Productinformatie
Alles wat u moet weten over de producten van Nitro - van productupdates en downloads tot gebruikershandleidingen en versieopmerkingen.

Servicevoorwaarden van Nitro

Herzien: 12 juni 2018

BELANGRIJK -- DEZE OVEREENKOMST ("OVEREENKOMST") IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U (EEN INDIVIDU OF EEN ENTITEIT) ("LICENTIEHOUDER", "U" OF "UW") EN NITRO SOFTWARE, INC. ("NITRO"). DE DIENSTEN EN/OF ENIGE SOFTWARE DIE HIERIN WORDEN BESCHREVEN, ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN, BEGRIJPT EN AKKOORD GAAT GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN. U HEBT DE JURIDISCHE BEVOEGDHEID OM DIE ENTITEIT TE BINDEN.

1 . Uw overeenkomst met Nitro.

U stemt ermee in een of meer van Nitro's cloudgebaseerde documentbeheerservices te gebruiken, waarnaar hierin afzonderlijk of gezamenlijk kan worden verwezen als de "Service(s)", en/of Nitro's documentbeheersoftware ("Software"). De Service en de Software zijn mogelijk niet vrij van fouten. Daarom wordt u geadviseerd om belangrijke gegevens te beschermen, voorzichtig te zijn en niet te vertrouwen op de juiste werking of prestaties van de Service of Software. Hoewel Nitro redelijke inspanningen zal leveren om technische ondersteuning te bieden (ervan uitgaande dat u eventuele toepasselijke vergoedingen hebt betaald), biedt het geen garantie dat specifieke fouten in de Service of Software zullen worden gecorrigeerd.

2 . Licentieverlening en beperkingen

Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst en afhankelijk van of u tijdens het aanmeldings- en/of aankoopproces hebt ingestemd met het gebruik van de Service en/of de Software op abonnementsbasis of om een eeuwigdurende licentie voor het gebruik van de Software te ontvangen, Nitro subsidies aan u:

 • een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie (zonder recht op sublicentie) om de Service en/of Software te gebruiken voor de duur van deze Overeenkomst; en/of
 • een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, eeuwigdurende licentie (zonder recht op sublicentie) om de Software te gebruiken.

Tenzij anders specifiek toegestaan in deze Overeenkomst, mag u niet:

 1. het wijzigen of creëren van afgeleide werken van de Service of Software;
 2. enig deel van de Service of Software kopiëren;
 3. sublicentie verlenen of, tenzij u zich hebt aangemeld voor een account dat meer dan één gebruiker toestaat (in welk geval u ermee instemt het toegestane aantal gebruikers niet te overschrijden), het gebruik van de Service of Software door meer dan één gebruiker toestaan;
 4. reverse-engineering, decompilatie of disassembleren of anderszins proberen de broncode voor de Software af te leiden (behalve voor zover toepasselijke wetten een dergelijke beperking specifiek verbieden); of
 5. de Service of Software gebruiken in een timesharing-, hosting- of servicebureauovereenkomst, of anderszins rechten op de Service of Software overdragen.

Elke update van de Software die aan U wordt geleverd, wordt gedaan op basis van een licentie-uitwisseling, zodat U ermee instemt, als voorwaarde voor het ontvangen van een update, dat U Uw gebruik van een eerdere versie van de Software beëindigt. Nitro kan de Service en/of Uw versie van de Software automatisch controleren en kan de Service en/of Software van tijd tot tijd automatisch bijwerken. U stemt ermee in dergelijke updates te accepteren die onderhevig zijn aan deze Overeenkomst.

3 . Uw account en gebruik van de service of software.

Mogelijk moet u een account aanmaken om deel te nemen aan de Service en/of om de Software te gebruiken. Als u deze overeenkomst namens een entiteit aangaat, verklaart en garandeert u dat de entiteit de services en/of software onder één account zal gebruiken. U stemt ermee in zich niet voor te doen als een persoon of entiteit of uw identiteit of band met een persoon of entiteit verkeerd voor te stellen, inclusief het gebruik van de gebruikersnaam, het wachtwoord of andere accountinformatie van een andere persoon. U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van Uw wachtwoord en voor elk gebruik van Uw account. U stemt er ook mee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen via privacy@gonitro.com van elk ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord, andere accountinformatie of enige andere inbreuk op de beveiliging waarvan u op de hoogte bent met betrekking tot of verband houdt met de Service of Software.

Als er een vergoeding is verbonden aan uw gebruik van de Service of Software, stemt u ermee in die vergoeding te betalen. De in rekening gebrachte vergoeding is exclusief alle van toepassing zijnde belastingen en valutatransacties, tenzij anders vermeld. U bent als enige verantwoordelijk voor het betalen van dergelijke belastingen of andere heffingen. Nitro kan uw toegang tot de service of software opschorten of annuleren als Nitro geen betaling van u ontvangt. Opschorting of annulering wegens niet-betaling kan leiden tot verlies van toegang tot en gebruik van uw account. Om eventuele kosten te betalen, wordt u gevraagd om een betalingsmethode op te geven op het moment dat u zich aanmeldt bij Nitro. U stemt ermee in de gegevens van uw factureringsaccount te allen tijde actueel te houden. Door Nitro uw betalingsmethode te verstrekken, verklaart u (a) dat u geautoriseerd bent om de betalingsmethode te gebruiken die u heeft verstrekt en dat alle betalingsinformatie die u verstrekt waar en nauwkeurig is; en (b) Nitro autoriseren om kosten in rekening te brengen via uw betaalmethode en om kosten in rekening te brengen voor elke betaalde functie waarvoor u zich aanmeldt of gebruikt terwijl deze overeenkomst van kracht is. U erkent en gaat ermee akkoord dat Nitro u op periodieke basis factureert voor Services die u op abonnementsbasis aanschaft. Als u deelneemt aan een proefaanbieding, moet u de diensten aan het einde van de proefperiode annuleren om te voorkomen dat er kosten in rekening worden gebracht, tenzij Nitro u anders op de hoogte stelt. Nitro kan de prijs die het voor de Diensten in rekening brengt op elk moment wijzigen en zal u van tevoren op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met de prijswijziging, moet u annuleren en stoppen met het gebruik van de diensten voordat de prijswijziging van kracht wordt. Als er een vaste looptijd en prijs is voor uw Dienstenaanbod, blijft die prijs gedurende die looptijd van kracht. Tenzij anders bepaald door de wet of door een bepaalde serviceaanbieding, zijn alle aankopen definitief en niet-restitueerbaar.

Bij uw gebruik van de Service of Software stemt u ermee in om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. U dient, in verband met Uw gebruik van de Service of Software, te voldoen aan alle toepasselijke import-, export- en herexportcontrolewetten en -regelgevingen van elk land, inclusief de US Export Administration Regulations, de US International Traffic in Arms Regulations, Council Regulations (EG) nr. 428 / 2009 betreffende de controle op de export van producten en technologie voor tweeërlei gebruik, en landspecifieke economische sanctieprogramma's of embargo's die zijn aangenomen tegen landen of individuen op grond van toepasselijke nationale of internationale wetgeving, inclusief alle geïmplementeerde maatregelen door het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control. Voor alle duidelijkheid: u bent als enige verantwoordelijk voor naleving met betrekking tot de manier waarop u ervoor kiest om de service of software te gebruiken, inclusief uw overdracht en verwerking van uw inhoud via de service of software.

Voor gebruikers van de Amerikaanse overheid is de Software een "Commercieel item(s)", zoals die term is gedefinieerd in 48 CFR-sectie 2 . 101 , bestaande uit "Commerciële computersoftware" en "Commerciële computersoftwaredocumentatie", zoals dergelijke termen worden gebruikt in 48 CFR-sectie 12 . 212 of 48 CFR-sectie 227 . 7202 , zoals van toepassing. In overeenstemming met 48 CFR-sectie 12 . 212 of 48 CFR-secties 227 . 7202 1 tot en met 227 . 7202 4 , voor zover van toepassing, worden de commerciële computersoftware en commerciële computersoftwaredocumentatie in licentie gegeven aan gebruikers van de Amerikaanse overheid (a) alleen als commerciële items en (b) met alleen die rechten die zijn verleend aan alle andere eindgebruikers op grond van aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

U gaat ermee akkoord dat u niet:

 1. het schenden, schenden of misbruiken van andermans intellectuele eigendom, privacy of andere wettelijke rechten;
 2. iets plaatsen of delen dat illegaal, beledigend, intimiderend of anderszins verwerpelijk is;
 3. virussen of andere computerinstructies of technologische middelen verzenden die het gebruik van computers of gerelateerde systemen verstoren, beschadigen of verstoren; of
 4. proberen om elke technologische maatregel die door Nitro is geïmplementeerd te omzeilen.

U verklaart dat u ofwel de "meerderheidsleeftijd" heeft bereikt waar u woont, of dat u een geldige toestemming van een ouder of wettelijke voogd hebt om gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet weet of u meerderjarig bent geworden waar u woont, of deze sectie niet begrijpt, maak dan geen account aan bij Nitro voordat u uw ouder of wettelijke voogd om hulp heeft gevraagd. Als u de ouder of wettelijke voogd bent van een minderjarige die een account bij Nitro aanmaakt, accepteert u deze overeenkomst namens de minderjarige en gaat u ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor al het gebruik van het bijbehorende account.

Nitro zal uw gegevens en informatie met betrekking tot uw gebruik van de service en/of software behandelen in overeenstemming met deze overeenkomst en het privacybeleid dat is gepubliceerd op http://www.gonitro.com/legal/privacy-policy , zoals van tijd tot tijd kan worden gewijzigd. timen.

U mag geen toegang krijgen tot de Service anders dan via de interfaces die door Nitro worden geleverd of de goede werking van de Service verstoren of verstoren.

4 . Ondersteuning en updates

Onder voorbehoud van betaling door Licentienemer van de bijbehorende vergoedingen (indien van toepassing), zal Nitro redelijke technische ondersteuning bieden. Licentienemer zal Nitro voorzien van de technische informatie en assistentie die Nitro redelijkerwijs kan vragen om ondersteuning te bieden. Onder voorbehoud van betaling door Licentienemer van de bijbehorende vergoedingen (indien van toepassing), zal Nitro de Licentienemer voorzien van updates, verbeteringen en onderhoudsaanpassingen zodra deze beschikbaar komen.

5 . Feedback/gebruik van de naam van de licentiehouder

U stemt ermee in om, naar eigen goeddunken, Nitro suggesties, opmerkingen en feedback te geven met betrekking tot de Service of Software, inclusief maar niet beperkt tot bruikbaarheid en bugrapporten (gezamenlijk "Feedback"). Als u dergelijke feedback aan Nitro geeft, verleent u Nitro hierbij de volgende wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, volledig betaalde rechten voor: maken, gebruiken, kopiëren, wijzigen, verkopen, distribueren, publiekelijk uitvoeren of weergeven, sublicentie geven (inclusief het recht om sublicenties te verlenen aan verdere derden), en afgeleide werken van de feedback te creëren als onderdeel van een Nitro-product, technologie, service, specificatie of documentatie (individueel en gezamenlijk, "Nitro-producten"). U garandeert dat uw feedback niet onderworpen is aan enige licentie of andere voorwaarden die zouden betekenen dat Nitro zou moeten voldoen aan aanvullende verplichtingen met betrekking tot Nitro-producten die feedback bevatten.

Nitro mag de naam en/of logo's van Licentienemer gebruiken om Licentienemer te identificeren als een Nitro-licentienemer in zijn algemene marketingmateriaal of anderszins.

6 . Ongeoorloofd gebruik

U stemt ermee in om redelijke inspanningen te leveren om samen te werken met en Nitro te helpen bij het identificeren en voorkomen van ongeoorloofd gebruik, kopiëren of openbaarmaking van de Service of de Software.

7 . Nitro-eigendomsrechten

Nitro en een van zijn licentiegevers bezitten alle eigendomsrechten in en op de Service en de Software. De Service en alle aan u geleverde Software wordt in licentie gegeven en niet verkocht. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk bepaald, behoudt Nitro alle rechten en verleent u geen expliciet of impliciet recht onder Nitro-patenten, auteursrechten, handelsmerken of handelsgeheimen.

8 . Wijziging en beëindiging van de service

Nitro kan beperkingen stellen aan, wijzigen, opschorten of beëindigen van de Service in het algemeen, kan inhoud die door U is gepost tijdens het gebruik van de Service verwijderen of uitschakelen en kan uw gebruik van de Service op elk moment opschorten of beëindigen of deze Overeenkomst beëindigen, inclusief als een resultaat van uw gebruik van de Service dat Nitro redelijkerwijs als buitensporig beschouwt, waaronder mogelijk gebruik dat aanzienlijk en herhaaldelijk de normale gebruiksniveaus overschrijdt door andere gebruikers van dezelfde categorie/niveau van de Service. Niettegenstaande iets anders in deze Overeenkomst, kan deze opschorting of beëindiging resulteren in de onmiddellijke verwijdering van Uw documenten, informatie, bestanden en andere eerder beschikbare inhoud. Nitro is niet verplicht om inhoud aan u terug te sturen. Als Nitro de Service, Uw gebruik van de Service of deze Overeenkomst beëindigt, worden de rechten en licenties die aan U zijn verleend onder deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigd (behalve dat U alle Software zoals bepaald in Sectie 2 (ii) in alle andere gevallen dan beëindiging van deze Overeenkomst als gevolg van Uw schending) en U zult onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Service. Naast de bepalingen die volgens hun voorwaarden van kracht blijven, blijven Secties 3 tot en met 15 van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst. Als Nitro de service, uw gebruik van de service of deze overeenkomst beëindigt, worden de rechten en licenties die aan u zijn verleend onder deze overeenkomst onmiddellijk beëindigd (behalve dat u doorlopende software mag blijven gebruiken zoals bepaald in sectie 2 in alle gevallen behalve beëindiging van deze Overeenkomst als gevolg van Uw schending) en U zult onmiddellijk het gebruik van de Service staken. Naast de bepalingen die volgens hun voorwaarden van kracht blijven, blijven secties 3 tot en met 15 van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

9 . Wijzigingen in deze overeenkomst

Nitro kan deze overeenkomst wijzigen en zal de gewijzigde overeenkomst (die dan de overeenkomst wordt) op de website van Nitro plaatsen. Daarom moedigt Nitro u aan om de voorwaarden van deze Overeenkomst van tijd tot tijd te controleren om te zien of ze zijn bijgewerkt. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde overeenkomst, is uw enige verhaal om te stoppen met het gebruik van de service en/of software. Als u de Service of Software blijft gebruiken na de datum waarop de gewijzigde overeenkomst is geplaatst, betekent dit dat u de gewijzigde overeenkomst accepteert.

10 . Vrijwaring door Nitro

Gedurende de Looptijd zal Nitro de Licentiehouder en zijn functionarissen, directeuren, werknemers, Gebruikers, opvolgers en rechtverkrijgenden verdedigen, schadeloos stellen en schadeloos stellen van en tegen alle verliezen, schade, aansprakelijkheden, schikkingen, redelijke kosten en uitgaven die voortvloeien uit of voortvloeien uit van enige claim, eis of rechtsvordering van een derde partij die beweert dat de gelicentieerde producten inbreuk maken op een naar behoren verleend octrooi, auteursrecht of handelsmerk of een handelsgeheimrecht van een derde partij ("claim") misbruiken. Licentienemer zal Nitro onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van een claim en Nitro toestaan om de verdediging, schikking, aanpassing of compromis van een dergelijke claim te controleren. Licentienemer is niet bevoegd om een claim namens Nitro af te wikkelen. Bovendien, in het geval dat het gebruik van de Gelicentieerde Producten tijdens de Looptijd het onderwerp wordt, of naar de redelijke mening van Nitro waarschijnlijk zal worden, het onderwerp van een claim wegens inbreuk zoals uiteengezet in deze Sectie 10 , kan Nitro, naar eigen goeddunken en op kosten : (a) voor Licentienemer het blijvende recht verkrijgen om dergelijke Gelicentieerde Producten te gebruiken; of (b) de Gelicentieerde Producten wijzigen of vervangen door een wezenlijk functioneel equivalent zodat ze niet langer inbreuk maken; of (c) indien noch (a) noch (b) redelijkerwijs uitvoerbaar is, de licentie van de Licentienemer voor dergelijke vermeend inbreukmakende Diensten en/of Software beëindigen en alle ongebruikte vooruitbetaalde vergoedingen die aan Nitro zijn betaald aan de Licentienemer terugbetalen, in welk geval deze Overeenkomst en de het recht om de Services en/of Software te gebruiken wordt beëindigd. Dit Artikel 10 vermeldt de volledige aansprakelijkheid van Nitro en het exclusieve verhaal van de Licentienemer met betrekking tot elke claim van inbreuk op intellectueel eigendom.

11 . Vrijwaring door Licentienemer

U zult Nitro, zijn gelieerde ondernemingen en hun respectieve functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en externe leveranciers verdedigen, schadeloos stellen en vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, voortvloeiend uit een claim van derden tegen Nitro met betrekking tot uw gebruik van de service of software, inclusief alle documenten of inhoud die u bij de service indient.

12 . Uitsluiting van garanties

DE LICENTIEHOUDER ERKENT EN BEGRIJPT DAT DE SERVICE EN ENIGE SOFTWARE FOUTEN, OMISSIES EN PROBLEMEN KUNNEN BEVATTEN. DE LICENTIEHOUDER ACCEPTEERT HIERBIJ DE SERVICE EN SOFTWARE, "AS IS" EN MET ALLE FOUTEN, DEFECTEN EN FOUTEN EN DE LICENTIEHOUDER BEGRIJPT DAT ALLE RISICO'S VAN GEBRUIK, KWALITEIT EN PRESTATIES AANVAARDT. NOCH NITRO NOCH EEN VAN DE LICENTIEGEVERS VAN NITRO GEEFT UITDRUKKELIJKE GARANTIES, EN ELK VAN HEN WIJST ALLE IMPLICIETE GARANTIES AF, INCLUSIEF IMPLICIETE GARANTIES VAN NAUWKEURIGHEID, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

13 . Beperking van de aansprakelijkheid

LICENTIEGEVER GAAT ERMEE AKKOORD EN ERKENT DAT NOCH NITRO NOCH ENIGE VAN HAAR LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GEHOUDEN VOOR ENIGE CLAIM, VERLIES, SCHADE, KOSTEN OF KOSTEN VAN ONRECHTSTREEKS AARD, INCLUSIEF GEVOLGSCHADE OF GEEN SPECIALE SCHADE VOOR ALLE SCHADE DIE OVERSCHRIJDEND IS DAT DOOR DE LICENTIEGEVER (INDIEN VAN DEZE OVEREENKOMST) AAN NITRO BETAALDE KOSTEN GEDURENDE DE ONMIDDELLIJK VOORAFGAANDE ZES MAANDEN. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING OP ALLE OORZAKEN OF CLAIMS IN HET TOTAALGEHALTE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, CONTRACTSCHRIJDING, GARANTIEBREUK, VRIJWARING, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, ONJUISTE VOORSTELLING EN ANDERE ONRECHTMATIGHEDEN. DE BEPERKINGEN IN DEZE SECTIE ZIJN UITSLUITEND OP U VAN TOEPASSING VOOR ZOVER ZE WETTIG ZIJN IN UW RECHTSGEBIED.

DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS BEDOELD OM VAN TOEPASSING TE ZIJN, ONGEACHT OF ANDERE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST ZIJN SCHENDING OF INEFECTIEF ZIJN BEWEZEN OF ALS EEN VERHAALSMOGELIJKHEID HAAR ESSENTILE DOEL NIET VOLDOET. U ERKENT DAT ALS DE BOVENSTAANDE BEPERKING HIERIN NIET WAS OPGENOMEN, NITRO U GEEN LICENTIE ZOU geven voor de SERVICE OF SOFTWARE.

14 . Ethisch zakelijk gedrag

Nitro zet zich in voor integriteit en hoge normen voor zakelijk gedrag bij alles wat het doet, vooral in de omgang met zijn klanten, leveranciers en aannemers. Als gevolg hiervan ondersteunt Nitro en stemt ermee in zich te houden aan de volgende principes:

 1. om de toepasselijke wet- en regelgeving na te leven die van toepassing is op haar zakelijke gedrag wereldwijd, inclusief in haar aanwervingspraktijken en wet- en regelgeving met betrekking tot antidiscriminatie en gedwongen, verplichte of kinderarbeid;
 2. om eerlijk, eerlijk en betrouwbaar te zijn in haar relaties en zich niet in te laten met corruptie in welke vorm dan ook, inclusief afpersing en omkoping; en
 3. streven naar het creëren van een veilige werkplek en het beschermen van het milieu en door leiderschap op alle niveaus, om een cultuur in stand te houden waarin ethisch gedrag wordt erkend en gewaardeerd.

15 . Algemene juridische voorwaarden

Deze overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen u en Nitro met betrekking tot de service en/of software, en vervangt alle eerdere overeenkomsten. De licentiegevers van Nitro kunnen derde begunstigden zijn van deze Overeenkomst. Er zijn geen andere derde begunstigden van deze Overeenkomst. De partijen bij deze Overeenkomst zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze Overeenkomst creëert een agentschap, partnerschap of joint venture. U mag deze Overeenkomst niet van rechtswege of anderszins overdragen. Nitro kan deze Overeenkomst toewijzen, met inachtneming van alle voorwaarden van deze Overeenkomst.

Het niet afdwingen van een bepaling houdt niet in dat er afstand wordt gedaan van die bepaling. Als een bepaling van deze Overeenkomst niet-afdwingbaar wordt bevonden, zullen deze en alle gerelateerde bepalingen worden geïnterpreteerd om het essentiële doel van de niet-afdwingbare bepaling zo goed mogelijk te bereiken en in ieder geval zal de rest van de Overeenkomst onaangetast blijven. De winnende partij in een actie of procedure om haar rechten hieronder af te dwingen, heeft het recht om redelijke advocatenhonoraria en andere redelijke kosten die in de actie of procedure zijn gemaakt, terug te vorderen.

U mag geschillen met Nitro alleen op individuele basis oplossen en u mag geen claim indienen als eiser of groepslid in een collectieve, geconsolideerde of representatieve vordering.

Op deze Overeenkomst is de wetgeving van Californië van toepassing, ongeacht de principes van conflicterende wetten.

Elektronische handtekeningen
Een leider in e-handtekeningen
Nitro Sign erkend als leider in het 2022 GigaOm Radar Report for eSignatures. Lees meer over GigaOm's evaluatie en analyse van de beste eSignature-leveranciers in de categorie.