Voorwaarden en beleid

Servicevoorwaarden, 2018

Nitro Pro

Herzien: 12 juni 2018

BELANGRIJK -- DEZE OVEREENKOMST ("OVEREENKOMST") IS EEN WETTELIJKE OVEREENKOMST TUSSEN U (INDIVIDU OF ENTITEIT) ("LICENTIEHOUDER", "U" OF "UW") EN NITRO SOFTWARE, INC. ("NITRO"). DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE SERVICES EN/OF ENIGE SOFTWARE DIE HIERIN WORDT BESCHREVEN, ERKENT U DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN, BEGRIJPT EN ERMEE AKKOORD GAAT GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN. ALS U DEZE OVEREENKOMST NAMENS EEN ENTITEIT AANGAAT, VERKLAART EN GARANDEERT U NITRO DAT U DE WETTELIJKE BEVOEGDHEID HEBT OM DIE ENTITEIT TE BINDEN.

1 . Uw overeenkomst met Nitro.

U stemt ermee in om een of meer van de op de cloud gebaseerde documentbeheerservices van Nitro te gebruiken, die hierin afzonderlijk of gezamenlijk kunnen worden aangeduid als de "Dienst(en)", en/of Nitro's documentbeheersoftware ("Software"). De Service en de Software zijn mogelijk niet vrij van fouten. Daarom wordt U geadviseerd om belangrijke gegevens te beschermen, voorzichtig te zijn en niet te vertrouwen op de juiste werking of prestatie van de Dienst of Software. Hoewel Nitro redelijke inspanningen zal leveren om technische ondersteuning te bieden (ervan uitgaande dat u eventuele toepasselijke vergoedingen hebt betaald), biedt het geen garantie dat specifieke fouten in de Service of Software zullen worden gecorrigeerd.

2 . Licentieverlening en beperkingen

Onderhevig aan de voorwaarden van deze Overeenkomst en afhankelijk van het feit of u tijdens het aanmeldings- en/of aankoopproces hebt ingestemd met het gebruik van de Service en/of de Software op abonnementsbasis of met het ontvangen van een eeuwigdurende licentie voor het gebruik van de Software, Nitro subsidies aan u:

 • een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie (zonder recht op sublicentie) om de Service en/of Software te gebruiken voor de duur van deze Overeenkomst; en/of
 • een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, eeuwigdurende licentie (zonder recht op sublicentie) om de Software te gebruiken.

Tenzij anders specifiek toegestaan in deze Overeenkomst, mag u niet:

 1. afgeleide werken van de Service of Software wijzigen of maken;
 2. enig deel van de Service of Software kopiëren;
 3. sublicentie of, tenzij u zich heeft aangemeld voor een account dat meer dan één gebruiker toestaat (in welk geval u ermee instemt het toegestane aantal gebruikers niet te overschrijden), het gebruik van de Service of Software door meer dan één gebruiker toe te staan;
 4. reverse-engineeren, decompileren of disassembleren of anderszins proberen de broncode voor de Software af te leiden (behalve voor zover toepasselijke wetgeving een dergelijke beperking specifiek verbiedt); of
 5. de Service of Software gebruiken in een timesharing-, hosting- of servicebureauovereenkomst, of anderszins rechten op de Service of Software overdragen.

Elke update van de Software die aan U wordt geleverd, wordt gemaakt op basis van een licentie-uitwisseling, zodat U ermee instemt, als voorwaarde voor het ontvangen van een update, dat U Uw gebruik van een eerdere versie van de Software beëindigt. Nitro kan de Service en/of Uw versie van de Software automatisch controleren en kan de Service en/of Software van tijd tot tijd automatisch bijwerken. U stemt ermee in dergelijke updates te accepteren onder voorbehoud van deze Overeenkomst.

3 . Uw account en gebruik van de service of software.

Mogelijk moet u een account aanmaken om deel te nemen aan de Service en/of de Software te gebruiken. Als u deze Overeenkomst namens een entiteit aangaat, verklaart en garandeert u dat de entiteit de Services en/of Software onder één account zal gebruiken. U stemt ermee in zich niet voor te doen als een persoon of entiteit of uw identiteit of band met een persoon of entiteit verkeerd voor te stellen, inclusief het gebruik van de gebruikersnaam, het wachtwoord of andere accountgegevens van een andere persoon. U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van uw wachtwoord en voor elk gebruik van uw account. U stemt er ook mee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen op https://www.gonitro.com/contact-dpo van elk ongeoorloofd gebruik van uw gebruikersnaam, wachtwoord, andere accountinformatie of enige andere inbreuk op de beveiliging waarvan u zich bewust wordt dat deze betrekking heeft op of betrekking heeft op de Dienst of Software.

Als er een vergoeding verbonden is aan uw gebruik van de Service of Software, stemt U ermee in die vergoeding te betalen. De in rekening gebrachte vergoeding is exclusief alle van toepassing zijnde belastingen en wisselkoersverrekeningen, tenzij anders vermeld. U bent als enige verantwoordelijk voor het betalen van dergelijke belastingen of andere kosten. Nitro kan uw toegang tot de Service of Software opschorten of annuleren als Nitro geen betaling van u ontvangt. Opschorting of annulering wegens niet-betaling kan leiden tot verlies van toegang tot en gebruik van uw account. Om eventuele kosten te betalen, wordt u gevraagd om een betalingsmethode op te geven op het moment dat u zich aanmeldt bij Nitro. U stemt ermee in uw factureringsaccountgegevens te allen tijde actueel te houden. Door uw betaalmethode aan Nitro te verstrekken, (a) verklaart u dat u bevoegd bent om de door u verstrekte betaalmethode te gebruiken en dat alle betalingsinformatie die u verstrekt waar en nauwkeurig is; en (b) Nitro machtigen om u kosten in rekening te brengen met behulp van uw betaalmethode en om kosten in rekening te brengen voor elke betaalde functie waarvoor u zich aanmeldt of gebruikt terwijl deze overeenkomst van kracht is. U erkent en stemt ermee in dat Nitro u op terugkerende basis kan factureren voor Services die u op abonnementsbasis aanschaft. Als u deelneemt aan een proefaanbieding, moet u de Services voor het einde van de proefperiode annuleren om te voorkomen dat er kosten in rekening worden gebracht, tenzij Nitro u anders meedeelt. Nitro kan de prijs die het voor de Services in rekening brengt op elk moment wijzigen en zal u vooraf op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen. Als U niet akkoord gaat met de prijswijziging, moet U annuleren en stoppen met het gebruik van de Diensten voordat de prijswijziging van kracht wordt. Als er een vaste termijn en prijs is voor uw Dienstenaanbod, blijft die prijs voor die termijn van kracht. Tenzij anders bepaald door de wet of door een bepaalde serviceaanbieding, zijn alle aankopen definitief en niet-restitueerbaar.

Bij Uw gebruik van de Service of Software stemt U ermee in om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. U zult, in verband met Uw gebruik van de Service of Software, voldoen aan alle van toepassing zijnde import-, export- en re-exportcontrolewetten en -regelgevingen van elk land, inclusief de US Export Administration Regulations, de US International Traffic in Arms Regulations, Council Regulation (EG) nr. 428 / 2009 betreffende de controle op de export van producten en technologie voor tweeërlei gebruik, en landspecifieke economische sanctieprogramma's of embargo's die zijn aangenomen tegen landen of personen onder toepasselijke nationale of internationale wetgeving, met inbegrip van alle geïmplementeerde maatregelen door het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control. Voor alle duidelijkheid: u bent als enige verantwoordelijk voor naleving met betrekking tot de manier waarop u ervoor kiest om de service of software te gebruiken, inclusief uw overdracht en verwerking van uw inhoud via de service of software.

Voor gebruikers van de Amerikaanse overheid is de Software een 'Commercieel item(s)', zoals gedefinieerd in 48 CFR-sectie 2 . 101 , bestaande uit "Commercial Computer Software" en "Commercial Computer Software Documentation", zoals dergelijke termen worden gebruikt in 48 CFR-sectie 12 . 212 of 48 CFR-sectie 227 . 7202 , indien van toepassing. In overeenstemming met 48 CFR-sectie 12 . 212 of 48 CFR Secties 227 . 7202 1 tot en met 227 . 7202 4 , voor zover van toepassing, worden de commerciële computersoftware en de documentatie bij de commerciële computersoftware in licentie gegeven aan gebruikers van de Amerikaanse overheid (a) alleen als commerciële items en (b) met alleen die rechten die worden verleend aan alle andere eindgebruikers volgens de voorwaarden en voorwaarden van deze Overeenkomst.

U stemt ermee in dat u niet:

 1. het intellectueel eigendom, de privacy of andere wettelijke rechten van anderen schenden, schenden of misbruiken;
 2. iets posten of delen dat illegaal, beledigend, intimiderend of anderszins aanstootgevend is;
 3. virussen of andere computerinstructies of technologische middelen verzenden die het gebruik van computers of gerelateerde systemen verstoren, beschadigen of verstoren; of
 4. poging om enige technologische maatregel geïmplementeerd door Nitro te omzeilen.

U verklaart dat u ofwel de meerderjarigheid heeft bereikt in het land waar u woont of dat u een geldige toestemming van een ouder of wettelijke voogd heeft om gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet weet of u meerderjarig bent in het land waar u woont, of als u dit gedeelte niet begrijpt, maak dan geen account aan bij Nitro voordat u uw ouder of wettelijke voogd om hulp hebt gevraagd. Als u de ouder of wettelijke voogd bent van een minderjarige die een account aanmaakt bij Nitro, accepteert u deze overeenkomst namens de minderjarige en stemt u ermee in verantwoordelijk te zijn voor al het gebruik van het overeenkomstige account.

Nitro zal uw gegevens en informatie met betrekking tot uw gebruik van de service en/of software behandelen in overeenstemming met deze overeenkomst en het privacybeleid dat is gepubliceerd op http://www.gonitro.com/legal/privacy-policy , zoals van tijd tot tijd kan worden gewijzigd.

U mag alleen toegang krijgen tot de Service via de door Nitro geleverde interfaces of de juiste werking van de Service verstoren of verstoren.

4 . Ondersteuning en updates

Onder voorbehoud van betaling door Licentienemer van de overeenkomstige vergoedingen (indien van toepassing), zal Nitro redelijke technische ondersteuning bieden. Licentienemer zal Nitro alle technische informatie en assistentie verschaffen waar Nitro redelijkerwijs om kan vragen om ondersteuning te kunnen bieden. Onder voorbehoud van betaling door de Licentienemer van de overeenkomstige vergoedingen (indien van toepassing), zal Nitro de Licentiehouder voorzien van updates, verbeteringen en onderhoudsaanpassingen zodra deze beschikbaar komen.

5 . Feedback/gebruik van de naam van de licentiehouder

U stemt ermee in om naar eigen goeddunken Nitro suggesties, opmerkingen en feedback te geven met betrekking tot de Service of Software, inclusief maar niet beperkt tot bruikbaarheids- en bugrapporten (gezamenlijk "Feedback"). Als u dergelijke feedback aan Nitro geeft, verleent u Nitro hierbij de volgende wereldwijde, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, royalty-vrije, volledig betaalde rechten om: te maken, gebruiken, kopiëren, wijzigen, verkopen, distribueren, publiekelijk uit te voeren of weer te geven, sublicentie (inclusief het recht om sublicentie te verlenen aan verdere derden) en afgeleide werken van de Feedback te maken als onderdeel van een Nitro-product, technologie, service, specificatie of documentatie (afzonderlijk en collectief, "Nitro-producten"). U garandeert dat uw feedback niet onderworpen is aan enige licentie of andere voorwaarden die zouden beweren dat Nitro moet voldoen aan eventuele aanvullende verplichtingen met betrekking tot Nitro-producten waarin feedback is verwerkt.

Nitro mag de naam en/of logo's van Licentiehouder gebruiken om Licentienemer als Nitro-licentiehouder te identificeren in zijn algemene marketingmateriaal of anderszins.

6 . Ongeoorloofd gebruik

U stemt ermee in redelijke inspanningen te leveren om samen te werken met Nitro en Nitro te helpen bij het identificeren en voorkomen van ongeoorloofd gebruik, kopiëren of openbaar maken van de Service of de Software.

7 . Nitro eigendomsrechten

Nitro en een van zijn licentiegevers zijn eigenaar van alle eigendomsrechten in en op de Service en de Software. De Service en alle aan u geleverde Software wordt in licentie gegeven en niet verkocht. Behalve zoals hierin uitdrukkelijk vermeld, behoudt Nitro alle rechten en verleent het U geen expliciet of impliciet recht onder patenten, auteursrechten, handelsmerken of handelsgeheimen van Nitro.

8 . Wijziging en beëindiging van de Dienst

Nitro kan de Service in het algemeen beperken, wijzigen, opschorten of beëindigen, kan de toegang tot inhoud die door U is geplaatst tijdens het gebruik van de Service verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk maken en kan Uw gebruik van de Service opschorten of beëindigen of deze Overeenkomst op elk moment beëindigen, ook als een resultaat van Uw gebruik van de Service dat Nitro redelijkerwijs als buitensporig beschouwt, waaronder mogelijk gebruik dat substantieel en herhaaldelijk hoger is dan het typische gebruik door andere gebruikers van dezelfde categorie/niveau van de Service. Niettegenstaande enige andere bepaling in deze Overeenkomst, kan deze opschorting of beëindiging resulteren in de onmiddellijke verwijdering van Uw documenten, informatie, bestanden en andere eerder beschikbare inhoud. Nitro is niet verplicht om inhoud aan u te retourneren. Als Nitro de Service, Uw gebruik van de Service of deze Overeenkomst beëindigt, zullen de rechten en licenties die aan U zijn verleend onder deze Overeenkomst onmiddellijk worden beëindigd (behalve dat U Software mag blijven gebruiken zoals bepaald in Sectie 2 (ii) in alle andere gevallen dan beëindiging van deze Overeenkomst als gevolg van uw schending) en zult u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Service. Naast de bepalingen die blijven bestaan volgens hun voorwaarden, blijven secties 3 tot en met 15 van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst. Als Nitro de Service, Uw gebruik van de Service of deze Overeenkomst beëindigt, worden de rechten en licenties die aan U zijn verleend onder deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigd (behalve dat U Software mag blijven gebruiken waarvoor een eeuwigdurende licentie is verleend, zoals bepaald in Sectie 2 in alle andere gevallen dan beëindiging van deze Overeenkomst als gevolg van uw schending) en zult u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Service. Naast de bepalingen die blijven bestaan volgens hun voorwaarden, blijven secties 3 tot en met 15 van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

9 . Wijzigingen in deze Overeenkomst

Nitro kan deze Overeenkomst wijzigen en zal de gewijzigde overeenkomst (die dan de Overeenkomst wordt) op de website van Nitro plaatsen. Daarom raadt Nitro u aan om de voorwaarden van deze Overeenkomst van tijd tot tijd te controleren om te zien of ze zijn bijgewerkt. Als U niet akkoord gaat met de gewijzigde overeenkomst, is Uw enige verhaal het stoppen met het gebruik van de Service en/of Software. Als u de Service of Software blijft gebruiken na de datum waarop de gewijzigde overeenkomst is geplaatst, betekent dit dat u akkoord gaat met de gewijzigde overeenkomst.

10 . Vrijwaring door Nitro

Gedurende de Termijn zal Nitro de Licentiehouder en zijn functionarissen, directeuren, werknemers, Gebruikers, opvolgers en rechtverkrijgenden verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren van en tegen alle verliezen, schade, aansprakelijkheden, schikkingen, redelijke kosten en uitgaven die voortvloeien uit of voortvloeien uit van enige claim, eis of rechtsvordering van derden die beweert dat de gelicentieerde producten inbreuk maken op een naar behoren uitgegeven octrooi, auteursrecht of handelsmerk of zich een handelsgeheimrecht van een derde partij ("Claim") onrechtmatig toe-eigenen. Licentienemer zal Nitro onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van een Claim en Nitro toestemming geven om de verdediging, schikking, aanpassing of compromis van een dergelijke Claim te controleren. Licentienemer is niet bevoegd om namens Nitro een claim te schikken. Bovendien, in het geval dat het gebruik van de Gelicentieerde Producten tijdens de Termijn het onderwerp wordt, of naar de redelijke mening van Nitro waarschijnlijk zal worden, het onderwerp van een vordering wegens inbreuk zoals uiteengezet in dit artikel 10 , kan Nitro, naar eigen goeddunken en op kosten : (a) voor Licentienemer het blijvende recht verkrijgen om dergelijke Gelicentieerde Producten te gebruiken; of (b) de Gelicentieerde Producten wijzigen of vervangen door een substantieel functioneel equivalent zodat ze niet langer inbreuk maken; of (c) als noch (a) noch (b) redelijkerwijs mogelijk is, de licentie van de Licentiehouder voor dergelijke vermeend inbreukmakende Diensten en/of Software beëindigen en aan de Licentiehouder alle ongebruikte vooruitbetaalde vergoedingen die aan Nitro zijn betaald, restitueren, in welk geval deze Overeenkomst en de het recht om de Services en/of Software te gebruiken, wordt beëindigd. Dit artikel 10 vermeldt de volledige aansprakelijkheid van Nitro en het exclusieve rechtsmiddel van de Licentiehouder met betrekking tot enige claim van inbreuk op intellectueel eigendom.

11 . Vrijwaring door Licentienemer

U zult Nitro, zijn gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, licentiegevers en eventuele externe leveranciers verdedigen, schadeloosstellen en vrijwaren van en tegen alle claims, verliezen, schade en kosten, inclusief redelijke advocatenhonoraria, voortkomend uit een claim van derden tegen Nitro met betrekking tot Uw gebruik van de Service of Software, inclusief documenten of inhoud die U indient bij de Service.

12 . Uitsluiting van garanties

LICENTIEHOUDER ERKENT EN BEGRIJPT DAT DE SERVICE EN ALLE SOFTWARE FOUTEN, WEGLATINGEN EN PROBLEMEN KUNNEN BEVATTEN. LICENTIEHOUDER ACCEPTEERT HIERBIJ DE SERVICE EN SOFTWARE, "AS IS" EN MET ALLE FOUTEN, DEFECTEN EN FOUTEN EN DE LICENTIEHOUDER BEGRIJPT DAT HIJ ALLE RISICO'S VAN GEBRUIK, KWALITEIT EN PRESTATIES AANVAARDT. NOCH NITRO NOCH EEN VAN DE LICENTIEGEVERS VAN NITRO GEEFT UITDRUKKELIJKE GARANTIES, EN ELK VAN HEN WIJST ALLE IMPLICIETE GARANTIES AF, INCLUSIEF IMPLICIETE GARANTIES VAN NAUWKEURIGHEID, VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN NIET-INBREUKMAKENDHEID.

13 . Beperking van aansprakelijkheid

LICENTIEHOUDER GAAT ERMEE AKKOORD EN ERKENT DAT NOCH NITRO NOCH ZIJN LICENTIEGEVERS AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GESTELD VOOR ENIGE CLAIM, VERLIES, SCHADE, KOSTEN OF KOSTEN VAN INDIRECTE AARD, MET INBEGRIP VAN GEVOLGSCHADE OF SPECIALE SCHADE, WINSTDERVING OF ANDERSZINS, EN IN GEEN GEVAL ZULLEN ZIJ AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE DIE HET BEDRAG VAN VERGOEDINGEN BETAALD AAN NITRO DOOR (INDIEN VAN TOEPASSING) ONDER DEZE OVEREENKOMST ONDER DEZE OVEREENKOMST GEDURENDE DE ONMIDDELLIJK VOORGAANDE ZES MAANDEN. DEZE BEPERKING IS VAN TOEPASSING OP ALLE OORZAKEN VAN ACTIES OF CLAIMS IN HET TOTAAL, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT CONTRACTBREUK, GARANTIEBREUK, VRIJWARING, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID, VERKEERDE VOORSTELLING EN ANDERE ONRECHTMATIGE DAAD. DE BEPERKINGEN IN DEZE SECTIE ZIJN ALLEEN OP U VAN TOEPASSING VOOR ZOVER ZE WETTIG ZIJN IN UW RECHTSGEBIED.

DEZE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID IS BEDOELD OM VAN TOEPASSING TE ZIJN, ONGEACHT OF ANDERE BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMST ZIJN GESCHONDEN OF NIET DOELTREFFEND HEBBEN GEWEEST OF ALS EEN VERHAALSMOGELIJKHEID HAAR ESSENTIËLE DOEL NIET VOLDOET. U ERKENT DAT INDIEN DE BOVENSTAANDE BEPERKING HIERIN NIET WAS OPGENOMEN, NITRO U GEEN LICENTIE ZOU VERLENEN VOOR DE SERVICE OF SOFTWARE.

14 . Ethisch zakelijk gedrag

Nitro zet zich in voor integriteit en hoge normen voor zakelijk gedrag bij alles wat het doet, vooral in de omgang met zijn klanten, leveranciers en aannemers. Daarom ondersteunt Nitro de volgende principes en gaat ermee akkoord deze na te leven:

 1. zich te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving die haar zakelijke gedrag wereldwijd regelt, inclusief in haar aanwervingspraktijken en wetten en regelgeving met betrekking tot antidiscriminatie en gedwongen, verplichte of kinderarbeid;
 2. eerlijk, rechtvaardig en betrouwbaar te zijn in haar relaties en zich niet in te laten met enige vorm van corruptie, inclusief afpersing en omkoping; en
 3. streven naar het creëren van een veilige werkplek en het beschermen van het milieu en door middel van leiderschap op alle niveaus een cultuur in stand houden waarin ethisch gedrag wordt erkend en gewaardeerd.

15 . Algemene juridische voorwaarden

Deze overeenkomst is de volledige overeenkomst tussen u en Nitro met betrekking tot de service en/of software en vervangt eventuele eerdere overeenkomsten. De licentiegevers van Nitro kunnen derde begunstigden van deze Overeenkomst zijn. Er zijn geen andere derde begunstigden van deze Overeenkomst. De partijen bij deze Overeenkomst zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze Overeenkomst leidt tot een agentschap, partnerschap of joint venture. U zult deze Overeenkomst niet overdragen, van rechtswege of anderszins. Nitro kan deze Overeenkomst overdragen, met inachtneming van alle voorwaarden van deze Overeenkomst.

Het niet afdwingen van een bepaling houdt geen afstand van die bepaling in. Als een bepaling van deze Overeenkomst niet-afdwingbaar wordt bevonden, zullen deze en alle gerelateerde bepalingen worden geïnterpreteerd om het essentiële doel van de niet-afdwingbare bepaling zo goed mogelijk te bereiken en in ieder geval zal de rest van de Overeenkomst onaangetast blijven. De winnende partij in een actie of procedure om haar rechten hieronder af te dwingen, heeft het recht om redelijke advocaatkosten en andere redelijke kosten die in de actie of procedure zijn gemaakt, terug te vorderen.

U mag geschillen met Nitro alleen op individuele basis oplossen en u mag geen claim indienen als eiser of groepslid in een collectieve, geconsolideerde of vertegenwoordigende rechtszaak.

Op deze Overeenkomst is de wet van Californië van toepassing zonder rekening te houden met beginselen van conflicterende wetten.