Voorwaarden en beleid

servicevoorwaarden

Servicevoorwaarden van Nitro

Een kopie downloaden

Deze Servicevoorwaarden van Nitro (de “Servicevoorwaarden”) vormen een bindend contract tussen Nitro (zoals gedefinieerd in artikel 2 hieronder) en de rechtspersoon of natuurlijke persoon die in het Bestelformulier wordt geïdentificeerd als de klant (“Klant” ) en is van toepassing op alle Services (zoals gedefinieerd in artikel 2 hieronder) die door Nitro beschikbaar worden gesteld. Nitro en de Klant kunnen hierin gezamenlijk de "Partijen" worden genoemd, of individueel een "Partij".

Afhankelijk van de Services waarvoor de Klant zich aanmeldt, kunnen aanvullende Productspecifieke Voorwaarden (zoals gedefinieerd in Artikel 2 hieronder) van toepassing zijn. Geen enkele voorwaarde of bepaling van een inkooporder, overeenkomst, werkverklaring of ander document van de klant die door de klant wordt verstrekt, heeft enig effect op de rechten, plichten of verplichtingen van de partijen en wordt hierbij door Nitro afgewezen.

NITRO LEVERT DE DIENSTEN UITSLUITEND ONDER DE VOORWAARDEN DIE ZIJN VERMELD IN DE OVEREENKOMST (ZOALS GEDEFINIEERD IN ARTIKEL 2) EN OP VOORWAARDE DAT DE KLANT ZE ACCEPTEERT EN NEEMT. DOOR OP DE KNOP "ACCEPTEREN" OF "NU KOPEN" TE KLIKKEN OF WANNEER U HET VAKJE "ACCEPTEREN" OP HET BESTELFORMULIER AANvinkt OF DOOR TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE DIENST OF DOOR HET BESTELFORMULIER TE ONDERTEKENEN, ERKENT U DAT U DIT HEBT GELEZEN EN BEGRIJPT OVEREENKOMST; (B) DEZE OVEREENKOMST ACCEPTEREN EN AKKOORD GAAN DAT DE KLANT WETTELIJK GEBONDEN IS AAN DE VOORWAARDEN DAARVAN; EN (C) VERKLAREN EN GARANDEREN DAT: (I) U DE WETTELIJKE LEEFTIJD BENT OM EEN BINDENDE OVEREENKOMST AAN TE GAAN; EN (II) ALS DE KLANT EEN BEDRIJF, OVERHEIDSORGANISATIE OF ANDERE RECHTSPERSOON IS, HEBT U HET RECHT, DE MACHT EN DE AUTORITEIT OM NAMENS DE KLANT DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN EN DE KLANT AAN DE VOORWAARDEN ERVAN TE BINDEN. ALS DE KLANT NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, ZAL NITRO DE DIENSTEN NIET IN LICENTIE GEVEN AAN DE KLANT EN MOET U DE DOWNLOADBARE SOFTWARE OF DOCUMENTATIE NIET DOWNLOADEN, INSTALLEREN OF GEBRUIKEN OF TOEGANG TOT OF GEBRUIK MAKEN VAN DE CLOUDDIENSTEN.

1. Invoering

1.1. Wie is Nitro. Nitro is een on-premise software- en cloudserviceprovider die zijn klanten tools ter beschikking stelt die de documentproductiviteit en het workflowbeheer verbeteren. Nitro biedt de Services aan die bestaan uit Cloud Services (zoals gedefinieerd in Sectie 2) die op afstand toegankelijk zijn via internet, evenals downloadbare software (zoals gedefinieerd in Sectie 2) die op locatie bij de Klant wordt geïmplementeerd. computers en/of servers. Nitro kan ook implementatie- en activeringsdiensten leveren (zoals gedefinieerd in artikel 2).

2 . Definities

Voor doeleinden van de Overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Gelieerde onderneming” van een Partij betekent elke andere entiteit die, direct of indirect, zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door, of onder gemeenschappelijke controle staat met, die Partij. Voor de doeleinden van deze definitie betekent de term ‘controle’ de directe of indirecte macht om leiding te geven aan de activiteiten van de andere entiteit door eigendom van ten minste 50% van de aandelen, stemrechten, participatie of economisch belang in de andere entiteit. entiteit;

Overeenkomst” betekent de gehele overeenkomst tussen Nitro en de Klant, inclusief het Nitro-bestelformulier en de bijbehorende bijlagen en schema's, deze Servicevoorwaarden, de Productspecifieke Voorwaarden (indien van toepassing) en het Addendum Gegevensverwerking;

Geautoriseerde wederverkoper” betekent een entiteit die naar behoren is geautoriseerd door Nitro om de Services geheel of gedeeltelijk door te verkopen of diensten te verlenen in een geografisch gebied waar een dergelijke partij daartoe door Nitro is geautoriseerd;

Overeenkomst met Geautoriseerde Reseller” betekent de overeenkomst tussen een Geautoriseerde Reseller en de Klant, inclusief het Bestelformulier, indien van toepassing;

Begunstigden” betekent een juridische entiteit van een derde partij (bijv. Gelieerde ondernemingen van de Klant) die expliciet op het Bestelformulier als Begunstigde wordt vermeld en die het recht heeft om de Diensten te gebruiken onder de Overeenkomst;

Werkdag" betekent een normale werkdag van 9.00 uur tot 5.00 uur Pacific Standard Time (PST) van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van federale feestdagen in de Verenigde Staten;

Clouddiensten” betekent dergelijke elementen van de Diensten die Nitro host (via zijn hostingpartner) en die: (i) worden beheerd door Nitro voor de Klant, zoals weergegeven in het Bestelformulier van de Klant; en (ii) toegankelijk voor de Klant en Gebruikers bij gebruik van een webbrowser of API via internet. Cloud Services kunnen ook gehoste Module-extensies omvatten (indien van toepassing);

Vertrouwelijke informatie” van een Partij betekent de informatie van een dergelijke Partij (de “Bekendmakende Partij”) die aan de andere Partij (de “Ontvangende Partij”) wordt bekendgemaakt, zowel vóór als na de Ingangsdatum en, hetzij schriftelijk, mondeling, elektronisch of andere vorm, en die (i) expliciet is gemarkeerd als vertrouwelijk, bedrijfseigen of soortgelijke markering, (ii) redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd gezien de aard van de informatie en/of de omstandigheden rond de openbaarmaking ervan, of (iii) traditioneel wordt erkend als vertrouwelijk van vertrouwelijke aard zijn, ongeacht of dit al dan niet uitdrukkelijk als vertrouwelijk is gemarkeerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie en feiten met betrekking tot bedrijfsplannen, klanten, prospects, personeel, leveranciers, partners, investeerders, gelieerde ondernemingen of anderen, trainingsmethoden en materialen, financiële informatie, marketingplannen, verkoopvooruitzichten, klantenlijsten, uitvindingen, programma-apparaten, ontdekkingen, ideeën, concepten, knowhow, technieken, formules, blauwdrukken, software (in object- en broncodevorm), documentatie, ontwerpen, prototypes , methoden, processen, procedures, codes en alle technische of bedrijfsgeheimen, inclusief alle kopieën van het voorgaande of analyses, aantekeningen, onderzoeken of rapporten die het voorgaande bevatten, daarop zijn gebaseerd of deze weerspiegelen. De Vertrouwelijke Informatie van Nitro omvat, zonder beperking, de Diensten en de Documentatie;

Klant” heeft de betekenis die daaraan in de inleiding wordt gegeven;

Klantgegevens” betekent informatie, gegevens en andere inhoud die door of namens de Klant, een Begunstigde of een Gebruiker wordt verzonden, gepost of anderszins verzonden naar en verwerkt door de Services. Klantgegevens kunnen bijvoorbeeld door de klant gegenereerde documenten omvatten, documenten die ter ondertekening zijn geüpload, geüploade contactgegevens, enz. Klantgegevens omvatten echter geen betalingsgegevens, creditcards of andere informatie die de klant gebruikt om Nitro te betalen, andere informatie en gegevens met betrekking tot het account van de klant. en geaggregeerde statistieken;

Addendum Gegevensverwerking” betekent de meest recente versie van het toepasselijke Addendum Gegevensverwerking, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en zoals online gepubliceerd: www.gonitro.com/legal/data-processing-addendum;

Documentatie” betekent de meest recente versie van de officiële technische en functionele productinformatie voor de Services die Nitro doorgaans van tijd tot tijd beschikbaar stelt aan zijn Klanten, zoals online gepubliceerd op: https://www.gonitro.com/product-details/ downloads;

Downloadbare software” betekent de softwaretoepassing van Nitro (in objectcodevorm) die door Nitro aan de Klant in licentie is gegeven voor implementatie op locatie op de computers en/of servers van de Klant (of andere apparaten, al naar gelang het geval) en, indien van toepassing, alle verstrekte Module-uitbreidingen voor implementatie op locatie, zoals verder uiteengezet in het Bestelformulier;

Ingangsdatum” betekent de ingangsdatum zoals uiteengezet in het Bestelformulier, die de startdatum van de Overeenkomst vertegenwoordigt;

Feedback” heeft de betekenis die wordt gegeven in Sectie 4.2;

Overmacht” betekent een tijdelijk of permanent onvermogen van een Partij om haar verplichtingen na te komen, als gevolg van onvermijdelijke, onvoorzienbare en externe feiten en omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van die Partij liggen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan, zonder het voorgaande te beperken: overmacht, tsunami, oorlog of oorlogsrisico, opstand of publieke opstand, brand veroorzaakt door een calamiteit van buitenaf, een import- of exportembargo opgelegd door de overheid, internetstoring, hostingstoring, cyberaanvallen of DDOS-aanvallen, overstromingen, explosies, brand, aardbevingen, weersomstandigheden, epidemieën of pandemieën, stakingen of sociale acties en alle andere omstandigheden die door beide partijen in onderling overleg als overmacht worden aangemerkt;

Freeware-licentie” betekent de licentie die aan de Klant wordt verleend voor de Services en die slechts beperkte functies en functionaliteiten biedt (naar eigen goeddunken van Nitro), die beschikbaar wordt gesteld wanneer de Klant niet kiest voor een betaalde licentie nadat de Proeflicentie is verlopen of wanneer de Klant ervoor kiest dit niet te doen om zijn betaalde abonnement te verlengen;

Implementatie- en activeringsdiensten” betekent de implementatie- en activeringsdiensten die door Nitro aan de Klant worden aangeboden zoals besteld in een Bestelformulier;

Initiële termijn” heeft de betekenis die wordt gegeven in Sectie 9.1 en vertegenwoordigt de initiële periode waarvoor de Overeenkomst wordt gesloten, zoals uiteengezet in het Bestelformulier. De Initiële Termijn begint op de Ingangsdatum en vormt de minimale verbintenis die de Klant is aangegaan;

Intellectuele eigendomsrechten” betekent alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot (i) auteursrechten, morele rechten, patenten, databaserechten en rechten op handelsmerken, ontwerpen, knowhow en bedrijfsgeheimen (al dan niet geregistreerd); (ii) aanvragen voor registratie, en het recht om registratie, verlengingen, uitbreidingen, voortzettingen, splitsingen, heruitgaven of verbeteringen aan te vragen voor of met betrekking tot een van deze rechten; en (iii) alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten en gelijkwaardige of soortgelijke vormen van bescherming die waar ook ter wereld bestaan;

Factuurgeschilperiode” heeft de betekenis zoals gegeven in artikel 8.2;

Verliezen” heeft de betekenis die wordt gegeven in Sectie 13.1;

"Module-uitbreiding" betekent een toevoeging aan de Diensten die een of meer belangrijke nieuwe functionaliteiten of architecturen biedt die geen van de bestaande modules van de Diensten al eerder bevatte, of slechts in een beperkte vorm eerder bevatte, en daarom niet kan worden beschouwd als een Nieuwe Versie.

Nieuwe versie” betekent elke nieuwe, verbeterde, gewijzigde, herziene, gecorrigeerde, geüpgradede, verbeterde of bijgewerkte versie van de downloadbare software of cloudservices die Nitro van tijd tot tijd kan introduceren en die geen module-extensie is;

Nitro” betekent Nitro Software Inc., een bedrijf opgericht naar het recht van de Verenigde Staten, met kantoren te 447 Sutter St, STE 405 #1015, San Francisco, CA 94108, Verenigde Staten;

"Nitro IP" betekent de Services (inclusief Cloud Services en Downloadbare Software), Documentatie, Module-uitbreidingen, Resultaten en alle intellectuele eigendomsrechten daarin en daarop. Om twijfel te voorkomen: Nitro IP bevat geen klantgegevens.

E-mailadres voor kennisgeving” betekent het e-mailadres of de e-mailadressen die door de Klant zijn opgegeven op het Bestelformulier, of zoals gecommuniceerd aan de Geautoriseerde Reseller (al naar gelang het geval). Eventuele wijzigingen in het meldings-e-mailadres kunnen schriftelijk worden gemeld aan de relatiebeheerder van Nitro (of zoals bijgewerkt door de klant in het klantbeheerdersaccount);

Bestelformulier” betekent het besteldocument van Nitro of, indien van toepassing, een geautoriseerde wederverkoper, waarin het aanbod wordt beschreven zoals overeengekomen tussen de Klant en Nitro (mogelijk in elektronische vorm) voor het gebruik van de Services. Het Bestelformulier bevat een beschrijving van de bestelde Services, de kosten die aan dergelijke Services zijn verbonden, en andere toepasselijke commerciële voorwaarden en wordt beheerst door deze Servicevoorwaarden;

Partij” en “Partijen” hebben de betekenis die daaraan in de preambule wordt gegeven;

Productspecifieke voorwaarden” betekent de op dat moment geldende voorwaarden van Nitro die hierin door verwijzing zijn opgenomen en die naast deze Servicevoorwaarden van toepassing zijn op specifieke Services. Deze Productspecifieke Voorwaarden zijn standaard van toepassing op de specifieke Service waarnaar zij verwijzen. De productspecifieke voorwaarden zijn te vinden op: www.gonitro.com/legal/product-specific-terms, zoals van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd;

Verlengingstermijn” heeft de betekenis die wordt gegeven in Sectie 9.1;

Resultaten” betekent alle resultaten die door Nitro aan de Klant worden aangeboden als resultaat van de Implementatie- en Activeringsdiensten;

Omzetbelasting” heeft de betekenis die wordt gegeven in Sectie 8.5;

Services” betekent de Cloud Services en de Downloadbare Software;

Serviceopschorting” heeft de betekenis die wordt gegeven in Sectie 9.5;

Abonnementskosten” betekent de terugkerende abonnementskosten die door de Klant aan Nitro moeten worden betaald, zoals gespecificeerd in het Bestelformulier, met betrekking tot het recht om de Cloud Services te gebruiken en de licentie om de Downloadbare Software te gebruiken en het verlenen van Ondersteuning;

Sunsetbeleid” betekent het zonsondergangbeleid dat online beschikbaar is via https://www.gonitro.com/product-details/sunset-policy, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;

Ondersteuning” betekent de ondersteunende diensten met betrekking tot de diensten die door Nitro aan de Klant worden geleverd, zoals beschreven in de Service Level Agreement van Nitro, te vinden op www.gonitro.com/legal/service-level-agreement, zoals van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. zijn hierin door verwijzing opgenomen;

Term” heeft de betekenis die wordt gegeven in Sectie 9.1;

Servicevoorwaarden” heeft de betekenis die wordt gegeven in de preambule en verwijst naar de Servicevoorwaarden zoals deze te vinden zijn op www.gonitro.com/legal/nitro-terms-of-service;

Gebruiksvoorwaarden” verwijst naar Gebruiksvoorwaarden die van toepassing kunnen zijn op een individuele Gebruiker die de Diensten gebruikt. De Gebruiksvoorwaarden vervangen deze Servicevoorwaarden niet en hebben geen invloed op deze Servicevoorwaarden, aangezien zij voorwaarden vertegenwoordigen die alleen door individuele Gebruikers kunnen worden aanvaard;

Vordering van derden” heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in artikel 13.1;

Proeflicentie” heeft de betekenis die daaraan wordt toegeschreven in Sectie 3.9(a);

'Gebruiker' betekent werknemers, consultants, contractanten en agenten van de Klant (of zijn Begunstigden, indien van toepassing): (i) die door de Klant zijn geautoriseerd om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Services op grond van de rechten die aan de Klant zijn verleend op grond van deze Overeenkomst, en (ii) voor wie toegang tot de Services is gekocht in een Bestelformulier. Elke Gebruiker is een individuele persoon. Afhankelijk van de Diensten kan van een Gebruiker worden verlangd dat hij de Voorwaarden of het Gebruik accepteert voordat hij het recht heeft om de Dienst te gebruiken en er toegang toe te krijgen.
 

3. Recht om de Services te gebruiken

 
3.1. Recht om de Clouddiensten te gebruiken. Met inachtneming van de voorwaarden van de Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot de betaling van de Abonnementskosten en eventuele beperkingen uiteengezet in het Bestelformulier, verleent Nitro aan de Klant (en de Begunstigden, als deze expliciet worden aangegeven op het Bestelformulier) een persoonlijk, beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepbaar en niet-overdraagbaar recht, gedurende de Termijn, voor Gebruikers om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Cloud Services, in overeenstemming met de toepasselijke Documentatie en in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden hierin en onderworpen aan eventuele Gebruiksvoorwaarden die van toepassing kunnen zijn op individuele Gebruikers, in elk geval uitsluitend voor de interne zakelijke doeleinden van de Klant en voor het beoogde doel van de Cloud Services. Het gebruik door de Klant is beperkt tot het aantal Gebruikers waarvoor de Klant de overeenkomstige kosten heeft betaald, zoals aangegeven in het relevante Bestelformulier (indien van toepassing).

3.2. Licentie voor de downloadbare software. Met inachtneming van de Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot de betaling van de Abonnementskosten en eventuele beperkingen uiteengezet in het Bestelformulier, verleent Nitro aan de Klant (en de Begunstigden, als deze expliciet worden aangegeven op het Bestelformulier) een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare en niet-toewijsbare licentie, gedurende de Looptijd, uitsluitend voor de interne zakelijke doeleinden van de Klant en voor het beoogde doel van de Downloadbare Software in overeenstemming met de toepasselijke Documentatie, om: (i) de software te installeren en te gebruiken Downloadbare Software, in objectcodeformaat, uitsluitend voor intern zakelijk gebruik door de Klant in verband met zijn gebruik van de Services, en (ii) het gebruiken en maken van een redelijk aantal kopieën van de Documentatie uitsluitend voor interne zakelijke doeleinden van de Klant in verband met het toegestane gebruik door de Klant van de downloadbare software; in elk geval uitsluitend in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden hierin en onderworpen aan eventuele Gebruiksvoorwaarden die van toepassing kunnen zijn op individuele Gebruikers. Dergelijke interne zakelijke doeleinden omvatten niet het gebruik door een moedermaatschappij, dochteronderneming of gelieerde onderneming van de Klant, of enige andere derde partij, tenzij specifiek toegestaan in deze Overeenkomst, en de Klant zal dergelijk gebruik niet toestaan. De Klant is verantwoordelijk voor het installeren en beheren van de Downloadbare Software.

3.3. Gebruik beperkingen. De Klant mag de Nitro IP niet gebruiken voor doeleinden die verder gaan dan de reikwijdte die in de Overeenkomst wordt verleend. De Klant zal op geen enkel moment, direct of indirect, en zal geen Gebruikers of derden toestaan om: (i) de Nitro IP geheel of gedeeltelijk te kopiëren, wijzigen of afgeleide werken ervan te maken; (ii) de Nitro IE verhuren, leasen, uitlenen, (her)verkopen, in licentie geven, in sublicentie geven, toewijzen, distribueren, publiceren, overdragen of anderszins beschikbaar stellen; (iii) het geheel of gedeeltelijk reverse-engineeren, demonteren, decompileren, decoderen, aanpassen of anderszins proberen af te leiden of toegang te verkrijgen tot enige broncode of andere handelsgeheimen van de Nitro IP; (iv) alle eigendomskennisgevingen van de Nitro IP verwijderen; (v) de Nitro IP gebruiken op een manier of voor een doel dat een intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon schendt, misbruikt of anderszins schendt, of dat een toepasselijke wet schendt; (vi) het creëren van “links” naar of “frame” of “spiegel” van de Dienst, of een deel daarvan; (vii) de Dienst beschikbaar stellen op een server die toegankelijk is via een openbaar netwerk, zoals bijvoorbeeld en zonder beperking het internet of een intranet, op een manier die het mogelijk maakt dat de Diensten worden gekopieerd of gebruikt in strijd met de Overeenkomst of om eventuele beperkingen hierin te omzeilen; (viii) het aantal Gebruikers overschrijden waarvoor de Klant de overeenkomstige kosten heeft betaald, zoals aangegeven in het Bestelformulier; of (ix) het delen van gebruikersgegevens in strijd met deze Servicevoorwaarden.

3.4. Ongeautoriseerd delen van licenties. De Klant erkent dat elke door de Klant bestelde licentie wordt toegewezen aan een specifieke Gebruiker en niet overdraagbaar is. Een licentie mag uitsluitend worden gebruikt door de individuele Gebruiker aan wie deze is toegewezen, met dien verstande dat als een gelicentieerde Gebruiker de Klant verlaat, de aan die Gebruiker toegewezen licentie kan worden overgedragen aan een nieuwe persoon. De Klant stemt ermee in redelijke maatregelen te nemen om het ongeoorloofd delen van licenties te voorkomen en om de naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst te garanderen.

3.5. Onboarding, activering en levering. Nitro zal redelijke inspanningen leveren om de Services binnen tien (10) Werkdagen na de Ingangsdatum beschikbaar te maken voor de Klant, afhankelijk van de onboarding-specificaties.

3.6. Integratie van de Diensten. Tenzij uitdrukkelijk anders beschreven in het Bestelformulier of enige andere overeenkomst tussen beide Partijen, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om de Diensten te integreren in de infrastructuur of software van de Klant (indien van toepassing).

3.7. Evolutie van de Diensten. Nitro biedt de Cloud Services aan als Software-as-a-Service, wat betekent dat Nitro continu bezig is met het updaten en verbeteren van de Services. Nieuwe versies van de Services worden gedurende de Termijn aan de Klant beschikbaar gesteld zoals algemeen beschikbaar voor Nitro-klanten. Nitro behoudt zich het recht voor om operationele of technische wijzigingen aan te brengen in de Services, zodat de Services voldoen aan de marktnormen. Nitro zal de Klant binnen een redelijke termijn op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen, toevoegingen of verbeteringen van een functie van de Services.

3.8. Voorbehoud van rechten. Nitro behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan de Klant worden verleend in deze Overeenkomst. Met uitzondering van de beperkte rechten en licenties die uitdrukkelijk krachtens deze Overeenkomst worden verleend, verleent niets in deze Overeenkomst, door implicatie, afstandsverklaring, uitsluiting of anderszins, aan de Klant of een derde partij enige Intellectuele Eigendomsrechten of andere rechten, titels of belangen in of op het Nitro-IP. De Klant erkent dat de Nitro IP wordt beschermd door auteursrecht en andere wetten.

3.9. Proeflicentie en Freeware-licentie. Deze sectie 3.9 is alleen van toepassing op klanten die zijn aangemeld via het online abonnementenportaal van Nitro:

a) Niettegenstaande andersluidende bepalingen in deze Servicevoorwaarden en op voorwaarde dat Nitro expliciet een proef- of evaluatieperiode heeft aanvaard op het Bestelformulier, verleent Nitro, als de Klant de Services evalueert, de Klant hierbij een royaltyvrije, niet- exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie van beperkte duur voor toegang tot en gebruik van de Cloud Services en voor het installeren en gebruiken van de Downloadbare Software, uitsluitend voor interne test- en evaluatiedoeleinden (de “Proeflicentie”);

b) Standaard, en tenzij anders aangegeven in het Bestelformulier, wordt de Proeflicentie na een periode van veertien (14) dagen automatisch omgezet in een Freeware-licentie die de Klant en Gebruikers het recht geeft om toegang te blijven krijgen tot en gebruik te kunnen maken van de Clouddiensten en het recht om de Downloadbare Software met beperkte kenmerken en functionaliteiten te blijven gebruiken;

c) Klanten die een actief betaald abonnement hebben maar ervoor kiezen om het niet te verlengen, gaan automatisch over op de Freeware-licentie zodra hun betaalde abonnement afloopt. In een dergelijk geval en zonder afbreuk te doen aan het recht van Nitro om op elk moment een proeflicentie en freewarelicentie te beëindigen zoals beschreven in Sectie 3.9 (d), de Overeenkomst blijft van toepassing totdat de Klant de Overeenkomst beëindigt door Nitro op de hoogte te stellen van de beëindiging;

d) Elke Partij heeft het recht om de Proeflicentie en Freeware-licentie op elk moment gemakshalve te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid jegens de andere Partij;

e) De Klant mag geen resultaten publiceren van benchmarktests die op de Services worden uitgevoerd, noch de kenmerken, fouten of bugs ervan aan een derde partij bekendmaken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nitro. Tijdens de looptijd van de proeflicentie is Nitro niet verplicht enige ondersteuning te bieden; op voorwaarde echter dat Nitro naar eigen goeddunken gerapporteerde fouten kan herstellen en de Klant naar eigen goeddunken ondersteuning en advies kan bieden met betrekking tot de Services;

f) De Partijen komen overeen dat er op grond van de Overeenkomst geen vergoedingen verschuldigd zijn in ruil voor de toegang verleend onder de Proeflicentie of Freeware-licentie. De Klant erkent en stemt ermee in dat deze vergoedingsregeling is getroffen met inachtneming van de wederzijdse afspraken die in deze Overeenkomst zijn vastgelegd, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de disclaimers, uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid die hierin zijn uiteengezet;

g) ONGEACHT HET TEGENOVERGESTELDE IN DEZE OVEREENKOMST, ZAL DE NITRO-IE DIE ONDER EEN PROEFLICENTIE OF EEN FREEWARE-LICENTIE WORDT GELEVERD, NIET ONDERWORPEN ZIJN AAN DE GARANTIES IN ARTIKEL 12.1(A) EN VRIJWARINGVERPLICHTINGEN IN SECTIE 13.1 EN ALLEEN DE UITSLUITING VAN GARANTIE IN ARTIKEL 12.1(B) IS VAN TOEPASSING; En,

h) DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 14 ZAL VAN TOEPASSING ZIJN, BEHALVE DAT DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN NITRO IN VERBAND MET EEN PROEFLICENTIE OF EEN FREEWARE-LICENTIE NIET MEER DAN VIJFHONDERD VERENIGDE STATEN DOLLAR ($500 US).

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1. Intellectuele eigendomsrechten op Nitro IP. De Klant erkent dat, net als tussen de Klant en Nitro, Nitro (en waar van toepassing zijn licentiegever(s)) de enige en exclusieve eigenaar is en blijft van alle intellectuele eigendom van Nitro. Niets in de Overeenkomst zal enige titel of eigendomsrecht op Nitro IP overdragen aan de Klant of een derde partij, anders dan zoals uitdrukkelijk verleend in Paragrafen 3.1, 3.2 en 3.9(een). De Klant verkrijgt op geen enkele wijze enige titel, eigendomsrechten, Intellectuele Eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van welke aard dan ook op de Nitro IP. De klant erkent dat de Nitro IP wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere wetten.

 4.2. Feedback. Als de Klant of een Gebruiker feedback of suggesties geeft over enig(e) aspect(en) van de Nitro IP of andere goederen of diensten van Nitro, per post, e-mail, telefoon of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot het voorstellen van nieuwe functies of functionaliteit die daarmee verband houdt, of opmerkingen, vragen, suggesties en dergelijke (“Feedback”), verleent de Klant Nitro hierbij een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare, onherroepelijke en eeuwigdurende wereldwijde licentie voor het gebruiken, profiteren van, openbaar maken, dergelijke Feedback op welk medium dan ook publiceren, geheim houden en/of anderszins exploiteren zonder verdere verplichtingen of compensatie jegens de Klant of een Gebruiker. Feedback vormt niet de vertrouwelijke informatie van de klant.

 4.3. Gebruiksgegevens. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat Nitro geaggregeerde gegevens en systeemgebruik, analyses en diagnostische informatie (“Geaggregeerde Statistieken”) genereert, compileert, opslaat en gebruikt om de Services te monitoren en te verbeteren, te helpen bij het leveren van Ondersteuning en voor het creëren van nieuwe producten en diensten. Net als tussen Nitro en de Klant behoren alle rechten, titels en belangen in de Geaggregeerde Statistieken en alle Intellectuele Eigendomsrechten daarin toe aan en worden uitsluitend bewaard door Nitro. De Klant erkent dat Nitro Geaggregeerde Statistieken zal samenstellen op basis van het gebruik van de Services door de Klant en andere gebruikers, en de Klant gaat ermee akkoord dat Nitro (a) dergelijke Geaggregeerde Statistieken openbaar beschikbaar mag maken, (b) dergelijke informatie mag gebruiken in de mate en op de manier die vereist is door toepasselijke wet- of regelgeving en voor doeleinden van gegevensverzameling, analyse, serviceverbetering en marketing, op voorwaarde dat dergelijke gegevens en informatie de Klant of zijn Vertrouwelijke Informatie niet identificeren; en (c) dergelijke informatie gebruiken voor benchmarking in de sector, om het gebruik te begrijpen, de Services en Ondersteuning te verbeteren, nieuwe producten en services te ontwikkelen, en voor elk ander zakelijk doel. De geaggregeerde statistieken worden niet beschouwd als klantgegevens.

 

5. Klantgegevens

5.1. Nitro erkent dat, net als tussen Nitro en de Klant, de Klant eigenaar is van alle rechten, titels en belangen, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, in en op de Klantgegevens. De Klant verleent Nitro hierbij een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde licentie, licentie voor het kopiëren, reproduceren, opslaan, distribueren, publiceren, exporteren, aanpassen, bewerken en vertalen van de Klantgegevens en het anderszins gebruiken en weergeven van de Klantgegevens en het uitvoeren van alle handelingen met betrekking tot de Klantgegevens voor zover redelijkerwijs vereist om de Services en Ondersteuning aan de Klant te leveren en voor de uitvoering van Nitro's verplichtingen en de uitoefening van Nitro's rechten onder de Overeenkomst. De Klant verleent Nitro ook het recht om deze rechten in sublicentie te geven aan zijn onderaannemers (zoals bijvoorbeeld aanbieders van hosting-, connectiviteits- en telecommunicatiediensten) voor zover redelijkerwijs vereist voor de uitvoering van Nitro's verplichtingen en de uitoefening van Nitro's rechten onder deze Overeenkomst. .

 5.2. De Klant erkent en stemt ermee in dat voor de uitvoering van de Overeenkomst en om de functionaliteiten van de Dienst te kunnen gebruiken, specifieke Klantgegevens kunnen worden bekendgemaakt aan ontvangers en derden (bijvoorbeeld voor het verwerken van PDF-documenten, voor het maken en ondertekenen van documenten of de identificatie van Gebruikers). Niettegenstaande artikel 11 (Vertrouwelijke informatie) vormt een dergelijke openbaarmaking uitdrukkelijk geen schending van de vertrouwelijkheid en is dit toegestaan.

5.3. De Klant garandeert Nitro dat de Klantgegevens, wanneer deze door Nitro worden gebruikt in overeenstemming met de Overeenkomst, geen inbreuk zullen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten of andere wettelijke rechten van een persoon of derde partij en dat zij geen inbreuk zullen maken op de bepalingen van toepasselijke wet-, regelgeving of regelgeving. , in elk toepasselijk rechtsgebied.

6. Gegevensbescherming

6.1. Gegevensbescherming en gegevensverwerking. Nitro verwerkt persoonsgegevens namens de Klant om de Service te verlenen, Ondersteuning te bieden en in het algemeen om te voldoen aan zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst. Als de Klant een bedrijf is dat zich aanmeldt bij zijn rechtspersoon, is het relevante Addendum Gegevensverwerking van toepassing op een dergelijke verwerking van persoonsgegevens en wordt het beschouwd als onderdeel van de Overeenkomst. Als de Klant een natuurlijke persoon is die zich aanmeldt onder zijn persoonlijke naam, is het privacybeleid van Nitro zoals online gepubliceerd (https://www.gonitro.com/privacy-policy) van toepassing en erkent de Klant dit te hebben ontvangen.

7. Gebruiksverificatie

7.1. De Klant erkent en stemt ermee in dat de Services realtime ingebouwde volumetellers en andere rapportagetools kunnen bevatten die Nitro nodig heeft om het exacte (volume)gebruik van de Services door de Klant en Gebruikers te monitoren. Dergelijke gebruikscontroles/hulpmiddelen stellen Nitro in staat de relevante abonnementskosten en aanvullende kosten (indien van toepassing) te factureren.

 7.2. Als monitoring van het gebruik op afstand onmogelijk is (bijvoorbeeld met betrekking tot downloadbare software), heeft Nitro het recht om het gebruik van de Klant, zijn Begunstigden en Gebruikers te inspecteren tijdens een audit ter plaatse op de relevante bedrijfslocaties van de Klant om zeven (7) Op werkdagen opzegtermijn, tenzij er fraude wordt verwacht. In dat geval heeft Nitro het recht om de audit uit te voeren zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving. Een dergelijke audit zal plaatsvinden tijdens de normale kantooruren van de Klant en zal de zakelijke activiteiten van de Klant niet op onredelijke wijze hinderen.

 7.3. Als uit een dergelijke gebruikscontrole of audit blijkt dat de Klant, zijn Begunstigden of Gebruikers de Services gebruiken buiten de hoeveelheid of reikwijdte waarvoor op grond van de Overeenkomst rechtmatig een licentie is verleend en de Klant daarom het aan Nitro verschuldigde bedrag aan vergoedingen te weinig heeft betaald, onverminderd eventuele andere rechten en rechtsmiddelen waarover Nitro beschikt, zal de Klant het bedrag van een dergelijke onderbetaling onmiddellijk aan Nitro betalen, samen met rente in overeenstemming met Artikel 8.4. Indien een dergelijke onderbetaling meer bedraagt dan vijf procent (5%) van wat krachtens de Overeenkomst moet worden betaald, zal de Klant de redelijke kosten van Nitro voor het uitvoeren van de verificatie en audit betalen, naast het betalen van de extra verschuldigde vergoedingen.

 

8. Kosten en betalingsvoorwaarden

8.1. Kosten. De Klant zal Nitro alle Abonnementskosten betalen die op elk Bestelformulier zijn vermeld, in de valuta die op het Bestelformulier is vermeld. Voor specifieke diensten (waaronder implementatie- en activeringsdiensten) kunnen extra kosten van toepassing zijn, indien vermeld in het bestelformulier.

8.2. Facturen, geen restitutie. Alle onbetwiste bedragen op de facturen van Nitro zijn betaalbaar binnen dertig (30) dagen na uitgifte. Facturen moeten worden betwist binnen tien (10) dagen vanaf de datum van de factuur, schriftelijk of per e-mail verzonden naar Nitro's via e-mail naar ar@gonitro.com , waarbij in redelijk detail de aard van het geschil wordt gespecificeerd, samen met alle relevante informatie. ter ondersteuning van het standpunt van de Klant (“Factuurgeschiltermijn”). Na deze factuurgeschiltermijn worden facturen geacht te zijn aanvaard. Tenzij verboden door de toepasselijke wetgeving of indien expliciet vermeld in het Bestelformulier, zijn alle betalingen van facturen die door Nitro aan de Klant worden uitgegeven definitief en niet-restitueerbaar. Indien de Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, algemeen beslag op zijn vermogen wordt gelegd, failliet gaat of wordt ontbonden, zijn de volledige uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar.

8.3. Elektronische facturering. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk de elektronische facturatie die in PDF-formaat wordt verzonden naar het facturatie-e-mailadres van de Klant, zoals vermeld op het Bestelformulier. De Klant kan Nitro verzoeken een papieren exemplaar van de facturen naar zijn fysieke adres te sturen.

8.4. Te late betaling. Als Nitro geen betaling ontvangt op de toepasselijke vervaldatum, zal de Klant rentekosten betalen vanaf het moment dat de betaling verschuldigd was tegen het laagste tarief van één procent (1%) per maand/twaalf procent (12% ) per jaar of het hoogste tarief dat is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Daarnaast zal de Klant alle redelijke kosten betalen die Nitro maakt als gevolg van het nakomen van de betalingsverplichtingen van de Klant. Als de Klant er niet in slaagt onbetwiste openstaande bedragen binnen tien (10) dagen na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling te betalen, heeft Nitro het recht om zijn verplichtingen op te schorten (bijvoorbeeld door de toegang tot de Service op te schorten) en de rechten van de Klant hieronder, zonder verdere kennisgeving aan de Klant of aansprakelijkheid jegens Nitro tot ontvangst van de betaling van dergelijke uitstaande bedragen. In het geval van een dergelijke opschorting kan Nitro, als voorwaarde voor het herstellen van de toegang van de Klant tot de Service, van de Klant verlangen dat hij vooraf betaalt voor de rest van de dan geldende Initiële Termijn of Verlengingstermijn (indien van toepassing).

8.5. Geen verrekening; Belastingen. Bedragen die op grond van de Overeenkomst verschuldigd zijn, zijn aan Nitro betaalbaar zonder verrekening of tegenvordering en zonder aftrek, en zijn na aftrek van eventuele belastingen, tarieven, accijnzen of aanslagen opgelegd door een overheidsinstantie (nationaal, staats-, provinciaal of lokaal), inclusief maar niet beperkt tot alle verkoop-, gebruiks-, accijnzen-, ad valorem-, onroerendgoed-, bron- of belasting over de toegevoegde waarde, al dan niet ingehouden aan de bron (gezamenlijk “omzetbelasting”). Tenzij verboden door de toepasselijke wetgeving, kan Nitro eisen dat de Klant de toepasselijke omzetbelasting aan Nitro indient. De voorgaande zin is echter niet van toepassing voor zover de Klant is vrijgesteld van belasting, op voorwaarde dat hij Nitro binnen dertig (30) dagen na de Ingangsdatum een geldig belastingvrijstellingscertificaat bezorgt. Als Nitro nalaat toepasselijke belastingen op een factuur op te nemen, doet dit geen afstand van de rechten of plichten van de partijen op grond van dit artikel 8.5. Als de toepasselijke wetgeving inhouding of aftrek van omzetbelasting of enige andere belasting of heffing vereist, zal de klant het ingehouden of afgetrokken bedrag afzonderlijk aan Nitro betalen, bovenop de verschuldigde vergoedingen. Om twijfel te voorkomen: dit artikel 7.5 is niet van toepassing op belastingen op basis van het netto-inkomen van Nitro.

8.6. Prijs verhoging. Tenzij de prijs voor elke periode van twaalf (12) maanden van de Termijn expliciet is gespecificeerd in het Bestelformulier, worden alle toepasselijke Abonnementskosten elk jaar automatisch verhoogd met vijf procent (5%) op de verjaardag van de Ingangsdatum, tenzij Partijen zijn bij verlenging op een Bestelformulier verschillende Abonnementskosten overeengekomen.

8.7. Module-uitbreidingen en upgrade-abonnementsplan. De Klant kan zijn abonnement upgraden door Module-uitbreiding(en) te bestellen, wat ertoe kan leiden dat er extra Abonnementskosten verschuldigd zijn. Dergelijke Module-uitbreidingen kunnen worden besteld door een nieuw Bestelformulier of addendum te ondertekenen of via een online bestelprocedure die beschikbaar wordt gesteld binnen het beheerdersaccount van de Klant (indien van toepassing) of via de Geautoriseerde Reseller (indien van toepassing). Module-uitbreidingen gelden standaard voor het resterende deel van de Looptijd, maar worden alleen geactiveerd op uitdrukkelijk verzoek van de Klant.

9. Termijn en beëindiging

9.1. Termijn. De initiële looptijd van deze Overeenkomst begint op de Ingangsdatum en zal, tenzij eerder beëindigd op grond van de uitdrukkelijke bepalingen van deze Overeenkomst, van kracht blijven gedurende de periode vermeld in het Bestelformulier (de "Initiële looptijd"). Na het verstrijken van de Initiële Termijn of een daaropvolgende Verlengingstermijn (zoals hieronder gedefinieerd), wordt deze Overeenkomst automatisch en stilzwijgend verlengd voor aanvullende opeenvolgende termijnen van één (1) jaar (elk een "Verlengingstermijn" en samen met de Initiële Termijn wordt de "Termijn"), tenzij eerder beëindigd overeenkomstig de uitdrukkelijke bepalingen van deze Overeenkomst of een van de Partijen de andere Partij ten minste drie (3) maanden vóór het verstrijken van de op dat moment geldende Termijn schriftelijk op de hoogte stelt van niet-verlenging.

9.2. Beëindiging vanwege een dringende reden. Elke Partij kan, onverminderd haar rechten op schadevergoeding en alle andere rechten, rechtsmiddelen en/of claims waar zij op grond van de wet recht op heeft, de Overeenkomst beëindigen met schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij, indien de andere Partij deze Overeenkomst wezenlijk schendt, en een dergelijke schending: (a) kan niet worden genezen; of (b) die in staat is tot herstel, onherstelbaar blijft dertig (30) dagen nadat de niet-schendende Partij de inbreukmakende Partij schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van een dergelijke materiële schending. De Klant erkent en stemt ermee in dat de volgende omstandigheden als een wezenlijke inbreuk door de Klant zullen worden beschouwd: (i) elk gebruik van de Diensten buiten de reikwijdte van het gebruiksrecht of de licentie die aan de Klant is verleend zoals uiteengezet in de Overeenkomst, eventuele toepasselijke Voorwaarden van Gebruik en het toepasselijke Bestelformulier, (ii) elke schending door de Klant van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, (iii) elke schending door de Klant van Sectie 11 (Vertrouwelijkheid), en (iv) elke schending of verduistering door de Klant van Nitro IP. Het voorgaande (i) tot en met (iv) is ook van toepassing op het handelen of nalaten van Gebruikers die ertoe leiden dat de materiële inbreuk plaatsvindt.

 9.3. Beëindiging in geval van faillissement. Behoudens het toepasselijke faillissementsrecht kan elke Partij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen zonder enige rechterlijke tussenkomst, zonder aansprakelijk te zijn voor schadevergoeding en onverminderd haar rechten op schadevergoeding en eventuele andere rechten, rechtsmiddelen en/of vorderingen waarop zij zich beroept. kan hier volgens de wet recht op hebben, nadat de andere partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de beëindiging als de andere partij insolvabel wordt, onderworpen is aan een vrijwillig of onvrijwillig faillissement, insolventie of soortgelijke procedure of anderszins liquideert of stopt met zakendoen.

 9.4. Beëindiging voor online klanten. Niettegenstaande enige tegengestelde bepaling in deze Servicevoorwaarden kan een Klant die zich heeft aangemeld via het online zelfbedieningsportaal van Nitro en toegang heeft tot een beheerportaal, de automatische verlenging van de Overeenkomst binnen het beheerportaal uitschakelen, op voorwaarde dat het uitschakelen van dergelijke automatische verlenging moet vóór het begin van de verlengingstermijn worden gedaan.

9.5. Opschorting of beëindiging van toegang. Zonder de andere rechten en rechtsmiddelen van Nitro te beperken, en niettegenstaande enige tegengestelde bepaling in deze Overeenkomst, kan Nitro de toegang van een Klant of andere Gebruiker tot een deel of alle Services op elk moment opschorten of beëindigen als: (i) Nitro redelijkerwijs vaststelt dat ( a) er is een bedreiging of aanval op een van de Nitro IP; (b) het gebruik van de Nitro IP door de Klant of een Gebruiker de Nitro IP of een andere klant of leverancier van Nitro verstoort of een veiligheidsrisico met zich meebrengt; (c) De Klant, of een Gebruiker, gebruikt de Nitro IP voor frauduleuze of illegale activiteiten; (d) met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, de Klant heeft opgehouden zijn bedrijfsactiviteiten in de normale gang van zaken voort te zetten, een overdracht heeft gedaan ten behoeve van schuldeisers of een soortgelijke beschikking over zijn activa heeft gedaan, of het voorwerp is geworden van een faillissement, reorganisatie, liquidatie, ontbinding of soortgelijke procedure; of (e) Nitro's levering van de Services aan de Klant of een Gebruiker is verboden door toepasselijk recht; (ii) een leverancier van Nitro heeft Nitro's toegang tot of gebruik van diensten of producten van derden die nodig zijn om de Klant toegang tot de Diensten te geven, opgeschort of beëindigd; (iii) de Klant er niet in slaagt een onbetwist bedrag dat op grond van deze Overeenkomst verschuldigd is aan Nitro te betalen en de Klant er niet in slaagt een dergelijk verzuim te herstellen binnen tien (10) dagen vanaf de datum van een schriftelijke ingebrekestelling van Nitro aan de Klant, of ( iv) Nitro is niet langer eigenaar/exploitant van de Services om welke wettelijke of regelgevende reden dan ook (gezamenlijk een “Serviceopschorting”).Nitro is niet aansprakelijk voor enige schade, aansprakelijkheden, verliezen (inclusief verlies van gegevens of winst) of andere gevolgen die de Klant of een Gebruiker kan ondervinden als gevolg van een opschorting van de Dienst. In het geval dat Nitro het recht heeft om de Overeenkomst om een dringende reden te beëindigen overeenkomstig artikel 9.2 Nitro kan als alternatief, naar eigen goeddunken, het gebruiksrecht en de licenties die hieronder worden verleend opschorten in plaats van de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder dat enige formaliteit of schadeloosstelling vereist is en onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel waarover Nitro beschikt op grond van de Overeenkomst of onder toepasselijk recht.

9.6. Gevolgen van beëindiging. Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook:

 a) De rechten van de Klant op de Services eindigen automatisch en alle rechten en licenties die aan de Klant zijn verleend op grond van deze Servicevoorwaarden worden automatisch beëindigd;

b) De Klant zal onmiddellijk al het gebruik van de Services staken en alle exemplaren van de Downloadbare Software en de Documentatie die hij in zijn bezit of beheer heeft, verwijderen, vernietigen of retourneren;

c) Nitro zal alle Klantgegevens die zijn opgeslagen in de Services verwijderen (of retourneren op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de Klant, ontvangen binnen 30 dagen na de ingangsdatum van de beëindiging) en de actieve omgeving en/of accounts van de Klant buiten gebruik stellen waar de Services worden aangeboden. geopereerd. De Klant erkent echter dat de Diensten functionaliteiten kunnen bevatten om dergelijke Klantgegevens rechtstreeks van de Diensten te downloaden (bijvoorbeeld downloadfunctionaliteiten of API-oproepen) die de Klant in eerste instantie zal gebruiken om de Klantgegevens te verkrijgen;

d) Onderworpen aan Sectie 9.6(c), zal elke Partij alle kopieën van de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij retourneren of vernietigen (behalve zoals vereist om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, op voorwaarde dat de vertrouwelijkheidsverplichtingen hierin van toepassing zijn tot de duur zoals uiteengezet in Artikel 11.4) en op schriftelijk verzoek van de Bekendmakende Partij schriftelijk de vernietiging daarvan bevestigen;

e) De Klant zal Nitro onmiddellijk alle vergoedingen en andere bedragen betalen die door of aan Nitro zijn verdiend met betrekking tot de Service, tot en met de ingangsdatum van de beëindiging, inclusief (maar niet beperkt tot) de volledige Abonnementskosten en eventuele aanvullende kosten. (indien van toepassing), die automatisch volledig door de Klant moet worden betaald (behalve in geval van beëindiging om dringende redenen door de Klant veroorzaakt door een materiële tekortkoming waarvan bewezen is dat deze aan Nitro kan worden toegeschreven).

 

10. Verantwoordelijkheden en beperkingen van de klant

10.1. Aanvaardbaar gebruik. Tenzij anders overeengekomen in een specifiek Bestelformulier, mag de Klant niet: (a) de Diensten gebruiken voor servicebureaus of timesharing of voor doeleinden of op enige andere wijze toestaan dat derden de Dienst exploiteren of gebruiken, (b) wachtwoorden delen of andere inloggegevens voor een derde partij of persoon; (c) niet-openbare dienstenfuncties delen met derden; (d) toegang krijgen tot de Diensten of deze gebruiken om een concurrerend product of dienst te bouwen, om een product te bouwen met vergelijkbare ideeën, kenmerken, functies of afbeeldingen van de Dienst, of om ideeën, kenmerken, functies of afbeeldingen van de Diensten te kopiëren.

Het is de Klant ook niet toegestaan: (a) deel te nemen aan webscraping of data-scraping op of gerelateerd aan de Service, inclusief maar niet beperkt tot het verzamelen van informatie via software die menselijke activiteit simuleert of een bot of webcrawler, of (b) de Services te gebruiken voor : (i) elke activiteit die in strijd is met de wet, de openbare orde of de goede zeden, (ii) ongevraagde commerciële communicatie (bijvoorbeeld spam); (iii) het verzamelen of verzamelen van persoonlijke informatie in strijd met de wet (bijvoorbeeld phishing); of (iv) enige activiteit die aanstootgevend, lasterlijk, schadelijk voor minderjarigen, onfatsoenlijk, illegaal, in strijd met de rechten van derden of anderszins aanstootgevend is.

Als Nitro enige schending van de vereisten van dit artikel 10 vermoedt.1, inclusief maar niet beperkt tot Gebruikers, kan Nitro de toegang van de Klant tot de Services zonder voorafgaande kennisgeving opschorten, naast andere rechtsmiddelen die Nitro mogelijk heeft. Deze Servicevoorwaarden vereisen niet dat Nitro enige actie onderneemt tegen de Klant of een Gebruiker of andere derde partij wegens schending van dit Artikel 10.1 of deze Servicevoorwaarden, maar het staat Nitro vrij om naar eigen goeddunken dergelijke actie te ondernemen.

10.2. Ongeautoriseerde toegang. De Klant zal ongeoorloofde toegang tot de Dienst voorkomen, inclusief maar niet beperkt tot het beschermen van zijn wachtwoorden en andere inloggegevens. De Klant zal Nitro onmiddellijk op de hoogte stellen van elk bekend of vermoedelijk ongeoorloofd gebruik van de Services of inbreuk op de beveiliging ervan, en zal zijn uiterste best doen om deze inbreuk te stoppen.

10.3. Naleving van wetten. Bij het gebruik van de Dienst zullen de Klant en Gebruikers alle toepasselijke wetten naleven, inclusief maar niet beperkt tot de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

10.4. Gebruikers van de klant. De Klant zal redelijke inspanningen leveren om alle Gebruikers op de hoogte te stellen van de bepalingen van deze Overeenkomst die van toepassing zijn op het gebruik van de Nitro IP door deze Gebruiker en zal ervoor zorgen dat Gebruikers dergelijke bepalingen naleven. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor: (a) alle Gebruikers en Begunstigden die de Dienst gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot ongeoorloofd Gebruikersgedrag en elk Gebruikersgedrag dat in strijd zou zijn met de vereisten van de Overeenkomst die van toepassing zijn op de Klant; en (b) elk gebruik van de Services via het account van de Klant, ongeacht of dit geautoriseerd of niet-geautoriseerd is. Elke handeling of nalatigheid van een Begunstigde of een Gebruiker die een inbreuk op deze Overeenkomst zou vormen als deze door de Klant wordt ondernomen, wordt door de Klant als een schending van deze Overeenkomst beschouwd.

 

11. Vertrouwelijke informatie

11.1. Vertrouwelijkheid. Van tijd tot tijd gedurende de Termijn kan elke Partij Vertrouwelijke Informatie openbaar maken of beschikbaar stellen aan de andere Partij. Elke Ontvangende Partij zal alle Vertrouwelijke Informatie ontvangen van de Bekendmakende Partij als vertrouwelijk behandelen, deze Vertrouwelijke Informatie geheim houden en beschermen met niet minder dan een redelijke mate van zorg en zal deze niet bekendmaken aan enige derde partij anders dan haar Gelieerde Partijen, agenten, werknemers, adviseurs. of consultants, en alleen wanneer: (a) dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor de uitvoering van Diensten of met betrekking tot de Overeenkomst; en (b) dergelijke Gelieerde Ondernemingen, agenten, werknemers, adviseurs of consultants zijn gebonden aan een vertrouwelijkheidsverplichting die minstens zo streng is als opgenomen in deze Sectie. Vertrouwelijke informatie die krachtens de Overeenkomst openbaar wordt gemaakt, mag door de Ontvangende Partij niet worden gebruikt voor enig ander doel dan vereist voor de uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst. Beide Partijen zullen voorzorgsmaatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij te handhaven.

11.2. Uitsluitingen. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die:

a) wordt gepubliceerd of in het publieke domein komt anders dan door schending van de Overeenkomst;

b) kan worden bewezen al bekend te zijn geweest bij de Ontvangende Partij vóór openbaarmaking door de Openbaarmakende Partij;

c) op wettige wijze is verkregen van een derde partij anders dan door een schending van de vertrouwelijkheid van een dergelijke derde partij; of

d) kan worden aangetoond dat deze door de Ontvangende Partij is aangemaakt, onafhankelijk van de openbaarmaking en zonder gebruik van de Vertrouwelijke Informatie van de Openbaarmakende Partij.

11.3. Gerechtelijk of regeringsbevel. Een Partij die Vertrouwelijke Informatie ontvangt, mag dergelijke Vertrouwelijke Informatie openbaar maken voor zover vereist in overeenstemming met een gerechtelijk of ander overheidsbevel, op voorwaarde dat de Ontvangende Partij:

a) geeft de Bekendmakende Partij voorafgaand aan een dergelijke openbaarmaking een redelijke kennisgeving om haar een redelijke kans te geven om een beschermingsbevel of een gelijkwaardig bevel te verzoeken, tenzij het de Ontvangende Partij wettelijk verboden is dit te doen;

b) redelijkerwijs samenwerkt met de Bekendmakende Partij bij haar redelijke inspanningen om een conservatoir bevel of een ander passend rechtsmiddel te verkrijgen;

c) alleen dat deel van de Vertrouwelijke Informatie openbaar maakt dat wettelijk verplicht is openbaar te maken, en,

d) redelijke inspanningen levert om betrouwbare schriftelijke zekerheid te verkrijgen van de toepasselijke gerechtelijke of overheidsinstantie dat zij de Vertrouwelijke Informatie het hoogste niveau van bescherming zal bieden dat beschikbaar is onder de toepasselijke wet- of regelgeving.

11.4. Duur. De verplichtingen in dit Artikel 11 vervangen alle eerdere geheimhoudingsovereenkomsten die tussen de Partijen zijn ondertekend (indien van toepassing) en blijven van kracht gedurende vijf (5) jaar na de beëindiging of afloop van de Overeenkomst; met dien verstande echter dat, met betrekking tot Vertrouwelijke Informatie die een bedrijfsgeheim vormt (zoals bepaald onder de toepasselijke wetgeving), dergelijke geheimhoudingsverplichtingen na de beëindiging of afloop van deze Overeenkomst van kracht zullen blijven zolang dergelijke Vertrouwelijke Informatie onderworpen blijft aan de bescherming van bedrijfsgeheimen onder de toepasselijke wetgeving.

12. Verklaringen en garanties; Vrijwaring

12.1. Wederzijdse verklaringen en garanties.

(a) Elke Partij verklaart, garandeert en verbindt zich ertoe dat: (a) zij de volledige macht en autoriteit heeft om deze Overeenkomst aan te gaan en haar verplichtingen hieronder na te komen; en (b) de aanvaarding en uitvoering ervan onder deze Overeenkomst zal geen inbreuk maken op enige mondelinge of schriftelijke overeenkomst met een derde partij of op enige verplichting die deze jegens een derde partij verschuldigd is om informatie of materiaal vertrouwelijk te houden.

(b) BEHALVE DE BEPERKTE GARANTIES BESCHREVEN IN ARTIKEL 12.1(a), DE DIENSTEN, DE NITRO IP EN ALLE IMPLEMENTATIE- EN ACTIVERINGSDIENSTEN WORDEN GELEVERD 'AS IS' EN 'ZOALS BESCHIKBAAR'. NITRO WIJST HIERBIJ ALLE VOORWAARDEN EN GARANTIES AF, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS. NITRO WIJST SPECIFIEK ALLE IMPLICIETE VOORWAARDEN EN GARANTIES AF VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUK, EN ALLE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT DE HANDEL, HET GEBRUIK OF DE HANDELSPRAKTIJK. BEHALVE DE BEPERKTE GARANTIES DIE ZIJN VERMELD IN ARTIKEL 12(a), GEEFT NITRO GEEN ENKELE GARANTIE DAT DE NITRO IP, OF ENIGE IMPLEMENTATIE- EN ACTIVERINGSDIENSTEN OF RESULTATEN VAN HET GEBRUIK DAARVAN, AAN DE EISEN VAN DE KLANT OF ANDERE PERSOON ZULLEN VOLDOEN, ZONDER ONDERBREKING WERKEN, ENIG BEOOGD RESULTAAT BEREIKEN, COMPATIBEL ZIJN OF WERKEN MET SOFTWARE, SYSTEEM OF ANDERE DIENSTEN, OF VEILIG, NAUWKEURIG, VOLLEDIG, VRIJ VAN SCHADELIJKE CODE OF FOUTLOOS ZIJN OF DAT DE DIENSTEN BEVEILIGD ZIJN TEGEN HACKING OF ANDERE ONGEAUTORISEERDE INTRUSIE OF DAT KLANTGEGEVENS PRIVÉ OF VEILIG BLIJVEN.

12.2. Garanties van de klant.

De klant vertegenwoordigt, garandeert en verbindt zich ertoe dat:

i) geen enkele hangende of dreigende claim of rechtszaak waarvan zij bekend is, zou een wezenlijk nadelig effect hebben op haar vermogen om te presteren zoals vereist door de Overeenkomst;

ii) hij zichzelf nauwkeurig heeft geïdentificeerd en geen onnauwkeurige informatie over zichzelf heeft verstrekt aan Nitro of via de Dienst;

iii) als het een bedrijf of andere juridische entiteit is, het een bedrijf of een andere juridische entiteit is die bevoegd is om zaken te doen op grond van de toepasselijke wetgeving,

iv) het zal elke Gebruiker nauwkeurig identificeren en zal geen onnauwkeurige informatie over een dergelijke Gebruiker verstrekken aan Nitro of via de Dienst; En,

v) dat de Klant de noodzakelijke rechten en toestemmingen in en met betrekking tot de Klantgegevens bezit of anderszins heeft en zal hebben, zodat deze, zoals ontvangen door Nitro en verwerkt in overeenstemming met deze Overeenkomst, geen inbreuk maken of misbruiken, of anderszins inbreuk maakt op intellectuele-eigendomsrechten, of op privacy- of andere rechten van derden, of in strijd is met toepasselijke wetgeving.

 

13. Schadeloosstelling

13.1. Schadeloosstelling van Nitro.

(i) Nitro zal de Klant vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen voor alle verliezen, schade, aansprakelijkheden, kosten (inclusief redelijke juridische kosten) ("Verliezen") die de Klant oploopt als gevolg van claims, rechtszaken, rechtszaken van derden, actie of procedure ('claim van derden') dat de service, of enig gebruik van de services in overeenstemming met deze overeenkomst, de patenten, auteursrechten of handelsgeheimen van dergelijke derden schendt of misbruikt, op voorwaarde dat de klant Nitro onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van de claim, werkt samen met Nitro en geeft Nitro de exclusieve bevoegdheid om de verdediging en schikking van een dergelijke claim te controleren.

(ii) Indien een claim van derden wordt ingediend, of naar het oordeel van Nitro waarschijnlijk zal worden gedaan, stemt de Klant ermee in dat Nitro, naar eigen goeddunken van Nitro, (A) de Services, of een onderdeel of een deel daarvan, kan wijzigen of vervangen om het niet-inbreukmakend is, of (B) het recht verkrijgen voor de Klant om de Dienst te blijven gebruiken. Als Nitro vaststelt dat geen van beide alternatieven redelijkerwijs beschikbaar is, kan Nitro deze Overeenkomst, in zijn geheel of met betrekking tot het getroffen onderdeel of onderdeel, met onmiddellijke ingang beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de Klant, en Nitro zal de Klant een pro-rata terugbetaling van elk Abonnement geven. Door de Klant vooraf betaalde vergoedingen die verband houden met dat specifieke inbreukmakende deel van de Diensten voor de periode waarin de Klant vanwege een dergelijke beëindiging geen gebruik kon maken van de Diensten.

(iii) Deze Sectie 13.1 is niet van toepassing voor zover de vermeende inbreuk voortvloeit uit: (A) gebruik van de Services in combinatie met gegevens, software, hardware, apparatuur of technologie die niet door Nitro is geleverd of schriftelijk door Nitro is geautoriseerd; (B) misbruik van de Services door de Klant, Begunstigden of Gebruikers; (B) wijzigingen aan de Services die niet door Nitro zijn aangebracht; of (C) voortvloeit uit het onvermogen van de Klant om de laatste Nieuwe Versie te gebruiken; of (D) enige schending van deze Overeenkomst door de Klant.

13.2. Enige remedie.

SECTIE 13.1 BESCHRIJFT DE ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEDEN VAN DE KLANT EN DE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID EN VERPLICHTING VAN NITRO VOOR ELKE DAADWERKELIJKE, BEDREIGDE OF VERMEENDE CLAIMS DAT DE IE VAN NITRO INBREUK MAAKT OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN EEN DERDE PARTIJ, VERKEERD OF ANDERSZINS INSCHENDT. DE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 14 (BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID) ZIJN VAN TOEPASSING OP DE AANSPRAKELIJKHEID VAN NITRO VOOR HAAR VRIJWARINGSVERPLICHTINGEN ONDER ARTIKEL 13.1.

13.3. Schadeloosstelling van de klant.

De Klant zal Nitro vrijwaren, schadeloos stellen en, naar keuze van Nitro, verdedigen tegen eventuele verliezen die voortkomen uit claims van derden dat de Klantgegevens, of enig gebruik van de Klantgegevens in overeenstemming met deze Overeenkomst, inbreuk maakt op dergelijke derde partijen of deze onrechtmatig toeëigent. de Intellectuele-eigendomsrechten van een partij en eventuele claims van derden gebaseerd op (i) nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de Klant of een Gebruiker; (ii) gebruik van de Nitro IP op een manier die niet is toegestaan door deze Overeenkomst; (iii) gebruik van de Nitro IP in combinatie met gegevens, software, hardware, apparatuur of technologie die niet door Nitro is geleverd of schriftelijk door Nitro is geautoriseerd; of (iv) wijzigingen aan de Nitro IP die niet door Nitro zijn aangebracht; (v) materiële schending door de Klant van deze Overeenkomst; of (v) het onvermogen van de Klant om de vereiste updates voor de Services uit te voeren; (vi) schending door de Klant van toepasselijke wetten, regels of voorschriften door of gerelateerd aan het gebruik van de Services; op voorwaarde dat de Klant een claim van derden tegen Nitro niet mag schikken, tenzij Nitro instemt met een dergelijke schikking, en verder op voorwaarde dat Nitro het recht heeft om, naar eigen keuze, zichzelf te verdedigen tegen een dergelijke claim van derden of om deel te nemen aan de verdediging daarvan door een raadsman naar eigen keuze.

14 . Beperking van aansprakelijkheid

14.1. AANSPRAKELIJKHEID CAP. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN NITRO VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DEZE OVEREENKOMST ONDER ENIGE WETTELIJKE OF BILLIJKE THEORIE, INCLUSIEF CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID EN ANDERSZINS HET TOTAAL OVERSCHRIJDEN BEDRAGEN DIE KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST AAN NITRO ZIJN BETAALD IN DE PERIODE VAN ZES (6) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GEEFT TOT DE CLAIM.

NIETS IN DEZE OVEREENKOMST ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BEIDE PARTIJEN UITSLUITEN OF BEPERKEN VOOR DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID VAN HAAR (OF HAAR AGENT OF ONDERAANNEMER), OF VOOR DIEFSTAL OF VERKEERDE TOE-EIDING VAN GELDMIDDELEN OF VOOR FRAUDE OF FRAUDULEUZE VERKEERDE VOORSTELLING.

14.2. UITGESLOTEN SCHADE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL NITRO IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN ONDER OF IN VERBAND MET DE DIENSTEN OF DEZE OVEREENKOMST ONDER ENIGE WETTELIJKE OF BILLIJKE THEORIE, INCLUSIEF CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID EN ANDERSZINS, VOOR ENIGE INDIRECTE, PUNITIES, SPECIALE GEVOLGSCHADE OF SOORTGELIJKE SCHADE, INCLUSIEF MAAR ZONDER BEPERKING SCHADE DOOR WINSTDERVING OF BEDRIJFSVERLIES, VERLIES VAN INKOMSTEN, VERLIES OF CORRUPTIE VAN GEGEVENS, VERLIES VAN KLANTEN EN CONTRACTEN, VERLIES VAN GOODWILL, DE KOSTEN VOOR DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN OF ANDERSZINS, EN CLAIMS VAN DERDEN, IN ELK GEVAL VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DE OVEREENKOMST, ONGEACHT OF NITRO OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE VERLIEZEN OF SCHADE OF DERGELIJKE VERLIEZEN OF SCHADE ANDERSZINS VOORZIENBAAR WAREN OF ZELFS ALS DE KLANT REMEDIES SLUITEN HUN ESSENTIËLE DOEL. NITRO IS EVENEENS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE IS VOORTVLOEIEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN BUITEN HET TOEPASSINGSGEBIED DOOR DE KLANT.

14.3. TOEPASSING. DE AANSPRAKELIJKHEDEN DIE DOOR DEZE SECTIE 14 WORDEN BEPERKT, ZIJN VAN TOEPASSING OP HET VOORDEEL VAN NITRO EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN ELK VAN HUN RESPECTIEVE LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, ADVERTEERDERS, AGENTEN, SPONSORS, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, CONSULTANTS, ANDERE VERTEGENWOORDIGERS EN DERDE AANNEMERS.

14.4. AANSPRAKELIJKHEID ERKENNING. DE KLANT ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT NITRO HAAR PRIJZEN HEEFT GEBASEERD OP EN DE OVEREENKOMST IS GESLOTEN OP BASIS VAN DE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN UITSLUITINGEN VAN GARANTIES EN SCHADE ZOALS BESCHREVEN IN DEZE OVEREENKOMST EN DAT DERGELIJKE VOORWAARDEN EEN ESSENTIËLE BASIS VORMEN VOOR DE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN. INDIEN HET TOEPASSELIJKE RECHT DE TOEPASSING VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE SECTIE 14 BEPERKT, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN NITRO BEPERKT ZIJN TOT DE MAXIMALE MATE DIE TOEGESTAAN IS.

 

15 . Diversen

15.1. Onafhankelijke contractanten. De partijen zijn onafhankelijke contractanten en vertegenwoordigen zichzelf als zodanig in alle opzichten. Geen van beide partijen is de vertegenwoordiger van de ander en geen van beide partijen mag namens de ander toezeggingen doen.

15.2. Mededelingen. Nitro kan kennisgevingen op grond van deze Overeenkomst sturen naar het door de Klant opgegeven e-mailadres voor kennisgeving. Indien er geen e-mailadres voor kennisgeving van de Klant bekend is, worden kennisgevingen verzonden naar het geregistreerde adres van de Klant. De Klant kan op grond van de Overeenkomst kennisgevingen aan Nitro sturen naar legalnotices@gonitro.com. Alle kennisgevingen worden geacht te zijn gedaan: (i) indien per e-mail, op de eerste Werkdag nadat de e-mail is verzonden, of (ii) indien verzonden per commerciële koerier (bijv. FedEx), op de eerste Werkdag daarna bezorging, of indien verzonden per aangetekende of aangetekende post, op de vijfde (5e) Werkdag volgend op de dag waarop de verzending is gedaan.

15.3. Overmacht. Met uitzondering van de betalingsverplichtingen van de Klant, zal geen van beide Partijen verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen of vertragingen in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst die voortkomen uit of veroorzaakt worden door Overmacht.

 15.4. Opdracht en opvolgers. De Klant mag deze Overeenkomst of zijn rechten of verplichtingen hieronder niet overdragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nitro, die niet op onredelijke wijze zal worden onthouden. Nitro mag zijn rechten, verplichtingen en plichten onder de Overeenkomst aan een derde partij toewijzen of overdragen. Behalve voor zover verboden in dit artikel 15.4, zal deze Overeenkomst bindend zijn voor en ten goede komen aan de respectieve toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden van de Partijen.

 15.5. Deelbaarheid. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, doen de Partijen hierbij afstand van enige wetsbepaling die een clausule van deze Overeenkomst in enig opzicht ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar zou maken. Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden geïnterpreteerd om het beoogde doel te bereiken voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht.

15.6. Geen vrijstelling. De Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangevuld door middel van een schriftelijke overeenkomst, uitgevoerd door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van beide Partijen. Van enige bepaling of voorwaarde van de Overeenkomst kan uitsluitend afstand worden gedaan door middel van een schriftelijk document dat is ondertekend door de Partij die recht heeft op de voordelen van een dergelijke bepaling of voorwaarde. Elke dergelijke afstandsverklaring of toestemming is alleen van kracht in het specifieke geval en voor het doel waarvoor deze is gegeven, en vormt geen voortdurende afstandsverklaring of toestemming. Geen enkele verklaring van afstand van een schending van deze Overeenkomst zal een verklaring van afstand van enige andere schending van deze Overeenkomst vormen.

15.7. Toepasselijk recht en jurisdictie: De Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Californië en eventuele toepasselijke federale wetten van de Verenigde Staten, en de Partijen onderwerpen zich hierbij aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van San Francisco, Californië. Het Verdrag van de Verenigde Naties voor de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing op de Overeenkomst. De partijen komen voorts overeen afstand te doen van en zich af te melden voor elke toepassing van de Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA), of enige versie daarvan, aangenomen door een staat van de Verenigde Staten in welke vorm dan ook. Deze sectie 15.7 is van toepassing op alle claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot claims wegens onrechtmatige daad.

15.8. Conflicten. In het geval van een conflict tussen de bijlagen bij deze Overeenkomst en dit hoofdgedeelte, zal de volgende prioriteitsvolgorde gelden, waarbij lagere cijfers voorrang hebben op hogere: (1) elk Bestelformulier met recentere Bestelformulieren waarin uitdrukkelijk wordt vermeld dat ze worden aangenomen voorrang op latere; (2) het Addendum Gegevensverwerking; (3) de Productspecifieke Voorwaarden (indien van toepassing); (4) het hoofdgedeelte van deze Servicevoorwaarden; (5) Nitro's Service Level Agreement; en (6) enig ander Nitro-beleid dat online is gepubliceerd en door middel van verwijzing is opgenomen in de Overeenkomst.

 15.9. Onderaanneming. De Klant erkent en stemt ermee in dat de Services functionaliteiten kunnen bevatten die worden geleverd door externe onderaannemers van Nitro die door Nitro zijn ingeschakeld om specifieke delen van Nitro's contractuele verplichtingen onder de Overeenkomst uit te voeren (bijvoorbeeld hostingproviders, providers van sms-verzending, enz.).

15.10. Publiciteit. Nitro heeft het recht om handelsmerken, logo's of andere merken van de Klant (inclusief de bedrijfsnaam van de Klant) te gebruiken voor klantreferenties op de website van Nitro, aankondigingen op sociale media, verkooppresentaties en algemene bedrijfsontwikkelingsdoeleinden.

15.11. Interpretatie. In deze Overeenkomst, tenzij er een tegengestelde bedoeling blijkt: (i) verwijzen de termen “hiervan”, “hieronder” en soortgelijke uitdrukkingen naar deze Overeenkomst en niet naar een bepaald deel hiervan en omvatten zij elke aanvullende Overeenkomst; (ii) woorden die alleen een enkelvoudig getal bevatten, omvatten ook het meervoud en vice versa; (iii) betekent de term “inclusief” “inclusief zonder beperking”; (iv) andere grammaticale vormen van gedefinieerde woorden of uitdrukkingen hebben overeenkomstige betekenissen; (v) een verwijzing naar een artikel, sectie, document of Overeenkomst, inclusief deze Overeenkomst, omvat een verwijzing naar die sectie, document of Overeenkomst zoals van tijd tot tijd gewijzigd, zoals hieronder toegestaan; en (vi) de opdeling van deze Overeenkomst in secties en het invoegen van kopjes zijn uitsluitend bedoeld ter referentie en hebben geen invloed op de constructie of de interpretatie van deze Overeenkomst. De partijen komen overeen dat de voorwaarden van deze overeenkomst het resultaat zijn van onderhandelingen tussen hen. Deze Overeenkomst kan op grond van auteurschap niet ten gunste of tegen een van de Partijen worden geïnterpreteerd.

15.12. Technologie exporteren. De Services maken gebruik van software en technologie die mogelijk onderworpen zijn aan Amerikaanse en buitenlandse exportcontroles. De Klant erkent en stemt ermee in dat de Services niet zullen worden gebruikt en dat geen van de onderliggende informatie, software of technologie mag worden overgedragen of anderszins geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd naar landen waarop de Verenigde Staten een embargo handhaven (gezamenlijk 'Landen onder embargo' genoemd). ”), of aan of door een staatsburger of ingezetene daarvan, of een persoon of entiteit op de List of Specially Designated Nationals van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de Table of Denial Orders van het Amerikaanse ministerie van Handel (gezamenlijk “Designated Nationals”). De lijsten met landen onder embargo en aangewezen onderdanen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Door gebruik te maken van de Services verklaart en garandeert de Klant dat hij zich niet bevindt in, onder de controle staat van, of een onderdaan of inwoner is van een Land onder embargo of een Aangewezen Onderdaan. De Services kunnen gebruik maken van encryptietechnologie die onderworpen is aan licentievereisten onder de Amerikaanse Export Administration Regulations, 15 CFR Parts 730-774 en Council Regulation (EC) No. 1334/2000. De klant stemt ermee in zich strikt te houden aan alle toepasselijke Amerikaanse en andere buitenlandse exportwetten en de exclusieve verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het verkrijgen van licenties voor export of herexport, indien nodig.

15.13. Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, verklaringen of afspraken tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp ervan. Geen enkele verklaring, verklaring, garantie, convenant of overeenkomst van welke aard dan ook die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst is uiteengezet, zal de uitdrukkelijke clausules van de Overeenkomst beïnvloeden of worden gebruikt om deze te interpreteren, wijzigen of beperken.

15.14. Uitvoering in tegenhangers. Deze Overeenkomst kan worden uitgevoerd in een of meer exemplaren en kan worden ondertekend door middel van een elektronische handtekening of door de Klant worden aanvaard via een doorklik-acceptatieprocedure. Elke tegenhanger zal een origineel zijn, maar al deze tegenhangers zullen één enkel instrument vormen.

15.15. Taal. De Overeenkomst is uitsluitend in de Engelse taal opgesteld, welke taal in alle opzichten doorslaggevend is. Bovendien zullen alle mededelingen en kennisgevingen die op grond van de Overeenkomst worden gedaan of gegeven, in het Engels zijn.

5.16. Overleving. Het verstrijken, beëindigen of opzeggen van de Overeenkomst doet geen afbreuk aan de rechten en aansprakelijkheden van elke Partij die vóór de datum van beëindiging zijn ontstaan, en heeft geen invloed op de voortzetting van de bepalingen van de Overeenkomst die uitdrukkelijk of impliciet van kracht zijn. bedoeld om van kracht te blijven, inclusief, maar niet beperkt tot, alle artikelen met betrekking tot de betalingsverplichtingen van de klant, paragraaf 4 Intellectuele eigendomsrechten, paragraaf 11 Vertrouwelijke informatie, paragraaf 12.1(b) Nitro's disclaimer en artikel 14 Beperking van aansprakelijkheid.

 5.17. Amendement. Deze Overeenkomst mag alleen worden gewijzigd via een schriftelijke overeenkomst door bevoegde vertegenwoordigers van elke partij. Niettegenstaande de voorgaande bepalingen van dit artikel 15.17, de Klant erkent en stemt ermee in dat Nitro voor klanten die zijn aangemeld via het online abonnementenportaal van Nitro het recht heeft om, naar eigen goeddunken van Nitro, de Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen, en dat gewijzigde voorwaarden van kracht worden na kennisgeving van de wijzigingen (via e-mail). -mail of andere passende communicatie) of aan de Klant. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om dergelijke wijzigingen te beoordelen en er vertrouwd mee te raken. Als de Klant de Services blijft gebruiken na de ingangsdatum van de wijzigingen, wordt dit beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden, tenzij de Klant de Overeenkomst heeft beëindigd nadat hij Nitro binnen een schriftelijke kennisgeving van beëindiging heeft geïnformeerd. een periode van dertig (30) dagen vanaf de kennisgeving van Nitro met betrekking tot de wijziging van de voorwaarden van de Overeenkomst.

15.18. Tijd voor claims. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt de Klant er hierbij mee in dat elke claim van de Klant in verband met de Services of deze Overeenkomst binnen zes (6) maanden na de handeling die aanleiding geeft tot de claim moet worden ingediend.

15.19. Relatie met geautoriseerde wederverkopers. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Servicevoorwaarden, is het onderstaande van toepassing als de Klant licenties voor de Services heeft aangeschaft bij een Geautoriseerde Reseller:

(a) in aanvulling op de Overeenkomst voor Geautoriseerde Reseller (in welk geval de Geautoriseerde Reseller, en niet Nitro, aansprakelijk is jegens de Klant voor de daarin opgenomen voorwaarden), zijn de bepalingen en voorwaarden van deze Servicevoorwaarden van toepassing op het gebruik van de Klant en dat van Nitro levering van de Diensten. De Klant erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat Nitro, Geautoriseerde wederverkopers, leveranciers en/of hun agenten en contractanten Klantgegevens onderling kunnen overdragen indien nodig voor het doel van de levering en het beheer van de Services;

(b) een Geautoriseerde Reseller mag kosten in rekening brengen, factureren en innen bij de Klant in de bedragen vermeld in en in overeenstemming met de Overeenkomst voor Geautoriseerde Reseller en, als de Klant door een Geautoriseerde Reseller wordt gefactureerd voor sommige of alle kosten die verband houden met de Services , zal de Klant de Geautoriseerde Reseller betalen in overeenstemming met de Geautoriseerde Resellerovereenkomst;

(c) als Nitro van een dergelijke Geautoriseerde Reseller bericht ontvangt dat zij de relatie met de Klant heeft beëindigd of opgeschort, kan Nitro het recht van de Klant op toegang tot en gebruik van de Services en/of deze Servicevoorwaarden zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid opschorten en/of beëindigen naar klant. Bovendien kan Nitro de Services en/of deze Overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid opschorten en/of beëindigen na ontvangst van een kennisgeving van de Geautoriseerde Reseller dat de Klant de verschuldigde bedragen voor de Services niet heeft betaald of anderszins in gebreke is jegens de Geautoriseerde Reseller. en/of Nitro met betrekking tot enige wijze met betrekking tot de Services, deze Overeenkomst of de voorwaarden van de Authorised Reseller Agreement.

15.20. Billijke hulp. De Klant stemt ermee in dat: (a) er geen adequate rechtsmiddelen bestaan als hij een van zijn verplichtingen uit Artikel 11 schendt of wegens schending of verduistering van Nitro IP door de Klant; (b) het moeilijk zou zijn om de schade vast te stellen die voortvloeit uit de schending van Sectie 11 of uit de schending of verduistering van Nitro IP door de Klant, en een dergelijke schending zou onherstelbare schade toebrengen aan Nitro; en daarom (c) heeft Nitro het recht, naast alle andere beschikbare rechtsmiddelen, om onmiddellijke voorlopige voorziening en andere billijke schadeloosstelling te zoeken, zonder enige vereiste dat Nitro daadwerkelijke geldelijke schade bewijst na een obligatie of andere zekerheid. Deze sectie 15.20 beperkt het recht van beide partijen op voorlopige maatregelen niet voor inbreuken die niet in de lijst zijn vermeld.

15.21. Geen afhankelijkheid van toekomstige functionaliteit. De Klant erkent en stemt ermee in dat de Klant bij het aangaan van deze Overeenkomst niet vertrouwt op toekomstige verbeteringen, updates of aanvullende functionaliteiten met betrekking tot de Nitro IP die mogelijk worden geleverd door Nitro of een externe licentiegever. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Overeenkomst, zijn alle verplichtingen die Nitro aangaat om dergelijke verbeteringen of updates aan de Nitro IP te leveren naar eigen goeddunken en kunnen ze onderworpen zijn aan afzonderlijke overeenkomsten of vergoedingen.

Een kopie downloaden

Op zoek naar DPA van Nitro?
Bekijk een gedetailleerd overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt en de bijbehorende bewaartermijnen.
Bezoek het vertrouwenscentrum van Nitro
Lees meer over onze inzet om de gegevens en privacy van onze klanten te beschermen.
Heeft u een vraag over uw rekening?
Dien een ticket in om met een lid van het ondersteuningsteam te praten.