Voorwaarden en beleid

servicevoorwaarden

Nitro Sign Premium en Nitro Identity Hub

Ingangsdatum: 1februari 2024

Een kopie downloaden

Deze Servicevoorwaarden voor Nitro Sign Premium en Nitro Identity Hub (de “Servicevoorwaarden”) vormen een bindend contract tussen Nitro (zoals gedefinieerd in artikel 2 hieronder) en de juridische entiteit die in het Bestelformulier als de klant wordt geïdentificeerd. (“Klant”) en zijn van toepassing op alle Services (zoals gedefinieerd in artikel 2 hieronder) die door Nitro beschikbaar worden gesteld. Nitro en de Klant kunnen hierin gezamenlijk de "Partijen" worden genoemd, of individueel een "Partij".

Afhankelijk van de Services waarvoor de Klant zich aanmeldt, kunnen aanvullende Productspecifieke Voorwaarden (zoals gedefinieerd in Artikel 2 hieronder) van toepassing zijn. Geen enkele voorwaarde of bepaling van een inkooporder, overeenkomst, werkverklaring of ander document van de klant die door de klant wordt verstrekt, heeft enig effect op de rechten, plichten of verplichtingen van de partijen en wordt hierbij door Nitro afgewezen.

NITRO LEVERT DE DIENSTEN UITSLUITEND ONDER DE VOORWAARDEN DIE ZIJN VERMELD IN DE OVEREENKOMST (ZOALS GEDEFINIEERD IN ARTIKEL 2) EN OP VOORWAARDE DAT DE KLANT ZE ACCEPTEERT EN NEEMT. DOOR OP DE KNOP "ACCEPTEREN" OF "NU KOPEN" TE KLIKKEN OF DOOR TOEGANG TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENST OF DOOR HET BESTELFORMULIER TE ONDERTEKENEN: (A) ERKENT U DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN BEGREPEN; (B) DEZE OVEREENKOMST ACCEPTEREN EN AKKOORD GAAN DAT DE KLANT WETTELIJK GEBONDEN IS AAN DE VOORWAARDEN DAARVAN; EN (C) VERKLAART EN GARANDEERT DAT U HET RECHT, DE MACHT EN DE AUTORITEIT HEBT OM NAMENS DE KLANT DEZE OVEREENKOMST AAN TE GAAN EN DE KLANT AAN DE VOORWAARDEN ERVAN TE BINDEN. ALS DE KLANT NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, ZAL NITRO DE DIENSTEN NIET IN LICENTIE GEVEN AAN DE KLANT EN MOET U DE DIENSTEN OF DOCUMENTATIE NIET GEBRUIKEN.

1. INVOERING

1.1. Wie is Nitro. Nitro is een softwareleverancier die onder andere elektronische handtekeningen en elektronische identiteitstools beschikbaar stelt aan zijn klanten. Nitro biedt de Diensten aan die op afstand toegankelijk zijn via internet. Nitro kan ook implementatie- en activeringsdiensten leveren (zoals gedefinieerd in artikel 2).

2. DEFINITIES

Voor doeleinden van de Overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Extra Kosten” betekent alle aanvullende kosten, zoals uiteengezet in het Bestelformulier of zoals elders schriftelijk overeengekomen tussen de Partijen, die verschuldigd zijn bij gebruik van een specifieke ondertekenings- of identificatiemethode die niet is inbegrepen in de standaard Abonnementskosten of wanneer de Klant Implementatie- en Activeringsdiensten bestelt;

Gelieerde onderneming” van een Partij betekent elke andere entiteit die, direct of indirect, zeggenschap heeft over, wordt gecontroleerd door, of onder gemeenschappelijke controle staat met, die Partij. Voor de doeleinden van deze definitie betekent de term ‘controle’ de directe of indirecte macht om leiding te geven aan de activiteiten van de andere entiteit door eigendom van ten minste 50% van de aandelen, stemrechten, participatie of economisch belang in de andere entiteit. entiteit;

'Geaggregeerde statistieken ' heeft de betekenis die wordt gegeven in Sectie 4.3;

Overeenkomst” betekent de volledige overeenkomst tussen Nitro en de Klant, inclusief het Nitro-bestelformulier en de bijbehorende bijlagen en schema's, deze Servicevoorwaarden, de Productspecifieke Voorwaarden (indien van toepassing) en het Addendum Gegevensverwerking;

Geautoriseerde wederverkoper” betekent een entiteit die naar behoren is geautoriseerd door Nitro om de Services geheel of gedeeltelijk door te verkopen of diensten te verlenen in een geografisch gebied waar een dergelijke partij daartoe door Nitro is geautoriseerd;

Overeenkomst met Geautoriseerde Reseller” betekent de overeenkomst tussen een Geautoriseerde Reseller en de Klant, indien van toepassing;

Begunstigden” betekent de derde(n) juridische entiteit(en) (bijv. Gelieerde ondernemingen van de Klant) die expliciet op het Bestelformulier vermeld staan als een 'Begunstigde', die het recht heeft om de Diensten te gebruiken onder de Overeenkomst;

 “Werkdag" betekent een normale werkdag van 9.00 uur tot 5.00 uur (Midden-Europese (zomer) tijdzone) van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van Belgische feestdagen;

 “Vertrouwelijke informatie” van een Partij betekent alle informatie die door een Partij (de “Bekendmakende Partij”) wordt bekendgemaakt aan de andere Partij (de “Ontvangende Partij”), zowel vóór als na de Ingangsdatum en, hetzij schriftelijk, mondeling, elektronisch of in enige andere vorm, en die: (i) expliciet is gemarkeerd als vertrouwelijk, bedrijfseigen of soortgelijke markering, (ii) redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden beschouwd gezien de aard van de informatie en/of de omstandigheden rond de openbaarmaking ervan, of (iii) is traditioneel wordt erkend als vertrouwelijk van aard, ongeacht of dit al dan niet uitdrukkelijk als vertrouwelijk is gemarkeerd, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie en feiten met betrekking tot bedrijfsplannen, klanten, prospects, personeel, leveranciers, partners, investeerders, gelieerde ondernemingen of anderen, trainingsmethoden en -materiaal, financiële informatie, marketingplannen, verkoopvooruitzichten, klantenlijsten, uitvindingen, programma-apparaten, ontdekkingen, ideeën, concepten, knowhow, technieken, formules, blauwdrukken, software (in object- en broncodevorm), documentatie, ontwerpen, prototypen, methoden, processen, procedures, codes en alle technische of bedrijfsgeheimen, inclusief alle kopieën van het voorgaande of analyses, aantekeningen, studies of rapporten die het voorgaande bevatten, daarop zijn gebaseerd of deze weerspiegelen. De Vertrouwelijke Informatie van Nitro omvat, zonder beperking, de Diensten en de Documentatie;

Klant” heeft de betekenis die daaraan in de inleiding wordt gegeven;

Klantgegevens” betekent informatie, gegevens en andere inhoud die door of namens de Klant, een Begunstigde of een Gebruiker wordt verzonden, gepost of anderszins verzonden naar en verwerkt door de Services. Klantgegevens kunnen bijvoorbeeld documenten omvatten die ter ondertekening zijn geüpload en contactgegevens die naar de Services zijn geüpload. Klantgegevens omvatten echter geen betalingsgegevens, creditcards of andere informatie die de Klant gebruikt om Nitro te betalen, andere informatie en gegevens met betrekking tot de account van de Klant en Geaggregeerde Statistieken;

Addendum Gegevensverwerking” betekent de meest recente versie van het toepasselijke Addendum Gegevensverwerking, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en online gepubliceerd: www.gonitro.com/trust-center/legal/data-processing-addendum-nitro-sign -premium-nitro-identityhub;

"Aangewezen onderdanen " heeft de betekenis daaraan gegeven in Sectie 16.12;

Documentatie” betekent de meest recente versie van de officiële technische en functionele productinformatie voor de Services die Nitro in het algemeen van tijd tot tijd beschikbaar stelt aan haar Klanten, zoals online gepubliceerd op: Nitro Documentatie;

Ingangsdatum” betekent de ingangsdatum zoals uiteengezet in het Bestelformulier, die de startdatum van de Overeenkomst vertegenwoordigt;

Landen onder embargo” heeft de betekenis die daaraan wordt gegeven in Sectie 16.12;

Feedback” heeft de betekenis die wordt gegeven in Sectie 4.2;

Overmacht” betekent een tijdelijk of permanent onvermogen van een Partij om haar verplichtingen na te komen, als gevolg van onvermijdelijke, onvoorzienbare en externe feiten en omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van die Partij liggen. Onder overmacht wordt onder meer verstaan, zonder beperking van het voorgaande: overmacht, tsunami, oorlog of oorlogsrisico, opstand of publieke opstand, brand veroorzaakt door een calamiteit van buitenaf, een import- of exportembargo opgelegd door de overheid, internetstoring, hostingstoring, cyberaanvallen of DDOS-aanvallen, overstromingen, explosies, brand, aardbevingen, weersomstandigheden, epidemieën of pandemieën, stakingen of sociale acties, of enige andere omstandigheid waarvan door beide Partijen wederzijds is overeengekomen dat deze een Overmacht vormt;

Implementatie- en activeringsdiensten” betekent de implementatie- en activeringsdiensten die door Nitro aan de Klant worden aangeboden, zoals verder uiteengezet in een Bestelformulier, indien van toepassing;

Initiële termijn” heeft de betekenis die wordt gegeven in Sectie 9.1 en vertegenwoordigt de initiële periode waarvoor de Overeenkomst wordt gesloten, zoals uiteengezet in het Bestelformulier. De Initiële Termijn begint op de Ingangsdatum en vormt de minimale verbintenis die de Klant is aangegaan;

Intellectuele eigendomsrechten” betekent alle intellectuele eigendomsrechten, met inbegrip van maar niet beperkt tot: (i) auteursrechten, morele rechten, patenten, databankrechten en rechten op handelsmerken, ontwerpen, knowhow en bedrijfsgeheimen (al dan niet geregistreerd); (ii) aanvragen voor registratie, en het recht om registratie, verlengingen, uitbreidingen, voortzettingen, splitsingen, heruitgaven of verbeteringen aan te vragen voor of met betrekking tot een van deze rechten; en (iii) alle andere intellectuele of industriële eigendomsrechten en gelijkwaardige of soortgelijke vormen van bescherming die waar ook ter wereld bestaan;

Factuurgeschilperiode” heeft de betekenis zoals gegeven in artikel 8.4;

Verliezen” betekent alle verliezen, schade, aansprakelijkheden en kosten (inclusief redelijke juridische kosten).

"Module-uitbreiding" betekent een toevoeging aan de Diensten die een of meer belangrijke nieuwe functionaliteiten of architecturen biedt die geen van de bestaande modules van de Diensten al eerder bevatte, of slechts in een beperkte vorm eerder bevatte, en daarom niet kan worden beschouwd als een Nieuwe Versie.

Nieuwe versie” betekent elke nieuwe, verbeterde, gewijzigde, herziene, gecorrigeerde, geüpgradede, verbeterde of bijgewerkte versie van de Services die Nitro van tijd tot tijd kan introduceren en die geen Module-uitbreiding is;

Nitro” betekent Nitro Software Belgium NV., een vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Wapenstraat 14, bus 301, 2000 Antwerpen, België en ondernemingsnummer 0467.046.486;

"Nitro Identity Hub " betekent softwarekenmerken en functionaliteiten waarmee de Klant, de Begunstigden van de Klant en Gebruikers individuen online kunnen identificeren via de Diensten die door Nitro beschikbaar worden gesteld onder de productnaam 'Nitro Identity Hub';

"Nitro IP" betekent de Services, Documentatie, Module-uitbreidingen, Nieuwe Versie(s), Resultaten en alle Intellectuele Eigendomsrechten daarin en daarop. Om twijfel te voorkomen: Nitro IP bevat geen klantgegevens.

"Nitro Sign Premium " betekent softwarekenmerken en functionaliteiten waarmee Klant, Begunstigden en Gebruikers documenten elektronisch kunnen ondertekenen zoals beschikbaar gesteld door Nitro via de Diensten onder de productnaam 'Nitro Sign Premium';

E-mailadres voor kennisgeving” betekent het/de e-mailadres(sen) dat/die door de Klant is opgegeven op het Bestelformulier, of zoals gecommuniceerd aan de Geautoriseerde Reseller (al naar gelang het geval). Eventuele wijzigingen in het meldings-e-mailadres kunnen schriftelijk worden gemeld aan de relatiemanager van Nitro;

Bestelformulier” betekent het besteldocument van Nitro of, indien van toepassing, een geautoriseerde wederverkoper, waarin het aanbod wordt beschreven zoals overeengekomen tussen de Klant en Nitro (mogelijk in elektronische vorm) voor het gebruik van de Services. Het Bestelformulier bevat een beschrijving van de bestelde Services, de kosten die aan dergelijke Services zijn verbonden, en andere toepasselijke commerciële voorwaarden en wordt beheerst door deze Servicevoorwaarden;

"Overconsumptievergoeding " betekent de extra vergoeding die verschuldigd is voor elke transactie (in elektronische handtekeningen of identificaties) zodra het Abonnementsvolume is overschreden, zoals uiteengezet in het Bestelformulier;

Partij” en “Partijen” hebben de betekenis die daaraan in de preambule wordt gegeven;

Productspecifieke voorwaarden” betekent de op dat moment geldende productspecifieke voorwaarden van Nitro die hierin door verwijzing zijn opgenomen en die naast deze Servicevoorwaarden alleen van toepassing zijn op specifieke Services of bepaalde functionaliteiten binnen de Services. Deze Productspecifieke Voorwaarden zijn standaard van toepassing op de specifieke Diensten waarnaar zij verwijzen. De Productspecifieke Voorwaarden zijn te vinden op: https://www.gonitro.com/trust-center/legal/product-specific-terms/nitro-sign-premium-nitro-identityhub, zoals van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd;

Redelijk Gebruik” betekent het gebruik van de Diensten op een eerlijke en normale manier, gebaseerd op factoren zoals het aantal Gebruikers, transacties, gegevensopslag, bandbreedte of verwerkingskracht en binnen de beperkingen van de Diensten zoals beschreven in de Documentatie. Redelijk gebruik betekent ook dat de gebruikspatronen van de Klant (inclusief de Begunstigden en Gebruikers) niet significant afwijken van de gemiddelde of verwachte gebruiksniveaus voor elke klant of zijn gebruikers, en dat het gebruik door de Klant (inclusief de Begunstigden en Gebruikers) van de Services hebben geen negatieve invloed op de prestaties, beschikbaarheid, veiligheid of integriteit van de Services of het gebruik van de Services door andere klanten. Nitro behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen wat redelijk gebruik inhoudt.

“Release” betekent elke verbeterde, gewijzigde, herziene, gecorrigeerde, geüpgradede, verbeterde of bijgewerkte versie van de Service die van tijd tot tijd door Nitro wordt uitgegeven overeenkomstig. Een vrijgave wordt geregistreerd door middel van een wijziging van het vrijgavenummer. Nitro Sign Premium 1.xy wordt bijvoorbeeld gevolgd door Nitro Sign Premium 2.x'.y' en vertegenwoordigt twee opeenvolgende releases van de Service;

Verlengingstermijn” heeft de betekenis die wordt gegeven in Sectie 9.1;

Resultaten” betekent alle resultaten die door Nitro aan de Klant worden aangeboden als resultaat van de Implementatie- en Activeringsdiensten;

Omzetbelasting” heeft de betekenis die wordt gegeven in Sectie 8.7;

Diensten” de dienst(en) die door Nitro (via zijn hostingpartner) wordt gehost en die als Software-as-a-Service wordt aangeboden en die: (i) worden weerspiegeld in het Bestelformulier van de Klant; en (ii) toegankelijk voor Klant en Gebruikers bij gebruik van een webbrowser of API via internet. Diensten omvatten ook Nieuwe Versie(s) en Module-uitbreidingen, indien van toepassing;

Serviceopschorting” heeft de betekenis die wordt gegeven in Sectie 9.4;

Abonnementskosten” betekent de terugkerende abonnementskosten die door de Klant aan Nitro (of een Geautoriseerde Reseller, indien van toepassing) moeten worden betaald, zoals gespecificeerd in het Bestelformulier met betrekking tot het recht om de Services te gebruiken en het verlenen van Ondersteuning;

Abonnementsvolume” betekent het bedrag aan transacties (in elektronische handtekeningen of identificaties) dat is inbegrepen in de standaard Abonnementskosten, volgens het volumebedrag dat is vermeld in het Bestelformulier of zoals elders schriftelijk tussen de Partijen is overeengekomen;

Ondersteuning” betekent de ondersteunende diensten met betrekking tot de diensten die door Nitro aan de Klant worden geleverd, zoals beschreven in de op dat moment geldende Service Level Agreement van Nitro, te vinden op https://www.gonitro.com/trust-center/legal/service-level-agreement. zoals van tijd tot tijd gewijzigd kan worden, die hierin door verwijzing zijn opgenomen;

Term” heeft de betekenis die wordt gegeven in Sectie 9.1;

Servicevoorwaarden” heeft de betekenis die wordt gegeven in de preambule en verwijst naar de op dat moment geldende Servicevoorwaarden zoals te vinden op https://www.gonitro.com/trust-center/legal/terms-of-service/nitro-sign -premium-nitro-identiteitshub;

Gebruiksvoorwaarden” verwijst naar Gebruiksvoorwaarden die van toepassing kunnen zijn op een individuele Gebruiker die de Diensten gebruikt. De Gebruiksvoorwaarden vervangen deze Servicevoorwaarden niet en hebben geen invloed op deze Servicevoorwaarden, aangezien zij voorwaarden vertegenwoordigen die alleen door individuele Gebruikers kunnen worden aanvaard;

Vordering van derden” betekent elke claim, rechtszaak, actie of procedure van een derde;

“Ondertekeningsmethoden van derden” heeft de betekenis die daaraan wordt toegekend in Sectie 15.2(een);

Proeflicentie” heeft de betekenis die daaraan wordt toegeschreven in Sectie 3.8(a);

Vervaldatum proeflicentie” betekent de vervaldatum van de proeflicentie zoals uiteengezet in het bestelformulier;

"Proeflicentieperiode " heeft de betekenis zoals gegeven in artikel 3.8(a);

Gebruiker” betekent de werknemers, consultants, aannemers en agenten van de Klant (of de Begunstigden, indien van toepassing): (i) die door de Klant zijn geautoriseerd om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Services onder de rechten die aan de Klant zijn verleend op grond van deze Overeenkomst, en, ( ii) voor wie toegang tot de Diensten is gekocht via een Bestelformulier. Elke Gebruiker is een individuele persoon. Afhankelijk van de Services kan van een Gebruiker worden verlangd dat hij de Voorwaarden of het Gebruik accepteert voordat hij het recht krijgt om de Services te gebruiken en er toegang toe te krijgen.

3. RECHT OM DE DIENSTEN TE GEBRUIKEN

3.1. Recht om de Diensten te gebruiken. Met inachtneming van de voorwaarden van de Overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot de betaling van de Abonnementskosten, alle toepasselijke Aanvullende Kosten, Overconsumptiekosten en eventuele beperkingen uiteengezet in het Bestelformulier, verleent Nitro aan de Klant (en de Begunstigden, als deze uitdrukkelijk aangegeven in het Bestelformulier) een persoonlijk, beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepbaar en niet-overdraagbaar recht, gedurende de Termijn, voor Gebruikers om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Diensten, in overeenstemming met de toepasselijke Documentatie en in overeenstemming met de algemene voorwaarden hierin en onderworpen aan eventuele Gebruiksvoorwaarden die van toepassing kunnen zijn op individuele Gebruikers, in elk geval uitsluitend voor de interne zakelijke doeleinden van de Klant en voor het beoogde doel van de Services.

3.2. Gebruik beperkingen. De Klant mag de Nitro IP niet gebruiken voor doeleinden die verder gaan dan de reikwijdte die in de Overeenkomst wordt toegekend. De Klant zal op geen enkel moment, direct of indirect, en zal geen Gebruikers of derden toestaan om: (i) de Nitro IP geheel of gedeeltelijk te kopiëren, wijzigen of afgeleide werken ervan te maken; (ii) de Nitro IE verhuren, leasen, uitlenen, (her)verkopen, in licentie geven, in sublicentie geven, toewijzen, distribueren, publiceren, overdragen of anderszins beschikbaar stellen; (iii) het geheel of gedeeltelijk reverse-engineeren, demonteren, decompileren, decoderen, aanpassen of anderszins proberen af te leiden of toegang te verkrijgen tot enige broncode of andere handelsgeheimen van de Nitro IP; (iv) alle eigendomskennisgevingen van de Nitro IP verwijderen; (v) de Nitro IP gebruiken op een manier of voor een doel dat een intellectueel eigendomsrecht of ander recht van een persoon schendt, misbruikt of anderszins schendt, of dat een toepasselijke wet schendt; (vi) het creëren van “links” naar of “frame” of “spiegel” van de Diensten, of een deel daarvan; (vii) de Diensten beschikbaar stellen op een server die toegankelijk is via een openbaar netwerk, zoals bijvoorbeeld en zonder beperking het internet of een intranet, op een manier die het mogelijk maakt dat de Diensten worden gekopieerd of gebruikt in strijd met de Overeenkomst of om eventuele beperkingen hierin te omzeilen; of (viii) het delen van gebruikersgegevens die in strijd zijn met deze Servicevoorwaarden.

3.3. Ongeautoriseerd delen van licenties. De Klant erkent dat elk Gebruikersaccount wordt toegewezen aan een specifieke Gebruiker en niet overdraagbaar is. Een account mag uitsluitend worden gebruikt door de individuele Gebruiker aan wie deze is toegewezen. De Klant stemt ermee in redelijke maatregelen te nemen om het ongeoorloofd delen van licenties te voorkomen en om de naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst te garanderen.

3.4. Onboarding, activering en levering. Nitro zal redelijke inspanningen leveren om de Services binnen tien (10) Werkdagen na de Ingangsdatum beschikbaar te stellen aan de Klant, afhankelijk van de onboarding-specificaties. De Klant kan Implementatie- en Activeringsdiensten bestellen, zoals uiteengezet in het Bestelformulier.

3.5. Integratie van de Diensten. Tenzij expliciet anders beschreven in het Bestelformulier of enige andere overeenkomst tussen beide Partijen, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om de Services te integreren in de infrastructuur of software van de Klant (indien van toepassing).

3.6. Evolutie van de Diensten. Nitro biedt de Diensten aan als Software-as-a-Service, wat betekent dat Nitro voortdurend werkt aan het updaten en verbeteren van de Diensten. Nieuwe versies van de Services worden gedurende de Termijn aan de Klant beschikbaar gesteld zoals algemeen beschikbaar voor Nitro-klanten. Nitro behoudt zich het recht voor (maar is niet verplicht) om operationele of technische wijzigingen aan de Services aan te brengen, zodat de Services gelijke tred houden met de marktnormen. Nitro zal de Klant binnen een redelijke termijn informeren over eventuele wijzigingen, toevoegingen of verbeteringen van een functie van de Services.

3.7. Voorbehoud van rechten. Nitro behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk aan de Klant zijn verleend in deze Overeenkomst. Met uitzondering van de beperkte rechten en licenties die uitdrukkelijk krachtens deze Overeenkomst worden verleend, verleent niets in deze Overeenkomst, door implicatie, afstandsverklaring, uitsluiting of anderszins, aan de Klant of een derde partij enige Intellectuele Eigendomsrechten of andere rechten, titels of belangen in of op het Nitro-IP. De klant erkent dat de Nitro IP wordt beschermd door auteursrecht en andere wetten.

3.8. Proeflicentie. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Servicevoorwaarden, is dit Artikel 3.8 is alleen van toepassing op klanten als een proef- of evaluatieperiode expliciet door Nitro is geaccepteerd in het bestelformulier:

a) als de Klant de Services evalueert, verleent Nitro hierbij aan de Klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, herroepbare licentie van beperkte duur voor toegang tot en gebruik van de Services, uitsluitend voor interne test- en evaluatiedoeleinden (de “Proeflicentie”), zoals vanaf de Ingangsdatum tot de Vervaldatum van de Proeflicentie (de “Proeflicentieperiode”);

b) Nitro heeft het recht om de Overeenkomst tijdens de Proeflicentieperiode op elk moment gemakshalve te beëindigen, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid;

 c) De Klant heeft het recht om de Overeenkomst gemakshalve te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Nitro tijdens de Proeflicentieperiode. Indien de Klant geen gebruik maakt van een dergelijk beëindigingsrecht vóór de Vervaldatum van de Proeflicentie, heeft de Klant niet langer het recht om de Overeenkomst gemakshalve te beëindigen en zullen de Overeenkomst en de Proeflicentie automatisch overgaan in Diensten die door de Klant moeten worden betaald in overeenstemming met Abonnementskosten, aanvullende kosten en kosten voor overconsumptie, indien van toepassing, zoals uiteengezet in de Overeenkomst voor de Termijn; En,

d) De Klant mag geen resultaten publiceren van benchmarktests die op de Services worden uitgevoerd, noch de kenmerken, fouten of bugs ervan aan een derde partij bekendmaken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nitro. Tijdens de proeflicentieperiode is Nitro niet verplicht om ondersteuning te bieden; op voorwaarde echter dat Nitro naar eigen goeddunken gerapporteerde fouten kan herstellen en de Klant naar eigen goeddunken ondersteuning en advies kan bieden met betrekking tot de Services.

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

4.1. Intellectuele eigendomsrechten op Nitro IP. De Klant erkent dat, net als tussen de Klant en Nitro, Nitro (en waar van toepassing zijn licentiegever(s)) de enige en exclusieve eigenaar is en blijft van alle intellectuele eigendom van Nitro. Niets in de Overeenkomst zal enige titel of eigendomsrecht op Nitro IP overdragen aan de Klant of een derde partij, anders dan zoals uitdrukkelijk verleend in Paragrafen 3.1 en 3.8(een). De Klant verkrijgt op geen enkele wijze enige titel, eigendomsrechten, intellectuele eigendomsrechten of andere eigendomsrechten van welke aard dan ook op de Nitro IP. De klant erkent dat de Nitro IP wordt beschermd door auteursrecht, handelsmerken en andere wetten.

4.2. Feedback. Als de Klant of een Gebruiker feedback of suggesties geeft over enig(e) aspect(en) van de Nitro IP of andere goederen of diensten van Nitro, per post, e-mail, telefoon of anderszins, inclusief maar niet beperkt tot het voorstellen van nieuwe functies of functionaliteit die daarmee verband houdt, of eventuele opmerkingen, vragen, suggesties en dergelijke (“Feedback”) verleent de Klant Nitro hierbij een niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare, sublicentieerbare, onherroepelijke en eeuwigdurende wereldwijde licentie voor het gebruiken, profiteren van, openbaar maken, publiceren, dergelijke Feedback geheim te houden en/of anderszins te exploiteren op welk medium dan ook, zonder verdere verplichtingen of compensatie voor de Klant of een Gebruiker. Feedback vormt geen vertrouwelijke informatie van de klant.

4.3. Gebruiksgegevens. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat Nitro geaggregeerde gegevens en systeemgebruik, analyses en diagnostische informatie (“Geaggregeerde Statistieken”) genereert, compileert, opslaat en gebruikt om de Services te monitoren en te verbeteren, te helpen bij het leveren van Ondersteuning en voor het creëren van nieuwe producten en diensten. Net als tussen Nitro en de Klant behoren alle rechten, titels en belangen in de Geaggregeerde Statistieken en alle Intellectuele Eigendomsrechten daarin toe aan en worden uitsluitend bewaard door Nitro. De Klant erkent dat Nitro Geaggregeerde Statistieken zal samenstellen op basis van het gebruik van de Services door de Klant en andere gebruikers, en de Klant gaat ermee akkoord dat Nitro: (a) dergelijke Geaggregeerde Statistieken openbaar beschikbaar mag maken; (b) dergelijke informatie gebruiken voor zover en op de manier die vereist is door de toepasselijke wet- of regelgeving en voor doeleinden van gegevensverzameling, analyse, serviceverbetering en marketing, op voorwaarde dat dergelijke gegevens en informatie de Klant of zijn Vertrouwelijke Informatie niet identificeren; en (c) dergelijke informatie gebruiken voor benchmarking in de sector, om het gebruik te begrijpen, de Services en Ondersteuning te verbeteren, nieuwe producten en services te ontwikkelen, en voor elk ander zakelijk doel. De geaggregeerde statistieken worden niet beschouwd als klantgegevens.

5. KLANTGEGEVENS

5.1. Nitro erkent dat, net als tussen Nitro en de Klant, de Klant eigenaar is van alle rechten, titels en belangen, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten, in en op de Klantgegevens. De Klant verleent Nitro hierbij een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde licentie, licentie voor het kopiëren, reproduceren, opslaan, distribueren, publiceren, exporteren, aanpassen, bewerken en vertalen van de Klantgegevens en het anderszins gebruiken en weergeven van de Klantgegevens en het uitvoeren van alle handelingen met betrekking tot de Klantgegevens voor zover redelijkerwijs vereist om de Services en Ondersteuning aan de Klant te leveren en voor de uitvoering van Nitro's verplichtingen en de uitoefening van Nitro's rechten onder de Overeenkomst. De Klant verleent Nitro ook het recht om deze rechten in sublicentie te geven aan zijn onderaannemers (zoals bijvoorbeeld aanbieders van hosting-, connectiviteits- en telecommunicatiediensten) voor zover redelijkerwijs vereist voor de uitvoering van Nitro's verplichtingen en de uitoefening van Nitro's rechten onder deze Overeenkomst.

5.2. De Klant erkent en stemt ermee in dat voor de uitvoering van de Overeenkomst en om de functionaliteiten van de Diensten te kunnen gebruiken, specifieke Klantgegevens kunnen worden bekendgemaakt aan ontvangers en derden (bijvoorbeeld voor het verwerken van te ondertekenen documenten, voor het aanmaken en ondertekenen van documenten of voor de identificatie van Gebruikers). Niettegenstaande artikel 11 (Vertrouwelijke informatie) vormt een dergelijke openbaarmaking uitdrukkelijk geen schending van de vertrouwelijkheid en is dit toegestaan.

5.3. De Klant garandeert Nitro dat de Klantgegevens, wanneer deze door Nitro worden gebruikt in overeenstemming met de Overeenkomst, geen inbreuk zullen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten of andere wettelijke rechten van enige persoon of derde partij, en dat zij geen inbreuk zullen maken op de bepalingen van enige toepasselijke wet, statuut of regelgeving, in elk toepasselijk rechtsgebied.

6. GEGEVENSBESCHERMING

6.1. Gegevensbescherming en gegevensverwerking. Nitro verwerkt namens de Klant persoonsgegevens om de Services te leveren, Ondersteuning te bieden en in het algemeen om aan zijn rechten en plichten onder de Overeenkomst te voldoen. Op dergelijke verwerking van persoonsgegevens is het relevante Addendum Gegevensverwerking van toepassing en wordt beschouwd als onderdeel van de Overeenkomst.

7. GEBRUIKSVERIFICATIE

7.1. De Klant erkent en stemt ermee in dat de Services realtime ingebouwde volumetellers en andere rapportagetools kunnen bevatten die Nitro nodig heeft om het exacte (volume)gebruik van de Services door de Klant, zijn Begunstigden en Gebruikers te monitoren. Dergelijke gebruikscontroles/hulpmiddelen stellen Nitro in staat de relevante abonnementskosten, aanvullende kosten en overconsumptiekosten (indien van toepassing) te factureren.

7.2. Als uit een dergelijke gebruikscontrole of audit blijkt dat de Klant, zijn Begunstigden of Gebruikers de Services gebruiken buiten de hoeveelheid of reikwijdte waarvoor op grond van de Overeenkomst rechtmatig een licentie is verleend en de Klant daarom het aan Nitro verschuldigde bedrag aan vergoedingen te weinig heeft betaald, onverminderd eventuele andere rechten en rechtsmiddelen beschikbaar voor Nitro, zal de Klant het bedrag van een dergelijke onderbetaling onmiddellijk aan Nitro betalen, samen met rente in overeenstemming met Artikel 8.6.

8. KOSTEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

8.1. Kosten. De klant zal Nitro alle bedragen betalen in de valuta vermeld op het bestelformulier. De Abonnementskosten vermeld op het Bestelformulier vormen een minimale financiële verplichting van de Klant, ongeacht of de Klant het inbegrepen Abonnementvolume niet volledig heeft verbruikt.

8.2. Extra kosten. Afhankelijk van de Diensten, functionaliteiten die beschikbaar worden gesteld en de door de Klant gevraagde Implementatie- en Activeringsdiensten, kunnen er Extra Vergoedingen verschuldigd zijn (bijvoorbeeld SMS-OTP-ondertekening, activering en gebruik van ondertekeningsmethoden aangeboden via externe providers, enz.). Dergelijke Extra Kosten worden maandelijks gefactureerd, tenzij anders aangegeven op het Bestelformulier. Deze Extra Kosten zijn alleen van toepassing als dit expliciet vermeld staat in het Bestelformulier.

8.3. Overconsumptiekosten. Er zijn overconsumptiekosten verschuldigd als het gebruik het abonnementsvolume overschrijdt zoals inbegrepen in de standaard abonnementsprijs. Dergelijke Overconsumptiekosten worden maandelijks gefactureerd, tenzij anders aangegeven in het Bestelformulier. Deze Overconsumptiekosten zijn alleen van toepassing als dit expliciet vermeld staat in het Bestelformulier.

8.4. Facturen, geen restitutie. Alle onbetwiste bedragen op de facturen van Nitro zijn betaalbaar binnen dertig (30) dagen na uitgifte. Facturen moeten worden betwist binnen tien (10) dagen vanaf de datum van de factuur, schriftelijk of per e-mail verzonden naar Nitro's via e-mail naar ar.eu@gonitro.com , waarbij in redelijk detail de aard van het geschil wordt gespecificeerd, samen met eventuele passende informatie ter ondersteuning van het standpunt van de Klant (“Factuurgeschilperiode”). Na deze factuurgeschiltermijn worden facturen geacht te zijn aanvaard. Tenzij verboden door de toepasselijke wetgeving of indien expliciet vermeld in het Bestelformulier, zijn alle betalingen van facturen die door Nitro aan de Klant worden uitgegeven definitief en niet-restitueerbaar. Indien Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, algemeen beslag op zijn vermogen wordt gelegd, failliet gaat of wordt ontbonden, zijn de volledige uit de Overeenkomst verschuldigde bedragen onmiddellijk opeisbaar.

8.5. Elektronische facturering. De Klant aanvaardt uitdrukkelijk elektronische facturatie die in PDF-formaat wordt verzonden naar het facturatie-e-mailadres van de Klant, zoals gespecificeerd in het Bestelformulier. De Klant kan Nitro verzoeken een papieren exemplaar van de facturen naar zijn fysieke adres te sturen.

8.6. Late betaling. Als Nitro geen betaling ontvangt op de toepasselijke vervaldatum, zal de Klant rentekosten betalen vanaf het moment dat de betaling verschuldigd was tegen het laagste tarief van één procent (1%) per maand/twaalf procent (12% ) per jaar of het hoogste tarief dat is toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Daarnaast zal de Klant alle redelijke kosten betalen die Nitro maakt als gevolg van het afdwingen van de betalingsverplichtingen van de Klant. Als de Klant er niet in slaagt onbetwiste uitstaande bedragen binnen tien (10) dagen na ontvangst van een schriftelijke ingebrekestelling te betalen, heeft Nitro het recht om zijn verplichtingen (bijvoorbeeld door de toegang tot de Services op te schorten) en de rechten van de Klant hieronder zonder verdere kennisgeving op te schorten. aan de Klant of aansprakelijkheid jegens Nitro tot ontvangst van de betaling van dergelijke uitstaande bedragen. In het geval van een dergelijke opschorting kan Nitro, als voorwaarde voor het herstellen van de toegang van de Klant tot de Services, van de Klant verlangen dat hij vooraf betaalt voor het restant van de dan geldende Initiële Termijn of Verlengingstermijn (indien van toepassing).

8.7. Geen verrekening; Belastingen. Bedragen die op grond van de Overeenkomst verschuldigd zijn, zijn aan Nitro betaalbaar zonder verrekening of tegenvordering en zonder aftrek, en zijn na aftrek van eventuele belastingen, tarieven, accijnzen of aanslagen opgelegd door een overheidsinstantie (nationaal, staats-, provinciaal of lokaal), inclusief maar niet beperkt tot alle verkoop-, gebruiks-, accijnzen-, ad valorem-, onroerendgoed-, bron- of belasting over de toegevoegde waarde, al dan niet ingehouden aan de bron (gezamenlijk “omzetbelasting”). Behalve voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving, kan Nitro eisen dat de Klant de toepasselijke omzetbelasting aan Nitro indient. De voorgaande zin is echter niet van toepassing voor zover de Klant is vrijgesteld van belasting, op voorwaarde dat hij Nitro binnen dertig (30) dagen na de Ingangsdatum een geldig belastingvrijstellingscertificaat bezorgt. Als Nitro nalaat toepasselijke belastingen op een factuur op te nemen, doet dit geen afstand van de rechten of plichten van de Partijen op grond van dit Artikel 8.7. Als de toepasselijke wetgeving inhouding of aftrek van omzetbelasting of enige andere belasting of heffing vereist, zal de klant het ingehouden of afgetrokken bedrag afzonderlijk aan Nitro betalen, bovenop de verschuldigde vergoedingen. Om twijfel te voorkomen: dit artikel 8.7 is niet van toepassing op belastingen op basis van het netto-inkomen van Nitro.

8.8. Prijs verhoging. Tenzij in het Bestelformulier expliciet wordt vermeld dat de kosten niet onderhevig zijn aan een prijsverhoging tijdens de Initiële Termijn, zullen alle toepasselijke Abonnementskosten, Extra Kosten, Kosten voor Overconsumptie en andere kosten opgenomen in het Bestelformulier automatisch met vijf procent stijgen (5%) elk jaar op de verjaardag van de Ingangsdatum, tenzij Partijen bij verlenging schriftelijk andere toepasselijke vergoedingen zijn overeengekomen.

8.9. Module-uitbreidingen en upgrade-abonnementsplan. De Klant kan zijn abonnement upgraden door Module-uitbreiding(en) te bestellen, wat ertoe kan leiden dat aanvullende abonnementskosten, extra kosten en/of overconsumptiekosten verschuldigd zijn. Dergelijke module-uitbreidingen kunnen worden besteld door een nieuw bestelformulier of addendum te ondertekenen of via de geautoriseerde wederverkoper (indien van toepassing). Module-uitbreidingen gelden standaard voor het resterende deel van de Looptijd, maar worden alleen geactiveerd op uitdrukkelijk verzoek van Klant.

9. DUUR EN BEËINDIGING

9.1. Termijn. De initiële looptijd van deze Overeenkomst begint op de Ingangsdatum en zal, tenzij eerder beëindigd op grond van de uitdrukkelijke bepalingen van deze Overeenkomst, van kracht blijven gedurende de periode vermeld in het Bestelformulier (de "Initiële looptijd"). Na het verstrijken van de Initiële Termijn of een daaropvolgende Verlengingstermijn (zoals hieronder gedefinieerd), wordt deze Overeenkomst automatisch en stilzwijgend verlengd voor aanvullende opeenvolgende termijnen van één (1) jaar (elk een "Verlengingstermijn" en samen met de Initiële Termijn wordt de "Termijn"), tenzij eerder beëindigd overeenkomstig de uitdrukkelijke bepalingen van deze Overeenkomst of een van de Partijen de andere Partij ten minste zes (6) maanden vóór het verstrijken van de op dat moment geldende Termijn schriftelijk op de hoogte stelt van niet-verlenging.

9.2. Beëindiging vanwege een dringende reden. Elke Partij kan, onverminderd haar rechten op schadevergoeding en alle andere rechten, rechtsmiddelen en/of claims waar zij op grond van de wet recht op heeft, de Overeenkomst beëindigen met schriftelijke kennisgeving aan de andere Partij, indien de andere Partij deze Overeenkomst wezenlijk schendt, en een dergelijke schending: (a) kan niet worden genezen; of (b) die in staat is tot herstel, onherstelbaar blijft dertig (30) dagen nadat de niet-schendende Partij de inbreukmakende Partij schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van een dergelijke materiële schending. De Klant erkent en stemt ermee in dat de volgende omstandigheden als een wezenlijke inbreuk door de Klant zullen worden beschouwd: (i) elk gebruik van de Diensten buiten de reikwijdte van het gebruiksrecht of de licentie die aan de Klant is verleend zoals uiteengezet in de Overeenkomst, eventuele toepasselijke Gebruiksvoorwaarden , en het toepasselijke Bestelformulier; (ii) elke inbreuk door de Klant op de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming; (iii) elke schending door de Klant van Sectie 11 (Vertrouwelijkheid); en (iv) elke overtreding of verduistering door de Klant van Nitro IP. Het voorgaande (i) tot en met (iv) is ook van toepassing op het handelen of nalaten van de Begunstigden van de Klant en het nalaten van Gebruikers die tot de materiële inbreuk leiden.

9.3. Beëindiging in geval van faillissement. Met inachtneming van het toepasselijke faillissementsrecht kan elke Partij de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst, zonder aansprakelijk te zijn voor schadevergoeding en onverminderd haar rechten op schadevergoeding en eventuele andere rechten, rechtsmiddelen en/of vorderingen waarop zij zich beroept. kan hier volgens de wet recht op hebben, nadat de andere partij schriftelijk op de hoogte is gesteld van de beëindiging als de andere partij insolvabel wordt, onderworpen is aan een vrijwillig of onvrijwillig faillissement, insolventie of soortgelijke procedure of anderszins liquideert of stopt met zakendoen.

9.4. Opschorting of beëindiging van toegang. Zonder de andere rechten en rechtsmiddelen van Nitro te beperken, en niettegenstaande enige tegengestelde bepaling in deze Overeenkomst, kan Nitro de toegang van een Klant of andere Gebruiker tot een deel of alle Services op elk moment opschorten of beëindigen als: (i) Nitro redelijkerwijs vaststelt dat: (a) er is een bedreiging of aanval op een van de Nitro IP; (b) het gebruik van de Nitro IP door de Klant of een Gebruiker de Nitro IP of een andere klant of leverancier van Nitro verstoort of een veiligheidsrisico met zich meebrengt; (c) De Klant, of een Gebruiker, gebruikt de Nitro IP voor frauduleuze of illegale activiteiten; (d) met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, de Klant heeft opgehouden zijn bedrijfsactiviteiten in de normale gang van zaken voort te zetten, een overdracht heeft gedaan ten behoeve van schuldeisers of een soortgelijke beschikking over zijn activa heeft gedaan, of het voorwerp is geworden van een faillissement, reorganisatie, liquidatie, ontbinding of soortgelijke procedure; of (e) de levering van de Services door Nitro aan de Klant of een Gebruiker is verboden door toepasselijk recht; (ii) een leverancier van Nitro heeft Nitro's toegang tot of gebruik van diensten of producten van derden die nodig zijn om de Klant toegang tot de Diensten te geven, opgeschort of beëindigd; (iii) De Klant verzuimt een onbetwist bedrag dat op grond van deze Overeenkomst verschuldigd is aan Nitro te betalen en de Klant verzuimt dit verzuim te herstellen binnen tien (10) dagen vanaf de datum van een schriftelijke ingebrekestelling van Nitro aan de Klant; of, (iv) Nitro is niet langer eigenaar/exploitant van de Services om welke wettelijke of regelgevende reden dan ook (gezamenlijk een “Serviceopschorting”).Nitro is niet aansprakelijk voor enige schade, aansprakelijkheden, verliezen (inclusief verlies van gegevens of winst) of andere gevolgen die de Klant of een Gebruiker kan ondervinden als gevolg van een opschorting van de Dienst. In het geval dat Nitro het recht heeft om de Overeenkomst om een dringende reden te beëindigen overeenkomstig artikel 9.2 Nitro kan als alternatief, naar eigen goeddunken, het gebruiksrecht en de licenties die hieronder worden verleend opschorten in plaats van de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen, zonder dat enige formaliteit of schadeloosstelling vereist is en onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel waarover Nitro beschikt op grond van de Overeenkomst of onder toepasselijk recht.

9.5. Gevolgen van beëindiging. Bij beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook:

a) De rechten van de Klant op de Services eindigen automatisch en alle rechten en licenties die aan de Klant zijn verleend op grond van deze Servicevoorwaarden worden automatisch beëindigd;

b) De Klant, zijn Begunstigden en Gebruikers zullen onmiddellijk elk gebruik van de Diensten staken en alle kopieën van de Documentatie die hij in zijn bezit of beheer heeft, verwijderen, vernietigen of teruggeven;

c) Nitro zal alle Klantgegevens die zijn opgeslagen in de Services verwijderen (of retourneren op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de Klant, ontvangen binnen dertig (30) dagen na de ingangsdatum van de beëindiging) en zal de actieve omgeving en/of accounts van de Klant buiten gebruik stellen waar de Services worden geopereerd. De Klant erkent echter dat de Services functionaliteiten kunnen bevatten om dergelijke Klantgegevens rechtstreeks vanuit de Services te downloaden (bijvoorbeeld downloadfunctionaliteiten of API-oproepen) die de Klant in eerste instantie zal gebruiken om de Klantgegevens te verkrijgen;

d) Onderworpen aan Sectie 9.5(c), zal elke Partij alle kopieën van de Vertrouwelijke Informatie van de andere Partij retourneren of vernietigen (behalve zoals vereist om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, op voorwaarde dat de vertrouwelijkheidsverplichtingen hierin van toepassing zijn tot de duur zoals uiteengezet in Artikel 11.4) en op schriftelijk verzoek van de Bekendmakende Partij schriftelijk de vernietiging daarvan bevestigen;

e) De Klant zal Nitro onmiddellijk alle vergoedingen en andere bedragen betalen die door of vanwege Nitro zijn verdiend, tot en met de ingangsdatum van de beëindiging, inclusief (maar niet beperkt tot) de volledige abonnementskosten, eventuele aanvullende kosten en kosten voor overconsumptie (indien van toepassing). ) die automatisch volledig door de Klant moet worden betaald (behalve in geval van beëindiging om dringende redenen door de Klant veroorzaakt door een materiële tekortkoming waarvan bewezen is dat deze aan Nitro kan worden toegeschreven).

10. VERANTWOORDELIJKHEDEN EN BEPERKINGEN VAN DE KLANT

10.1. Aanvaardbaar gebruik. Tenzij anders overeengekomen in een bepaald Bestelformulier, mag de Klant niet: (a) de Diensten gebruiken voor servicebureaus, timesharing of doeleinden, of op enige andere wijze toestaan dat derden de Diensten exploiteren of gebruiken; (b) wachtwoorden of andere inloggegevens delen met een derde partij of persoon; (c) niet-openbare kenmerken van de Diensten delen met derden; (d) toegang krijgen tot of gebruik maken van de Services om een concurrerend product of dienst te bouwen, een product of dienst te bouwen met vergelijkbare ideeën, kenmerken, functies of afbeeldingen van de Services, of om ideeën, kenmerken, functies of afbeeldingen van de Services te kopiëren Diensten.

Het is de Klant ook niet toegestaan: (a) zich bezig te houden met webscraping of datascraping op of in verband met de Services, inclusief maar niet beperkt tot het verzamelen van informatie via software die menselijke activiteit simuleert of een bot of webcrawler; of (b) de Diensten gebruiken voor: (i) activiteiten die in strijd zijn met de wet, de openbare orde of de goede zeden, (ii) ongevraagde commerciële communicatie (bijvoorbeeld spam); (iii) het verzamelen of verzamelen van persoonlijke informatie in strijd met de wet (bijvoorbeeld phishing); of (iv) enige activiteit die aanstootgevend, lasterlijk, schadelijk voor minderjarigen, onfatsoenlijk, illegaal, in strijd met de rechten van derden of anderszins aanstootgevend is.

Klanten en hun Gebruikers mogen de Services alleen gebruiken op een manier die redelijk gebruik van de Services inhoudt. Hoewel Nitro geen harde limieten oplegt aan Redelijk Gebruiksfactoren, behoudt Nitro zich het recht voor (maar is daartoe niet verplicht) het gebruik van de Klant, zijn Begunstigden en de Gebruiker voortdurend te monitoren om eventuele afwijkingen van Redelijk Gebruik te identificeren.

Als Nitro enige schending van de vereisten van dit artikel 10 vermoedt.1, inclusief maar niet beperkt tot Gebruikers, kan Nitro de toegang van de Klant tot de Services opschorten zonder voorafgaande kennisgeving, naast andere rechtsmiddelen waarover Nitro beschikt. Deze Servicevoorwaarden vereisen niet dat Nitro enige actie onderneemt tegen de Klant of een Gebruiker of andere derde partij wegens schending van dit Artikel 10.1 of deze Servicevoorwaarden, maar het staat Nitro vrij om naar eigen goeddunken dergelijke actie te ondernemen. Als Nitro, naar eigen goeddunken, besluit dat het redelijke gebruik van de Services door een Klant, diens Begunstigden en/of Gebruikers is overschreden, heeft Nitro het recht om het gebruik van de Services door die Gebruiker te beperken of op te schorten. In extreme omstandigheden, zoals naar eigen goeddunken door Nitro bepaald, heeft Nitro het recht de Overeenkomst te beëindigen, op voorwaarde dat Nitro redelijke inspanningen zal leveren om de Klant vooraf een beschrijving te geven van het buitensporige of abnormale gebruik en een uitleg waarom dit in strijd is Redelijk gebruik.

10.2. Ongeautoriseerde toegang. De Klant zal ongeoorloofde toegang tot de Dienst voorkomen, inclusief maar niet beperkt tot het beschermen van zijn wachtwoorden en andere inloggegevens. De Klant zal Nitro onmiddellijk op de hoogte stellen van elk bekend of vermoedelijk ongeoorloofd gebruik van de Services of inbreuk op de beveiliging ervan, en zal zijn uiterste best doen om deze inbreuk te stoppen.

10.3. Naleving van wetten. Bij het gebruik van de Dienst zullen de Klant en Gebruikers alle toepasselijke wetten naleven, inclusief maar niet beperkt tot de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

10.4. Gebruikers van de klant. De Klant zal redelijke inspanningen leveren om alle Gebruikers op de hoogte te stellen van de bepalingen van deze Overeenkomst die van toepassing zijn op het gebruik van de Nitro IP door deze Gebruiker en zal ervoor zorgen dat Gebruikers dergelijke bepalingen naleven. De Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor: (a) alle Gebruikers en Begunstigden die de Dienst gebruiken, inclusief maar niet beperkt tot ongeoorloofd Gebruikersgedrag en elk Gebruikersgedrag dat in strijd zou zijn met de vereisten van de Overeenkomst die van toepassing zijn op de Klant; en (b) elk gebruik van de Services via het account van de Klant, al dan niet geautoriseerd. Elke handeling of nalatigheid van een Begunstigde of een Gebruiker die een inbreuk op deze Overeenkomst zou vormen als deze door de Klant wordt ondernomen, wordt door de Klant als een schending van deze Overeenkomst beschouwd.

11. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

11.1. Vertrouwelijkheid. Van tijd tot tijd gedurende de Termijn kan elke Partij Vertrouwelijke Informatie openbaar maken of beschikbaar stellen aan de andere Partij. Elke Ontvangende Partij zal alle Vertrouwelijke Informatie ontvangen van de Bekendmakende Partij als vertrouwelijk behandelen, deze Vertrouwelijke Informatie geheim houden en beschermen met niet minder dan een redelijke mate van zorg en zal deze niet bekendmaken aan enige derde partij anders dan haar Gelieerde Partijen, agenten, werknemers, adviseurs. of consultants (of met betrekking tot Nitro haar leveranciers en licentiegevers), en alleen wanneer: (a) dergelijke openbaarmaking noodzakelijk is voor de uitvoering van Diensten of met betrekking tot de Overeenkomst; en (b) dergelijke gelieerde ondernemingen, agenten, werknemers, adviseurs of consultants (of met betrekking tot Nitro haar leveranciers en licentiegevers) zijn gebonden aan een vertrouwelijkheidsverplichting die minstens zo streng is als opgenomen in dit artikel 11. Vertrouwelijke informatie die krachtens de Overeenkomst openbaar wordt gemaakt, mag door de Ontvangende Partij niet worden gebruikt voor enig ander doel dan vereist voor de uitvoering van haar verplichtingen onder de Overeenkomst. De Ontvangende Partij neemt voorzorgsmaatregelen om de vertrouwelijkheid van de Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij te handhaven.

11.2. Uitsluitingen. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie die:

a) wordt gepubliceerd of in het publieke domein komt anders dan door schending van de Overeenkomst;

b) kan worden bewezen al bekend te zijn geweest bij de Ontvangende Partij vóór openbaarmaking door de Openbaarmakende Partij;

c) op wettige wijze is verkregen van een derde partij anders dan door een schending van de vertrouwelijkheid van een dergelijke derde partij; of,

d) kan worden aangetoond dat deze door de Ontvangende Partij is aangemaakt, onafhankelijk van de openbaarmaking en zonder gebruik van de Vertrouwelijke Informatie van de Openbaarmakende Partij.

11.3. Gerechtelijk of regeringsbevel. Een Partij die Vertrouwelijke Informatie ontvangt, mag dergelijke Vertrouwelijke Informatie openbaar maken voor zover vereist in overeenstemming met een gerechtelijk of ander overheidsbevel, op voorwaarde dat de Ontvangende Partij:

a) geeft de Bekendmakende Partij voorafgaand aan een dergelijke openbaarmaking een redelijke kennisgeving om haar een redelijke kans te geven om een beschermingsbevel of een gelijkwaardig bevel te verzoeken, tenzij het de Ontvangende Partij wettelijk verboden is dit te doen;

b) redelijkerwijs samenwerkt met de Bekendmakende Partij bij haar redelijke inspanningen om een conservatoir bevel of een ander passend rechtsmiddel te verkrijgen;

c) alleen dat deel van de Vertrouwelijke Informatie openbaar maakt dat wettelijk verplicht is openbaar te maken, en,

d) redelijke inspanningen levert om betrouwbare schriftelijke zekerheid te verkrijgen van de toepasselijke gerechtelijke of overheidsinstantie dat zij de Vertrouwelijke Informatie het hoogste niveau van bescherming zal bieden dat beschikbaar is onder de toepasselijke wet- of regelgeving.

11.4. Duur. De verplichtingen in dit Artikel 11 vervangen alle eerdere geheimhoudingsovereenkomsten die tussen de Partijen zijn ondertekend (indien van toepassing) en blijven van kracht gedurende de Looptijd en gedurende vijf (5) jaar na de beëindiging of afloop van de Overeenkomst; met dien verstande echter dat, met betrekking tot Vertrouwelijke Informatie die een bedrijfsgeheim vormt (zoals bepaald onder de toepasselijke wetgeving), dergelijke geheimhoudingsverplichtingen na de beëindiging of afloop van deze Overeenkomst van kracht zullen blijven zolang dergelijke Vertrouwelijke Informatie onderworpen blijft aan de bescherming van bedrijfsgeheimen onder toepasselijk recht.

12. VERKLARINGEN EN GARANTIES; VRIJWARING

12.1. Wederzijdse verklaringen en garanties.

(a) Elke Partij verklaart, garandeert en verbindt zich ertoe dat: (i) zij de volledige macht en autoriteit heeft om deze Overeenkomst aan te gaan en haar verplichtingen hieronder na te komen; en (ii) de aanvaarding en uitvoering ervan onder deze Overeenkomst zal geen inbreuk maken op enige mondelinge of schriftelijke overeenkomst met een derde partij of op enige verplichting die deze jegens een derde partij verschuldigd is om informatie of materiaal vertrouwelijk te houden.

(b) BEHALVE DE BEPERKTE GARANTIES BESCHREVEN IN ARTIKEL 12.1(a), DE DIENSTEN, DE NITRO IP EN ALLE IMPLEMENTATIE- EN ACTIVERINGSDIENSTEN WORDEN GELEVERD 'AS IS' EN 'ZOALS BESCHIKBAAR'. NITRO WIJST HIERBIJ ALLE VOORWAARDEN EN GARANTIES AF, HETZIJ EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS. NITRO WIJST SPECIFIEK ALLE IMPLICIETE VOORWAARDEN EN GARANTIES AF VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUK, EN ALLE GARANTIES DIE VOORTVLOEIEN UIT DE HANDEL, HET GEBRUIK OF DE HANDELSPRAKTIJK. BEHALVE DE BEPERKTE GARANTIES DIE ZIJN VERMELD IN ARTIKEL 12(a), GEEFT NITRO GEEN ENKELE GARANTIE DAT DE NITRO IP, OF ENIGE IMPLEMENTATIE- EN ACTIVERINGSDIENSTEN OF RESULTATEN VAN HET GEBRUIK DAARVAN, AAN DE EISEN VAN DE KLANT OF ANDERE PERSOON ZULLEN VOLDOEN, ZONDER ONDERBREKING WERKEN, ENIG BEOOGD RESULTAAT BEREIKEN, COMPATIBEL ZIJN OF WERKEN MET SOFTWARE, SYSTEEM OF ANDERE DIENSTEN, OF VEILIG, NAUWKEURIG, VOLLEDIG, VRIJ VAN SCHADELIJKE CODE OF FOUTLOOS ZIJN OF DAT DE DIENSTEN BEVEILIGD ZIJN TEGEN HACKING OF ANDERE ONGEAUTORISEERDE INTRUSIE OF DAT KLANTGEGEVENS PRIVÉ OF VEILIG BLIJVEN.

12.2. Garanties van de klant.

De klant vertegenwoordigt, garandeert en verbindt zich ertoe dat:

(a) geen enkele hangende of dreigende claim of rechtszaak waarvan zij op de hoogte is, zou een wezenlijk nadelig effect hebben op haar vermogen om te presteren zoals vereist door de Overeenkomst;

(b) hij zichzelf en zijn Begunstigden (indien van toepassing) nauwkeurig heeft geïdentificeerd en geen onnauwkeurige informatie over zichzelf aan Nitro of via de Diensten heeft verstrekt;

(c) het is een juridische entiteit die bevoegd is om zaken te doen overeenkomstig de toepasselijke wetgeving;

(d) het zal elke Gebruiker nauwkeurig identificeren en zal geen onnauwkeurige informatie over een dergelijke Gebruiker verstrekken aan Nitro of via de Diensten; En,

(e) dat de Klant de noodzakelijke rechten en toestemmingen in en met betrekking tot de Klantgegevens bezit of anderszins heeft en zal hebben, zodat deze, zoals ontvangen door Nitro en verwerkt in overeenstemming met deze Overeenkomst, geen inbreuk maken of zullen maken op onrechtmatige toe-eigening of anderszins inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, of op privacy- of andere rechten van een derde partij, of op enige toepasselijke wetgeving.

13. VRIJWARING

13.1. Schadeloosstelling van Nitro.

(a) Nitro zal de Klant schadeloos stellen, verdedigen en schadeloos stellen voor alle verliezen die de Klant oploopt als gevolg van claims van derden dat de Services, of enig gebruik van de Services in overeenstemming met deze Overeenkomst, inbreuk maakt op of misbruik maakt van dergelijke patenten, auteursrechten of handelsgeheimen van derden, op voorwaarde dat de Klant Nitro onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van de claim, samenwerkt met Nitro en Nitro de exclusieve bevoegdheid geeft om de verdediging en schikking van een dergelijke claim te controleren.

(b) Indien een claim van derden wordt ingediend, of naar het oordeel van Nitro waarschijnlijk zal worden gedaan, stemt de Klant ermee in dat Nitro, naar eigen goeddunken van Nitro: (i) de Services, of een onderdeel of een deel daarvan, mag wijzigen of vervangen om het is niet-inbreukmakend; of (ii) het recht verkrijgen voor de Klant om de Services te blijven gebruiken. Als Nitro vaststelt dat geen van beide alternatieven redelijkerwijs beschikbaar is, kan Nitro deze Overeenkomst, in zijn geheel of met betrekking tot het getroffen onderdeel of onderdeel, met onmiddellijke ingang beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de Klant, en Nitro zal de Klant een pro-rata terugbetaling van elk Abonnement geven. Door de Klant vooraf betaalde vergoedingen die verband houden met dat specifieke inbreukmakende deel van de Services voor de periode waarin de Klant de Services niet kon gebruiken als gevolg van een dergelijke beëindiging door Nitro.

(c) Deze sectie 13.1 is niet van toepassing voor zover de vermeende inbreuk voortvloeit uit: (i) gebruik van de Services in combinatie met gegevens, software, hardware, apparatuur of technologie die niet door Nitro is geleverd of schriftelijk door Nitro is geautoriseerd; (ii) misbruik van de Diensten door Klant, Begunstigden of Gebruikers; (iii) wijzigingen aan de Diensten die niet door Nitro zijn aangebracht; of (iv) voortvloeit uit het onvermogen van de Klant, zijn Begunstigden of Gebruikers om de laatste Nieuwe Versie te gebruiken; of (v) enige schending van deze Overeenkomst door de Klant.

13.2. Enige remedie.

SECTIE 13.1 EN 13.2 BESCHRIJFT DE ENIGE VERHAALSMOGELIJKHEDEN VAN DE KLANT EN DE ENIGE AANSPRAKELIJKHEID EN VERPLICHTING VAN NITRO VOOR ELKE DAADWERKELIJKE, BEDREIGDE OF VERMEENDE CLAIMS DAT DE IE VAN NITRO INBREUK MAAKT OP INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN VAN EEN DERDE PARTIJ, VERKEERD WORDT OF ANDERSZINS INSCHENDT. DE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN ZOALS BESCHREVEN IN ARTIKEL 14 (BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID) ZIJN VAN TOEPASSING OP DE AANSPRAKELIJKHEID VAN NITRO VOOR HAAR VRIJWARINGSVERPLICHTINGEN ONDER ARTIKEL 13.1.

13.3. Schadeloosstelling van de klant.

De Klant zal Nitro, haar dochterondernemingen en elk van hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en consultants schadeloos stellen, schadeloos stellen en, naar keuze van Nitro, verdedigen tegen eventuele verliezen die voortkomen uit claims van derden dat de Klantgegevens of enig gebruik van de Klantgegevens in overeenstemming met deze Overeenkomst, inbreuk maakt op of misbruik maakt van de Intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van dergelijke derden en eventuele claims van derden op basis van: (i) nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de Klant of een Gebruiker; (ii) gebruik van de Nitro IP op een manier die niet is toegestaan door deze Overeenkomst; (iii) gebruik van de Nitro IP in combinatie met gegevens, software, hardware, apparatuur of technologie die niet door Nitro is geleverd of schriftelijk door Nitro is geautoriseerd; of (iv) wijzigingen aan de Nitro IP die niet door Nitro zijn aangebracht; (v) materiële schending door de Klant van deze Overeenkomst; (vi) het onvermogen van de Klant om de vereiste updates voor de Services uit te voeren; of, (vii) schending door de Klant, zijn Begunstigden of Gebruiker van toepasselijke wetten, regels of voorschriften door of gerelateerd aan het gebruik van de Services; op voorwaarde dat de Klant een claim van derden tegen Nitro niet mag schikken, tenzij Nitro instemt met een dergelijke schikking, en verder op voorwaarde dat Nitro het recht heeft om, naar eigen keuze, zichzelf te verdedigen tegen een dergelijke claim van derden of om deel te nemen aan de verdediging daarvan door een raadsman naar eigen keuze.

14. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

 14.1. AANSPRAKELIJKHEID CAP. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL IN GEEN GEVAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN NITRO (PER GEBEURTENIS OF REEKS VERBONDEN GEBEURTENISSEN) VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE OVEREENKOMST VOLGENS ENIGE WETTELIJKE OF BILLIJKE THEORIE, INCLUSIEF CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) , STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID EN ANDERSZINS DE TOTALE BEDRAGEN OVERSCHRIJDEN DIE KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST AAN NITRO ZIJN BETAALD IN DE PERIODE VAN ZES (6) MAANDEN VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE AANLEIDING GEEFT TOT DE CLAIM.

NIETS IN DEZE OVEREENKOMST ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN BEIDE PARTIJEN UITSLUITEN OF BEPERKEN VOOR DOOD OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID VAN HAAR (OF HAAR AGENT OF ONDERAANNEMER), OF VOOR DIEFSTAL OF VERKEERDE TOE-EIDING VAN GELDMIDDELEN OF VOOR FRAUDE OF FRAUDULEUZE VERKEERDE VOORSTELLING.

14.2. UITGESLOTEN SCHADE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL NITRO IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN ONDER OF IN VERBAND MET DE DIENSTEN OF DEZE OVEREENKOMST ONDER ENIGE WETTELIJKE OF BILLIJKE THEORIE, INCLUSIEF CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID EN ANDERSZINS, VOOR ENIGE INDIRECTE, PUNITIEVE, SPECIALE GEVOLGSCHADE OF SOORTGELIJKE SCHADE, INCLUSIEF MAAR ZONDER BEPERKING SCHADE DOOR WINSTDERVING OF BEDRIJFSVERLIES, VERLIES VAN INKOMSTEN, VERLIES OF CORRUPTIE VAN GEGEVENS, VERLIES VAN KLANTEN EN CONTRACTEN, VERLIES VAN GOODWILL, DE KOSTEN VOOR DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN OF ANDERSZINS, EN CLAIMS VAN DERDEN, IN ELK GEVAL VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET DE OVEREENKOMST, ONGEACHT OF NITRO OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE VERLIEZEN OF SCHADE OF DERGELIJKE VERLIEZEN OF SCHADE ANDERSZINS VOORZIENBAAR WAREN OF ZELFS ALS DE KLANT REMEDIES SLUITEN HUN ESSENTIËLE DOEL. NITRO IS EVENEENS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE VERBAND HOUDT MET OF ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN BUITEN HET TOEPASSINGSGEBIED DOOR DE KLANT, ZIJN BEGUNSTIGDEN EN/OF GEBRUIKERS.

14.3. TOEPASSING. DE AANSPRAKELIJKHEDEN DIE DOOR DEZE SECTIE 14 WORDEN BEPERKT, ZIJN VAN TOEPASSING OP HET VOORDEEL VAN NITRO EN HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN ELK VAN HUN RESPECTIEVE LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, ADVERTEERDERS, AGENTEN, SPONSORS, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, CONSULTANTS, ANDERE VERTEGENWOORDIGERS EN DERDE AANNEMERS.

14.4. AANSPRAKELIJKHEID ERKENNING. DE KLANT ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT NITRO HAAR PRIJZEN HEEFT GEBASEERD OP EN DE OVEREENKOMST IS GESLOTEN OP BASIS VAN DE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN UITSLUITINGEN VAN GARANTIES EN SCHADE ZOALS BESCHREVEN IN DEZE OVEREENKOMST EN DAT DERGELIJKE VOORWAARDEN EEN ESSENTIËLE BASIS VORMEN VOOR DE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN. INDIEN HET TOEPASSELIJKE RECHT DE TOEPASSING VAN DE BEPALINGEN VAN DEZE SECTIE 14 BEPERKT, ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN NITRO BEPERKT ZIJN TOT DE MAXIMALE MATE DIE TOEGESTAAN IS.

15. SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR NITRO SIGN PREMIUM

Voor zover de Klant er op het Bestelformulier voor kiest om Services te ontvangen die het 'Nitro Sign Premium'-product van Nitro omvatten, zijn de volgende aanvullende voorwaarden ook van toepassing:

15,1       NitroSign Premium.

Met Nitro Sign Premium kan de klant documenten elektronisch ondertekenen via een online webportaal en/of API-integratie. Afhankelijk van de door de Klant gekozen functionaliteiten en afhankelijk van de tijdige betaling van de relevante kosten, ondersteunt Nitro Sign Premium verschillende ondertekenmethoden.

15,2       Ondertekenmethoden aangeboden door derden.

(a) Nitro Sign Premium integreert ook ondertekenmethoden die worden aangeboden en/of gefaciliteerd door externe leveranciers (bijv. itsme®, Swisscom Signing Service, France Connect, Nordic Identity Schemes, iDIN, OneID, enz.) (“Ondertekenmethoden van derden” ) en voor zover de Services dergelijke ondertekeningsmethoden van derden omvatten, gaat de Klant ermee akkoord gebonden te zijn aan de relevante Productspecifieke Voorwaarden, indien van toepassing. De voor de Klant geactiveerde ondertekeningsmethoden van derden worden standaard vermeld op het Bestelformulier. De beschikbare ondertekenmethoden van derden kunnen in de loop van de tijd evolueren naarmate Nitro Sign Premium wordt aangeboden als Software-as-a-Service. Ondertekenmethoden van derden die resulteren in extra te betalen kosten worden echter alleen geactiveerd na specifieke instructies van de Klant.

(b) Nitro behoudt zich het recht voor om de toepasselijke Productspecifieke Voorwaarden op elk moment te wijzigen door de Klant hiervan op de hoogte te stellen. Een dergelijke wijziging kan bijvoorbeeld vereist zijn als gevolg van wijzigingen en/of updates die worden doorgevoerd door de externe leveranciers die betrokken zijn bij het aanbieden van de ondertekenmethoden van derden, of als gevolg van wijzigingen in de regelgeving. Indien de Klant bezwaar maakt tegen de toepasselijkheid van dergelijke nieuwe, bijgewerkte Productspecifieke Voorwaarden, zal de Klant het gebruik van de specifieke Ondertekeningsmethode van een Derde Partij onmiddellijk staken en Nitro schriftelijk op de hoogte stellen binnen dertig (30) dagen nadat Nitro de Klant op de hoogte heeft gesteld van de bijgewerkte productspecifieke voorwaarden. Nitro heeft in dat geval het recht om de relevante ondertekeningsmethode te deactiveren, zonder enige aansprakelijkheid voor Nitro.

(c) Omdat Nitro afhankelijk is van externe leveranciers voor het aanbieden van ondertekenmethoden van derden, behoudt Nitro zich het recht voor om deze ondertekenmethoden van derden op elk moment te deactiveren na schriftelijke kennisgeving aan de Klant als een dergelijke deactivering noodzakelijk wordt geacht (bijvoorbeeld in het geval dat de samenwerking tussen Nitro en een dergelijke externe aanbieder wordt beëindigd of in het geval dat de externe aanbieder het aanbieden van de dienst of de relevante ondertekeningsmethode van derden staakt). Nitro is niet aansprakelijk voor enige schade in geval van een dergelijke deactivering, maar zal de Klant echter (pro rata) alle gebruikskosten terugbetalen die vooraf zijn betaald (indien van toepassing) voor de relevante Ondertekenmethoden van Derden door de Klant aan Nitro met betrekking tot de periode na de ingangsdatum van de deactivering waarvoor de Klant voor een dergelijke Ondertekenmethode van derden heeft betaald, maar gedurende welke deze niet langer beschikbaar was vanwege een dergelijke deactivering.

(d) Alle kosten met betrekking tot de ondertekenmethoden van derden kunnen gedurende de looptijd worden aangepast als een dergelijke prijsaanpassing gebaseerd is op objectieve (externe) doeleinden. Nitro zal de Klant in dat geval vooraf informeren over eventuele prijsaanpassingen die van toepassing zijn op de vergoedingen die Nitro aan de Klant factureert. In dat geval heeft de Klant het recht om het gebruik van de specifieke ondertekeningsmethode van derden te deactiveren door Nitro hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen binnen een periode van dertig (30) dagen nadat een dergelijke kennisgeving van prijsaanpassing aan de Klant is medegedeeld. Het aanvragen van een dergelijke deactivering van de relevante ondertekeningsmethode van derden wordt beschouwd als het enige rechtsmiddel van de Klant. De deactivering heeft in geen geval invloed op het bestaan van de Overeenkomst, die onverminderd van kracht blijft.

(e) In het geval dat zich een Incident (zoals gedefinieerd in de Service Level Agreement van Nitro) voordoet dat verband houdt met de ondertekeningsmethoden van derden, kan de Klant contact opnemen met de ondersteuningsdesk van Nitro volgens de procedure die is uiteengezet in de Service Level Agreement van Nitro. Omdat Nitro voor de ondersteuning van de ondertekenmethoden van derden afhankelijk is van de respectieve externe leveranciers, zijn de serviceniveaus (en andere garanties met betrekking tot beschikbaarheid) die zijn opgenomen in de Overeenkomst (inclusief maar niet beperkt tot de Service Level Agreement van Nitro) niet van toepassing op ondertekenmethoden van derden. . Nitro fungeert als het enige contactpunt voor de Klant voor de ondersteuning van de ondertekenmethoden van derden die beschikbaar zijn in Nitro Sign Premium. De Klant zal niet rechtstreeks contact opnemen met de externe aanbieder. Afhankelijk van de omstandigheden kan een derde partij echter rechtstreeks met de Klant communiceren.

15,3       Verantwoordelijkheden van de klant met betrekking tot Nitro Sign Premium.

(a) De Klant is verantwoordelijk om te beslissen welke Gebruikers worden uitgenodigd om Nitro Sign Premium te gebruiken (bijvoorbeeld voor het elektronisch ondertekenen van documenten of voor het initiëren van de ondertekening van documenten), maar dergelijk gebruik zal altijd onderworpen zijn aan de Overeenkomst en de Gebruiksvoorwaarden, indien van toepassing. De Klant garandeert dat hij, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, over de noodzakelijke juridische gronden beschikt om uitnodigingen (via Nitro Sign Premium) naar dergelijke Gebruikers te sturen voor het gebruik van Nitro Sign Premium.

(b) Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant om een adequate ondertekenmethode (en/of identificatiemethode, indien van toepassing) te kiezen, zoals beschikbaar gesteld binnen Nitro Sign Premium, rekening houdend met het doel waarvoor de elektronische handtekening en het elektronisch ondertekende document (of het elektronische identificatie, indien van toepassing) zal worden gebruikt. Klant erkent dat specifieke soorten overeenkomsten of documenten, onder bepaalde toepasselijke wetgeving, niet kunnen worden uitgevoerd door middel van een elektronische handtekening. De Klant erkent en stemt ermee in dat Nitro uitsluitend een platform biedt voor het elektronisch ondertekenen van documenten (of het identificeren van personen, al naar gelang het geval) en dat de Klant volledig verantwoordelijk blijft voor het doel waarvoor Nitro Sign Premium wordt gebruikt, inclusief de geschiktheid van dergelijk gebruik in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. Nitro kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden om te bepalen of een bepaald document of een bepaalde overeenkomst onderworpen is aan een uitzondering onder de toepasselijke wetgeving en daarom niet rechtsgeldig kan worden uitgevoerd door middel van een elektronische handtekening.

(c) De Klant bepaalt zelfstandig welke documenten ter ondertekening worden geüpload en welke berichten via Nitro Sign Premium worden verzonden, en de Klant is volledig verantwoordelijk voor de inhoud van alle geüploade documenten en verzonden berichten. De Klant garandeert dat de inhoud niet illegaal of onwettig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. De klant zal Nitro en zijn dochterondernemingen volledig vrijwaren van claims van derden en alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met de inhoud van door de klant (of zijn gebruikers) geüploade documenten of berichten verzonden binnen Nitro Sign Premium.

(d) De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat Nitro Sign Premium geen tool voor documentbeheer of gegevensopslag is en dat de Klant verantwoordelijk is voor het elders opslaan en opslaan van (ondertekende) documenten (bijvoorbeeld in de CRM- of ERP-software van de Klant).

(e) De Klant zal de API-integratie (indien van toepassing) implementeren, rekening houdend met alle regels en richtlijnen die van tijd tot tijd door Nitro via de Documentatie worden uitgegeven. Nitro zal de Klant vooraf informeren als dergelijke Documentatie wordt bijgewerkt. Nitro kan niet verantwoordelijk worden gehouden indien Nitro Sign Premium niet functioneert als gevolg van het niet naleven door de Klant van de toepasselijke Documentatie.

(f) De Klant zal transparant zijn tegenover de betrokkenen over de manier waarop persoonlijke gegevens worden verwerkt bij het gebruik van Nitro Sign Premium.

15,4  Tijdstempels en certificering.

De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat de Services tijdstempel- en certificeringsfunctionaliteiten kunnen bevatten (bijvoorbeeld voor identificatie- of ondertekeningsdoeleinden). Tijdstempel- en certificeringsdiensten worden geleverd door onderaannemers van Nitro. Een overzicht van dergelijke onderaannemers is toegankelijk via ons Trust Center.

16. GEMENGD

16.1. Onafhankelijke aannemers. De partijen zijn onafhankelijke contractanten en vertegenwoordigen zichzelf als zodanig in alle opzichten. Geen van beide partijen is de vertegenwoordiger van de ander en geen van beide partijen mag namens de ander toezeggingen doen.

16.2. Mededelingen. Nitro kan kennisgevingen op grond van deze Overeenkomst sturen naar het door de Klant opgegeven e-mailadres voor kennisgeving. Indien er geen e-mailadres voor kennisgeving van de Klant bekend is, worden kennisgevingen verzonden naar het geregistreerde adres van de Klant. De Klant kan op grond van de Overeenkomst kennisgevingen aan Nitro sturen naar legalnotices@gonitro.com. Alle kennisgevingen worden geacht te zijn gedaan: (a) indien per e-mail, op de eerste Werkdag nadat de e-mail is verzonden; of, (b) indien verzonden door een commerciële koerier (bijv. FedEx), op de eerste Werkdag na levering, of indien verzonden per aangetekende of aangetekende post, op de vijfde (5e) Werkdag volgend op de dag waarop dergelijke post is verzonden gemaakt.

 16.3. Overmacht. Met uitzondering van de betalingsverplichtingen van de Klant, zal geen van beide Partijen verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor eventuele tekortkomingen of vertragingen in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst die voortkomen uit of veroorzaakt worden door Overmacht.

16.4. Opdracht en opvolgers. De Klant mag deze Overeenkomst of zijn rechten of verplichtingen hieronder niet overdragen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nitro, die niet op onredelijke wijze zal worden onthouden. Nitro mag zijn rechten, verplichtingen en plichten onder de Overeenkomst aan een derde partij toewijzen of overdragen. Behalve voor zover verboden in dit artikel 16.4, zal deze Overeenkomst bindend zijn voor en ten goede komen aan de respectieve toegestane opvolgers en rechtverkrijgenden van de Partijen.

16.5. Deelbaarheid. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, doen de Partijen hierbij afstand van enige wetsbepaling die een clausule van deze Overeenkomst in enig opzicht ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar zou maken. Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke bepaling worden geïnterpreteerd om het beoogde doel te bereiken voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht.

16.6. Geen vrijstelling. De Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangevuld door middel van een schriftelijke overeenkomst, uitgevoerd door een naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van beide Partijen. Van enige bepaling of voorwaarde van de Overeenkomst kan uitsluitend afstand worden gedaan door middel van een schriftelijk document dat is ondertekend door de Partij die recht heeft op de voordelen van een dergelijke bepaling of voorwaarde. Elke dergelijke afstandsverklaring of toestemming is alleen van kracht in het specifieke geval en voor het doel waarvoor deze is gegeven, en vormt geen voortdurende afstandsverklaring of toestemming. Geen enkele verklaring van afstand van een schending van deze Overeenkomst zal een verklaring van afstand van enige andere schending van deze Overeenkomst vormen.

16.7. Toepasselijk recht en jurisdictie: De Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België en de Partijen hierbij onderwerpen zich aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen. Het Verdrag van de Verenigde Naties voor de internationale verkoop van goederen is niet van toepassing op de Overeenkomst. Deze sectie 16.7 is van toepassing op alle claims die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, inclusief maar niet beperkt tot claims wegens onrechtmatige daad.

16.8. Conflicten. In het geval van een conflict tussen de bijlagen bij deze Overeenkomst en dit hoofdgedeelte, zal de volgende prioriteitsvolgorde van toepassing zijn, waarbij lagere cijfers over hogere gaan: (a) elk Bestelformulier met recentere Bestelformulieren waarin uitdrukkelijk wordt vermeld dat ze voorrang hebben op latere; (b) het Addendum Gegevensverwerking; (c) de Productspecifieke Voorwaarden (indien van toepassing); (d) het hoofdgedeelte van deze Servicevoorwaarden; (e) Nitro's Service Level Agreement; en (f) enig ander Nitro-beleid dat online is gepubliceerd en door middel van verwijzing is opgenomen in de Overeenkomst.

16.9. Onderaanneming. De Klant erkent en stemt ermee in dat de Services functionaliteiten kunnen bevatten die worden geleverd door externe onderaannemers van Nitro die door Nitro zijn ingeschakeld om specifieke delen van Nitro's contractuele verplichtingen onder de Overeenkomst uit te voeren (bijvoorbeeld hostingproviders, aanbieders van sms-verzendingen, externe aanbieders van ondertekeningsmethoden, enz. ).

16.10. Publiciteit. Nitro heeft het recht om handelsmerken, logo's of andere merken van de Klant (inclusief de bedrijfsnaam van de Klant) te gebruiken voor klantreferenties op de website van Nitro, aankondigingen op sociale media, verkooppresentaties en algemene bedrijfsontwikkelingsdoeleinden.

16.11. Interpretatie. In deze Overeenkomst, tenzij er een tegengestelde bedoeling blijkt: (a) verwijzen de termen “hiervan”, “hieronder” en soortgelijke uitdrukkingen naar deze Overeenkomst en niet naar een bepaald deel hiervan en omvatten zij elke aanvullende Overeenkomst; (b) woorden die alleen een enkelvoudig getal bevatten, omvatten ook het meervoud en omgekeerd; (c) betekent de term “inclusief” “inclusief zonder beperking”; (d) andere grammaticale vormen van gedefinieerde woorden of uitdrukkingen hebben overeenkomstige betekenissen; (e) een verwijzing naar een artikel, sectie, document of Overeenkomst, inclusief deze Overeenkomst, omvat een verwijzing naar die sectie, dat document of die Overeenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, zoals hieronder toegestaan; en (f) de opdeling van deze Overeenkomst in secties en het invoegen van kopjes zijn uitsluitend bedoeld ter referentie en hebben geen invloed op de constructie of de interpretatie van deze Overeenkomst. De partijen komen overeen dat de voorwaarden van deze overeenkomst het resultaat zijn van onderhandelingen tussen hen. Deze Overeenkomst kan op grond van auteurschap niet ten gunste of tegen een van de Partijen worden geïnterpreteerd.

16.12. Technologie exporteren. De Services maken gebruik van software en technologie die mogelijk onderworpen zijn aan exportcontroles. De Klant erkent en stemt ermee in dat de Services niet zullen worden gebruikt en dat geen van de onderliggende informatie, software of technologie mag worden overgedragen of anderszins geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd naar landen waarop de Verenigde Staten of de Europese Unie een embargo handhaven (gezamenlijk , “Landen onder embargo”), of aan of door een staatsburger of inwoner daarvan, of een persoon of entiteit op de List of Specially Designated Nationals van het Amerikaanse ministerie van Financiën of de Table of Denial Orders van het Amerikaanse ministerie van Handel (gezamenlijk “Designated Nationals” genoemd). ). De lijsten met landen onder embargo en aangewezen onderdanen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Door gebruik te maken van de Services verklaart en garandeert de Klant dat hij zich niet bevindt in, onder de controle staat van, of een onderdaan of inwoner is van een Land onder embargo of een Aangewezen Onderdaan. De Services kunnen gebruik maken van encryptietechnologie die onderworpen is aan licentievereisten onder de Amerikaanse Export Administration Regulations, 15 CFR Parts 730-774 en Council Regulation (EC) No. 1334/2000. De klant stemt ermee in zich strikt te houden aan alle toepasselijke Amerikaanse en andere buitenlandse exportwetten en de exclusieve verantwoordelijkheid op zich te nemen voor het verkrijgen van licenties voor export of herexport, indien nodig.

16.13. Volledige overeenkomst. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, verklaringen of afspraken tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp ervan. Geen enkele verklaring, verklaring, garantie, convenant of overeenkomst van welke aard dan ook die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst is uiteengezet, zal de uitdrukkelijke clausules van de Overeenkomst beïnvloeden of worden gebruikt om deze te interpreteren, wijzigen of beperken.

16.14. Uitvoering in tegenhangers. Deze Overeenkomst kan worden uitgevoerd in een of meer exemplaren en kan worden ondertekend door middel van een elektronische handtekening of door de Klant worden aanvaard via een doorklik-acceptatieprocedure. Elke tegenhanger zal een origineel zijn, maar al deze tegenhangers zullen één enkel instrument vormen.

16.15. Taal. De Overeenkomst is uitsluitend in de Engelse taal opgesteld, welke taal in alle opzichten doorslaggevend is. Bovendien zullen alle mededelingen en kennisgevingen die op grond van de Overeenkomst worden gedaan of gegeven, in het Engels of Nederlands zijn.

16,16    Overleving. Het verstrijken, beëindigen of opzeggen van de Overeenkomst doet geen afbreuk aan de rechten en aansprakelijkheden van elke Partij die vóór de datum van beëindiging zijn ontstaan, en heeft geen invloed op de voortzetting van de bepalingen van de Overeenkomst die uitdrukkelijk of impliciet van kracht zijn. bedoeld om van kracht te blijven, inclusief, maar niet beperkt tot, alle artikelen met betrekking tot de betalingsverplichtingen van de klant, paragraaf 4 (Intellectuele eigendomsrechten), paragraaf 8 (Vergoedingen en betalingsvoorwaarden), paragraaf 11 (Vertrouwelijke informatie), paragraaf 12.1(b) (Disclaimer van Nitro) en Sectie 14 (Beperking van aansprakelijkheid).

16,17 Billijke hulp. De Klant stemt ermee in dat: (a) er geen adequate rechtsmiddelen bestaan als hij een van zijn verplichtingen uit Artikel 11 schendt of wegens schending of verduistering van Nitro IP door de Klant; (b) het moeilijk zou zijn om de schade vast te stellen die voortvloeit uit de schending van Sectie 11 of uit de schending of verduistering van Nitro IP door de Klant, en een dergelijke schending zou onherstelbare schade toebrengen aan Nitro; en daarom: (c) heeft Nitro het recht, naast alle andere beschikbare rechtsmiddelen, om onmiddellijke voorlopige voorziening en andere billijke schadeloosstelling te zoeken, zonder enige vereiste dat Nitro daadwerkelijke geldelijke schade bewijst na een obligatie of andere zekerheid. Deze Sectie 16.17 beperkt het recht van beide partijen op voorlopige maatregelen niet voor inbreuken die niet in de lijst zijn vermeld.

16,18   Geen afhankelijkheid van toekomstige functionaliteit. De Klant erkent en stemt ermee in dat de Klant bij het aangaan van deze Overeenkomst niet vertrouwt op toekomstige verbeteringen, updates of aanvullende functionaliteiten met betrekking tot de Nitro IP die mogelijk worden geleverd door Nitro of een externe licentiegever. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Overeenkomst, zijn alle verplichtingen die Nitro aangaat om dergelijke verbeteringen of updates aan de Nitro IP te leveren naar eigen goeddunken en kunnen ze onderworpen zijn aan afzonderlijke overeenkomsten of vergoedingen.

16,19   Wijziging. Deze Overeenkomst mag alleen worden gewijzigd via een schriftelijke overeenkomst door bevoegde vertegenwoordigers van elke partij. Niettegenstaande de voorgaande bepalingen van dit artikel 16.19, erkent en gaat de Klant ermee akkoord dat Nitro het recht heeft om, naar eigen goeddunken van Nitro, de Overeenkomst van tijd tot tijd te wijzigen, en dat gewijzigde voorwaarden van kracht worden na kennisgeving van de wijzigingen (per e-mail of andere toepasselijke communicatie) aan de Klant. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om dergelijke wijzigingen te beoordelen en er vertrouwd mee te raken. Het voortgezette gebruik van de Services door de Klant na de ingangsdatum van de wijzigingen wordt beschouwd als aanvaarding van de gewijzigde voorwaarden, tenzij de Klant onder toepasselijk recht het recht heeft om de Overeenkomst te beëindigen vanwege dergelijke wijzigingen. veranderingen.

16,20  Relatie met geautoriseerde wederverkopers. Niettegenstaande enige andersluidende bepaling in deze Servicevoorwaarden, is het onderstaande van toepassing als de Klant een recht heeft gekocht om de Services te gebruiken bij een Geautoriseerde Reseller:

(a) naast de Geautoriseerde Resellerovereenkomst (in welk geval de Geautoriseerde Reseller, en niet Nitro, aansprakelijk is jegens de Klant voor de daarin opgenomen voorwaarden), gelden de bepalingen en voorwaarden van deze Servicevoorwaarden tussen de Klant en Het gebruik door de Begunstigden en Gebruikers van Nitro-klant en de levering van de Services door Nitro. De Klant erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat Nitro, Geautoriseerde wederverkopers, leveranciers, licentiegevers en/of elk van de respectievelijke agenten en opdrachtnemers Klantgegevens onderling kunnen overdragen indien nodig voor het doel van de levering en het beheer van de Services;

(b) een Geautoriseerde Reseller mag kosten in rekening brengen, factureren en innen bij de Klant in de bedragen vermeld in en in overeenstemming met de Overeenkomst voor Geautoriseerde Reseller en, als de Klant door een Geautoriseerde Reseller wordt gefactureerd voor sommige of alle kosten die verband houden met de Services , zal de Klant de Geautoriseerde Reseller betalen in overeenstemming met de Geautoriseerde Resellerovereenkomst;

(c) als Nitro van een dergelijke Geautoriseerde Reseller bericht ontvangt dat zij de relatie met de Klant heeft beëindigd of opgeschort, kan Nitro het recht van de Klant op toegang tot en gebruik van de Services, de Implementatie- en Activeringsservices en/of deze Servicevoorwaarden opschorten en/of beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid jegens de Klant. Bovendien kan Nitro de Services en/of deze Overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid opschorten en/of beëindigen na ontvangst van een kennisgeving van de Geautoriseerde Reseller dat de Klant de verschuldigde bedragen voor de Services, de Implementatie- en Activeringsservices niet heeft betaald, of anderszins jegens de Geautoriseerde Reseller en/of Nitro in gebreke is met betrekking tot enige wijze met betrekking tot de Services, de Implementatie- en Activeringsservices, deze Overeenkomst of de algemene voorwaarden van de Geautoriseerde Reseller-overeenkomst.

[EINDE SERVICEVOORWAARDEN]

Een kopie downloaden