Voorwaarden en beleid

Copyrightbeleid

DMCA-procedure

Bijgewerkt: 25 september 2013

Nitro Software, Inc respecteert de auteursrechten van anderen en heeft de volgende procedure aangenomen met betrekking tot het verwijderen van vermeend inbreukmakend materiaal van Nitro's websites, in overeenstemming met de verwijderingskennisgeving en tegenkennisgevingsbepalingen van de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA") en andere toepasselijke intellectuele eigendomsrechten.

De DMCA voorziet in een proces voor een eigenaar van auteursrechtelijk beschermd materiaal om een online dienstverlener op de hoogte te stellen van vermeende inbreuk op het auteursrecht. Na ontvangst van een geldige DMCA-verwijderingsmelding (hieronder beschreven), zal Nitro de vermeend inbreukmakende inhoud verwijderen of de toegang tot de vermeend inbreukmakende inhoud uitschakelen en redelijke stappen ondernemen om contact op te nemen met de partij die de inhoud oorspronkelijk heeft gepost, zodat deze een tegenmelding kan indienen die aangeeft dat het had het recht om de inhoud te plaatsen. Na ontvangst van een geldige tegenmelding (ook hieronder beschreven), kan Nitro de betreffende inhoud herstellen, tenzij het tijdig bericht ontvangt van de partij die om verwijdering heeft verzocht dat er een juridische procedure is aangespannen om een gerechtelijk bevel te verkrijgen om de vermeende overtreder ervan te weerhouden deelnemen aan de inbreukmakende activiteit.

Door een verwijderingsmelding of een tegenmelding in te dienen zoals hierin beschreven, erkent de indienende partij en stemt ermee in dat Nitro kopieën van dergelijke kennisgevingen en alle informatie daarin kan verstrekken aan de andere deelnemers aan het geschil of aan enige andere derde partij die noodzakelijk wordt geacht door Nitro. Houd er rekening mee dat de federale wetgeving bepaalt dat elke persoon die willens en wetens een onjuiste voorstelling geeft van: ( 1 ) dat materiaal of activiteit inbreuk maakt, of ( 2 ) dat materiaal of activiteit per ongeluk of verkeerde identificatie is verwijderd of uitgeschakeld, aansprakelijk is voor schade , inclusief kosten en advocaatkosten.

Verwijderingsmelding

Als u denkt dat iemand uw auteursrechtelijk beschermd materiaal op een Nitro-website heeft geplaatst en u wilt dat het wordt verwijderd, stuur dan een verwijderingsmelding naar de aangewezen auteursrechtagent van Nitro, zoals hieronder aangegeven. Om als geldig te worden beschouwd, moet uw verzoek tot verwijdering schriftelijk zijn en het volgende bevatten:

Onmiddellijk na ontvangst van een geldige verwijderingsmelding zal Nitro de vermeend inbreukmakende inhoud verwijderen of de toegang tot de vermeend inbreukmakende inhoud onmogelijk maken. Nitro zal ook de partij die het heeft gepost op de hoogte stellen van uw bewering dat het materiaal inbreuk maakt en zal die partij de gelegenheid geven om Nitro een schriftelijke tegenmelding te sturen, zoals hieronder beschreven.

Tegenmelding

Als reactie op Nitro's ontvangst van een geldige verwijderingskennisgeving en verwijdering van materiaal, als u van mening bent dat het vermeend inbreukmakende materiaal geen inbreuk maakt en u wilt dat Nitro het op zijn website herstelt, stuur dan een tegenbericht naar Nitro's aangewezen auteursrechtagent zoals aangegeven onderstaand.

Om als geldig te worden beschouwd, moet uw tegenmelding schriftelijk zijn en het volgende bevatten:

Direct na ontvangst van een geldige tegenmelding zal Nitro deze doorsturen naar de partij die de oorspronkelijke verwijderingsmelding heeft ingediend. Nadat Nitro de tegenvordering heeft verzonden, moet de partij die de oorspronkelijke verwijderingskennisgeving heeft ingediend, Nitro binnen 10 werkdagen laten weten dat zij een rechtszaak heeft aangespannen om een gerechtelijk bevel te verkrijgen om u ervan te weerhouden deel te nemen aan de vermeend inbreukmakende activiteit. Als Nitro een dergelijke melding ontvangt, zal het het materiaal niet herstellen. Als Nitro een dergelijke melding niet ontvangt, kan Nitro het materiaal binnen 10 tot 14 dagen na ontvangst van de geldige tegenmelding herstellen.

Waar berichten naartoe te sturen

Alle kennisgevingen moeten worden verzonden naar de door Nitro aangewezen auteursrechtagent met behulp van de volgende contactgegevens:

Nitro Software, Inc.

Attn: Agent voor DMCA-kennisgevingen

150 Speerstraat, STE 1500

San Francisco CA 94111

USA

U kunt uw melding ook e-mailen naar:

privacy@gonitro.com Geef in de onderwerpregel 'DMCA-verwijderingsmelding' of 'DMCA-tegenmelding' aan.

Of fax het naar:

(415) 369-9097

Attn: Agent voor DMCA-kennisgevingen

 1. Een verklaring dat u de eigenaar bent van het materiaal waarop vermeend inbreuk is gemaakt, of een verklaring dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van het materiaal waarop vermeend inbreuk is gemaakt.
 2. Uw naam, adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres zodat Nitro contact met u kan opnemen.
 3. Een verklaring waarin het materiaal wordt geïdentificeerd waarvan u denkt dat het inbreuk maakt en informatie die redelijkerwijs voldoende is om Nitro in staat te stellen dat materiaal te lokaliseren. (Als u denkt dat er inbreuk is gemaakt op meerdere auteursrechtelijk beschermde werken, kunt u één melding indienen met een representatieve lijst van de vermeend geschonden werken.)
 4. Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet.
 5. Een verklaring, op straffe van meineed, dat de informatie in de verwijderingsmelding juist is.
 6. Uw handtekening. (De handtekening kan elektronisch zijn.)

 1. Uw naam, adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres zodat Nitro contact met u kan opnemen.
 2. Een verklaring die het materiaal identificeert dat is verwijderd of waartoe de toegang is geblokkeerd en de locatie waar het materiaal verscheen voordat het werd verwijderd of de toegang ertoe werd uitgeschakeld.
 3. Een verklaring op straffe van meineed dat u te goeder trouw gelooft dat het materiaal is verwijderd of uitgeschakeld als gevolg van een fout of verkeerde identificatie van het materiaal.
 4. Een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van de Federal District Court voor het gerechtelijk arrondissement waarin uw adres zich bevindt (of voor San Francisco County, Californië, als uw adres buiten de Verenigde Staten ligt), en dat u de betekening van proces van de persoon die het verwijderingsbericht heeft verzonden of een vertegenwoordiger van een dergelijke persoon.
 5. Uw handtekening. (De handtekening kan elektronisch zijn.)