Voorwaarden en beleid

Productspecifieke voorwaarden

Nitro Pro

Download een exemplaar

DEZE NITRO PRO-PRODUCTSPECIFIEKE VOORWAARDEN ZIJN OPGENOMEN IN DE OVEREENKOMST WAARONDER NITRO HEEFT AKKOORD GESTELD OM DE DIENSTEN TE LEVEREN. EN ZIJN VAN TOEPASSING ALS U U HEBT AANGEMELD VOOR NITRO PRO (ZOALS GEDEFINIEERD IN SECTIE 1 HIERONDER) ZOALS BESCHREVEN IN HET BESTELFORMULIER DAT OOK BEVAT DE SERVICEVOORWAARDEN VAN NITRO.

GA NAAR ONZE PAGINA MET ALGEMENE PRODUCTSPECIFIEKE VOORWAARDEN ALS U OP ZOEK BENT NAAR ANDERE PRODUCTSPECIFIEKE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP ANDERE SPECIFIEKE NITRO-SERVICES.

1. DEFINITIES

Termen met een hoofdletter die in deze Nitro Pro-productspecifieke voorwaarden worden gebruikt en die hierin niet afzonderlijk worden gedefinieerd, hebben de respectieve betekenis die aan dergelijke termen wordt toegeschreven in de Nitro-servicevoorwaarden. Zoals gebruikt in deze Nitro Pro-productspecifieke voorwaarden, hebben de volgende termen de volgende betekenis:

“Kunstmatig intelligentiesysteem” of “AI-systeem” betekent een machinegebaseerd systeem dat is ontworpen om met verschillende niveaus van autonomie te werken en dat, voor expliciete of impliciete doelstellingen, outputgegevens kan genereren, zoals voorspellingen, aanbevelingen of beslissingen die fysieke of virtuele omgevingen;

Inputgegevens” betekent gegevens die worden verstrekt aan of rechtstreeks worden verkregen door een AI-systeem op basis waarvan het AI-systeem Outputgegevens produceert;

Nitro Pro” betekent de softwarefuncties en functionaliteiten zoals beschikbaar gesteld door Nitro waarmee de Klant en zijn Gebruikers PDF-bestanden kunnen maken, bewerken, converteren en beheren, en kan Nitro Sign bevatten zoals beschikbaar gesteld door Nitro via de Diensten onder de productnaam ' NitroPro';

Nitro Sign” betekent softwarekenmerken en functionaliteiten waarmee de Klant en zijn Gebruikers documenten elektronisch kunnen ondertekenen, zoals beschikbaar gesteld door Nitro via de Dienst onder de productnamen 'Nitro Sign Essentials' of 'Nitro Sign Advanced';

Uitvoergegevens” betekent de uitvoergegevens die worden geleverd door een AI-systeem ingebed in Nitro Pro of Nitro Sign op basis van de invoergegevens en aanwijzingen;

Prompt” betekent een instructie die door de Klant of zijn Gebruikers wordt gegeven bij het gebruik van een functie of functionaliteit in Nitro Pro of Nitro Sign die werkt op basis van een AI-systeem;

Redelijk gebruik” betekent dat Nitro Sign op een eerlijke en normale manier wordt gebruikt, op basis van factoren zoals het aantal gebruikers, transacties, gegevensopslag, bandbreedte of verwerkingskracht. Redelijk gebruik betekent ook dat uw gebruikspatronen niet significant afwijken van de gemiddelde of verwachte gebruiksniveaus voor elke klant of zijn gebruikers, en dat uw gebruik van Nitro Sign geen negatieve invloed heeft op de prestaties, beschikbaarheid, veiligheid of integriteit van de Service of gebruik van de Dienst door andere klanten. Nitro behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken te bepalen wat redelijk gebruik inhoudt.

2. NITRO PRO EN NITRO ONDERTEKENEN SPECIFIEKE VOORWAARDEN

2,1 Nitro Pro. Nitro Pro biedt functies en functionaliteiten waarmee de klant en zijn gebruikers PDF-bestanden kunnen maken, bewerken, verbergen en beheren. De toepasselijke productgebruikershandleiding voor Nitro Pro is hier beschikbaar.

2,2 Nitro-teken. Nitro Sign biedt mogelijkheden voor elektronische ondertekening die zijn ingebed in Nitro Pro en kunnen door de Klant en zijn Gebruikers worden gebruikt als Nitro Sign deel uitmaakt van het abonnement van de Klant. De toepasselijke productgebruikershandleiding voor Nitro Sign is hier beschikbaar.  

2,3 Redelijk gebruik van Nitro Sign. Klanten met een Nitro Sign-abonnement met een 'onbeperkt aantal handtekeningen' en hun gebruikers mogen Nitro Sign alleen gebruiken op een manier die redelijk gebruik van Nitro Sign inhoudt. Hoewel Nitro geen harde limieten oplegt aan de factoren van Redelijk Gebruik, behoudt Nitro zich het recht voor (maar is daartoe niet verplicht) het gebruik van de Klant en de Gebruiker voortdurend te monitoren om eventuele afwijkingen van Redelijk Gebruik te identificeren. Als Nitro, naar eigen goeddunken, besluit dat het redelijke gebruik van Nitro Sign door een klant en/of zijn gebruiker is overschreden, heeft Nitro het recht om het gebruik van Nitro Sign door die gebruiker te beperken of op te schorten. In extreme omstandigheden, zoals naar eigen goeddunken door Nitro bepaald, heeft Nitro het recht de Overeenkomst te beëindigen, op voorwaarde dat Nitro redelijke inspanningen zal leveren om de Klant vooraf een beschrijving te geven van het buitensporige of abnormale gebruik en een uitleg waarom dit in strijd is Redelijk gebruik.

2,4 Gebruik van Nitroteken. De Klant draagt de verantwoordelijkheid om te beslissen welke Gebruikers of individuen hij uitnodigt om Nitro Sign te gebruiken en de Klant garandeert dat hij over de noodzakelijke en geldige wettelijke basis beschikt, indien vereist door de toepasselijke wetgeving, om uitnodigingen (via Nitro Sign) naar dergelijke Gebruikers te sturen en verzoeken tot het einde te ondertekenen. ontvangers om Nitro Sign te gebruiken. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant om een adequate ondertekeningsmethode te kiezen, zoals beschikbaar gesteld binnen Nitro Sign, rekening houdend met het doel waarvoor de elektronische handtekening en het elektronisch ondertekende document zullen worden gebruikt. Klant erkent dat specifieke soorten overeenkomsten of documenten, onder specifieke toepasselijke wetgeving, niet kunnen worden uitgevoerd door middel van een elektronische handtekening. De Klant erkent en stemt ermee in dat Nitro uitsluitend mogelijkheden voor elektronische ondertekening biedt binnen Nitro Pro en dat de Klant volledig verantwoordelijk blijft voor de doeleinden waarvoor Nitro Sign door zijn Gebruikers wordt gebruikt, inclusief de geschiktheid van dergelijk gebruik in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

2,5 Inhoud van documenten. Klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de inhoud, administratie en monitoring van de documenten die via Nitro Pro en Nitro Sign worden verwerkt. Nitro houdt niet actief toezicht op de inhoud van de documenten die worden verwerkt en/of ondertekend met Nitro Pro of Nitro Sign. De klant is volledig en onafhankelijk verantwoordelijk als een of meer documenten die zijn geüpload met Nitro Pro of Nitro Sign onjuist en/of onwettig zijn. De Klant zal Nitro verdedigen, vrijwaren en schadeloos stellen tegen alle claims van derden die gebaseerd zijn op (a) de onwettigheid van documenten die door de Klant of zijn Gebruikers naar Nitro Pro en/of Nitro Sign zijn geüpload; of (b) elektronische communicatie verzonden door de Klant of zijn Gebruikers via Nitro Pro of Nitro Sign naar een ontvanger in strijd met de toepasselijke wetgeving.

2,6 Geen documentbeheersoftware. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat Nitro Pro en Nitro Sign geen tools voor documentbeheer of gegevensopslag zijn en dat de Klant als enige verantwoordelijk is voor het elders opslaan en opslaan van zijn documenten en ondertekende documenten (bijvoorbeeld in de CRM- of ERP-software van de Klant of een andere documentopslagplaats).

3.  KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE

3,1 AI-systemen. Nitro Sign en Nitro Pro kunnen kenmerken en functionaliteiten bevatten die worden beheerd door AI Systems, voornamelijk om de productiviteit te verbeteren en de prestaties voor de Klant en zijn Gebruikers te optimaliseren. De specifieke doeleinden van AI-systemen die zijn ingebed in Nitro Sign en Nitro Pro worden beschreven in de documentatie en/of de toepasselijke productgebruikershandleidingen. Klant en Gebruikers zijn volledig vrij in hun keuze om deze kenmerken en functionaliteiten al dan niet te gebruiken en om al dan niet gegenereerde Outputgegevens te gebruiken.

3,2 Gegevens verwerkt via AI-systemen. De Klant en zijn Gebruikers kunnen de AI-systemen die zijn ingebed in Nitro Sign en Nitro Pro gebruiken door de AI-systemen te voorzien van invoergegevens en aanwijzingen die vervolgens door Nitro en de AI-systemen worden verwerkt met als doel het creëren van uitvoergegevens, voor het leveren van de Services in algemeen en voor Nitro om zijn contractuele verplichtingen na te komen.

3,3 Transparantie en ethiek. De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat AI Systems onjuiste, valse of bevooroordeelde Outputgegevens kan creëren en dat de Klant uiteindelijk verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het gebruik van alle Outputgegevens. De Klant zal technische en organisatorische maatregelen implementeren om ervoor te zorgen dat alle Outputgegevens altijd onderworpen zijn aan menselijke beoordeling en professioneel oordeel. De Klant mag het AI-systeem niet gebruiken: (i) om Outputgegevens te reverse-engineeren om onderliggende informatie te genereren, inclusief maar niet beperkt tot gegevens die worden gebruikt voor het trainen van de AI-systemen (modelinversieaanvallen); of (ii) het genereren, verzenden of anderszins beheren van valse of opzettelijk misleidende gegevens via een AI-systeem. Als de door het AI-systeem gegenereerde Outputgegevens materiaal bevatten dat de rechten van een derde partij zou schenden, zal de Klant niet: (i) dergelijke Outputgegevens distribueren of publiceren of de Outputgegevens gebruiken op een manier die schade zou kunnen toebrengen aan een derde partij of Nitro, en (ii) Nitro onmiddellijk en zonder vertraging op de hoogte zal stellen.

3,4 GEEN GARANTIE; DISCLAIMERS. NITRO PDF EN NITRO SIGN KUNNEN KUNSTMATIGE INTELLIGENTIESYSTEMEN GEBRUIKEN OM BEPAALDE FUNCTIES OF FUNCTIONALITEITEN TE BIEDEN, ZOALS GEGEVENSANALYSE, SAMENVATTING, WORKFLOWOPTIMALISATIES, VOORSPELLINGEN, AANBEVELINGEN, AUTOMATISERING, PERSONALISATIE OF ANDERE OPTIMALISATIE. NITRO GARANDEERT NIET DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID OF GESCHIKTHEID VAN DE AI-SYSTEMEN OF DE GEGENEREERDE OUTPUTGEGEVENS. NITRO BIEDT GEEN VERKLARING OF GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT INTELLECTUEEL EIGENDOM OF ANDERE RECHTEN OP OUTPUTGEGEVENS EN DE KLANT GEBRUIKT OUTPUTGEGEVENS OP EIGEN RISICO MET BETREKKING TOT AL DERGELIJKE RECHTEN. DE KLANT ACCEPTEERT ALLE OUTPUTGEGEVENS 'ZOALS HET IS', ZONDER ENIGE VERKLARING OF GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET.

Download een exemplaar