Voorwaarden en beleid

Gebruiksvoorwaarden van het Nitro Partner Portal

Ons doel is om deze Overeenkomst zo leesbaar mogelijk te houden, maar in sommige gevallen is om juridische redenen een deel van het taalgebruik "juridisch jargon" vereist.

1. Uw aanvaarding van deze Overeenkomst

De volgende algemene voorwaarden, samen met alle documenten en/of aanvullende voorwaarden die ze uitdrukkelijk bevatten door middel van verwijzing, vormen een juridische overeenkomst (gezamenlijk deze "Overeenkomst") en worden aangegaan door en tussen u ("u", "uw", "Bedrijf") en Nitro Software Inc. ("Nitro", "wij", "ons", "onze").

DEZE OVEREENKOMST BEVAT ZEER BELANGRIJKE INFORMATIE OVER UW RECHTEN EN PLICHTEN, EVENALS VOORWAARDEN, BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE NITRO PARTNER PORTAL, ONLINE TOEGANKELIJK VIA http://partners.gonitro.com (de "Nitro Partner Portal"). LEES DE OVEREENKOMST AANDACHTIG DOOR.

NITRO BIEDT UITSLUITEND TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE NITRO PARTNER PORTAL OP BASIS VAN DE VOORWAARDEN DIE IN DEZE OVEREENKOMST ZIJN UITEENGEZET EN OP VOORWAARDE DAT U DEZE ACCEPTEERT EN NALEEFT. DOOR OP "ACCEPTEREN" OF "IK GA AKKOORD" TE KLIKKEN, BIJ HET AANMAKEN VAN EEN ACCOUNT OP DE NITRO PARTNER PORTAL OF DOOR TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN DE NITRO PARTNER PORTAL, ERKENT U: (A) DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN BEGREPEN; (B) DEZE OVEREENKOMST TE ACCEPTEREN EN ERMEE AKKOORD TE GAAN DAT U WETTELIJK GEBONDEN BENT AAN DE VOORWAARDEN ERVAN; EN (C) VERKLAREN EN GARANDEREN DAT: (I) U DE WETTELIJKE LEEFTIJD HEBT OM EEN BINDENDE OVEREENKOMST AAN TE GAAN; (II) ALS HET BEDRIJF EEN BEDRIJF, OVERHEIDSORGANISATIE OF ANDERE RECHTSPERSOON IS, HEBT U HET RECHT, DE MACHT EN DE BEVOEGDHEID OM DEZE OVEREENKOMST NAMENS HET BEDRIJF AAN TE GAAN EN HET BEDRIJF TE BINDEN AAN DE VOORWAARDEN ERVAN; EN (D) U ERMEE INSTEMT DAT ALS U TOEGANG KRIJGT TOT DE DIENSTEN VANUIT EEN RECHTSGEBIED WAAR DIT NIET IS TOEGESTAAN, U DIT OP EIGEN RISICO DOET. ALS HET BEDRIJF NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, ZAL NITRO HET RECHT OP TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN HET NITRO PARTNER PORTAL NIET VERLENEN AAN HET BEDRIJF EN MAG U HET NITRO PARTNER PORTAL NIET OPENEN OF GEBRUIKEN.

2. Updates van deze Overeenkomst of het Nitro Partner Portal

We kunnen deze Overeenkomst en het Nitro Partner Portal en de inhoud ervan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving herzien. Door gebruik te blijven maken van dit Nitro Partner Portal gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de op dat moment geldende versie van deze Overeenkomst.

3. Jouw verantwoordelijkheden

U bent verplicht ervoor te zorgen dat alle personen en entiteiten die toegang hebben tot het Nitro Partner Portal op de hoogte zijn van deze Overeenkomst en deze naleven. Voor de Nitro Partner Portal, met inbegrip van de inhoud of delen van de Nitro Partner Portal, kan gebruikersregistratie vereist zijn. Het is een voorwaarde voor uw gebruik van de Nitro Partner Portal dat alle informatie die u verstrekt op de Nitro Partner Portal correct, actueel en volledig is.

Gebruikersnamen, wachtwoorden of andere gegevens die door u zijn gekozen of aan u zijn verstrekt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moeten vertrouwelijk worden behandeld en u mag deze niet bekendmaken aan een andere persoon of entiteit. U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke ongeoorloofde toegang tot of gebruik van uw gebruikersnaam of

wachtwoord of enige andere inbreuk op de beveiliging. U stemt er ook mee in om ervoor te zorgen dat u zich aan het einde van elke sessie afmeldt bij uw account. U bent verantwoordelijk voor misbruik van wachtwoorden of ongeoorloofde toegang.

4. Verboden activiteiten

Het is verboden om te proberen de beveiliging van het Nitro Partner Portal te omzeilen en te schenden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot:

(a) toegang tot inhoud en gegevens die niet voor u bedoeld zijn;

(b) pogingen om de beveiligings- en/of authenticatiemaatregelen die niet zijn toegestaan, te doorbreken of te schenden;

(c) het beperken, verstoren of uitschakelen van de service aan gebruikers, hosts, servers of netwerken;

d) het illegaal reproduceren van TCP/IP-pakketheaders;

(e) het verstoren van netwerkdiensten en het anderszins verstoren van ons vermogen om het Nitro-partnerportaal te monitoren;

(f) het gebruik van een robot, spider of ander automatisch apparaat, proces of middel om toegang te krijgen tot de Nitro Partner Portal voor welk doel dan ook, inclusief het monitoren of kopiëren van materiaal op de Nitro Partner Portal;

(g) het introduceren van virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is;

(h) het aanvallen van het Nitro-partnerportaal via een denial-of-service-aanval, gedistribueerde denial-of-service-aanval, flooding, mailbombing of crashing; en

(i) op een andere manier proberen de goede werking van het Nitro-partnerportaal te verstoren.

5. Eigendom van het Nitro Partner Portal en de inhoud

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het Nitro Partner Portal en de volledige inhoud ervan (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle tekst, grafieken, interfaces, afbeeldingen, video, geluiden, muziek, illustraties, ontwerpen, computercode, gegevens, documenten, bestanden en andere elementen die beschikbaar zijn op of via het Nitro Partner Portal, en het ontwerp, de structuur, de selectie, de rangschikking en het uiterlijk en het gevoel van die items, en de Nitro Partner Portal als geheel), functies en functionaliteit zijn eigendom van ons, onze licentiegevers of andere leveranciers van dergelijk materiaal en worden in alle vormen beschermd door intellectuele eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, handelsmerken, patenten, handelsgeheimen en andere eigendomsrechten. Uw gebruik van de Nitro Partner Portal draagt geen enkel recht, titel of belang over in, op of in verband met de Nitro Partner Portal of de inhoud ervan.

6. Uw beperkte rechten op toegang tot en gebruik van het Nitro Partner Portal

Het bekijken of downloaden van enige inhoud verleent u slechts een beperkte, niet-exclusieve licentie voor gebruik uitsluitend door u voor uw eigen persoonlijk gebruik en niet voor herpublicatie, distributie, toewijzing, sublicentie, verkoop, voorbereiding van afgeleide werken. Geen enkel deel van enige inhoud, vorm of document mag in welke vorm dan ook worden gereproduceerd of worden opgenomen in een elektronisch of mechanisch systeem voor het ophalen van informatie, anders dan voor persoonlijk gebruik (maar niet voor wederverkoop of herdistributie).

7. Onze rechten

Wij hebben het recht om, zonder voorafgaande kennisgeving:

(A) passende juridische stappen te ondernemen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verwijzing naar of samenwerking met wetshandhavings- of regelgevende instanties, of het op de hoogte stellen van de benadeelde partij van illegaal of ongeoorloofd gebruik van het Nitro Partner Portal;

(B) uw toegang tot het gehele of een deel van het Nitro Partner Portal te beëindigen of op te schorten om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een schending van deze Overeenkomst; en

(C) te allen tijde dergelijke acties te ondernemen met betrekking tot uw inbreng die naar eigen goeddunken noodzakelijk of gepast wordt geacht, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het schenden van de Overeenkomst.

U BENT ALS ENIGE EN VOLLEDIG VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEBRUIK VAN DE NITRO PARTNER PORTAL EN UW COMPUTER-, INTERNET- EN GEGEVENSBEVEILIGING.

U DOET AFSTAND VAN EN VRIJWAART NITRO EN HAAR MOEDERMAATSCHAPPIJ, DOCHTERONDERNEMINGEN, GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN HUN RESPECTIEVELIJKE DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AGENTEN, DIENSTVERLENERS, AANNEMERS, LICENTIEGEVERS, LICENTIEHOUDERS, LEVERANCIERS EN OPVOLGERS VAN ALLE CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT ENIGE ACTIE DIE IS ONDERNOMEN DOOR NITRO EN EEN VAN DE VOORGAANDE PARTIJEN MET BETREKKING TOT ONDERZOEKEN DOOR NITRO OF DOOR WETSHANDHAVINGSINSTANTIES.

8. Links en inhoud van derden

Voor uw gemak kan de Nitro Partner Portal links of verwijzingen bevatten naar sites van derden of inhoud van derden. We doen geen uitspraken over andere websites of inhoud van derden die toegankelijk zijn via dit Nitro-partnerportaal. Als u ervoor kiest om dergelijke sites te bezoeken, doet u dit op eigen risico. Wij hebben geen controle over de inhoud van derden of dergelijke sites van derden en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor dergelijke sites of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan. U bent onderworpen aan alle algemene voorwaarden van dergelijke sites van derden.

9. Disclaimers

U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DE NITRO PARTNER PORTAL, DE INHOUD ERVAN EN ALLE DIGITALE PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ITEMS DIE VIA DE NITRO PARTNER PORTAL WORDEN GEVONDEN OF VERKREGEN, OP EIGEN RISICO IS. HET NITRO PARTNER PORTAL, DE INHOUD ERVAN EN ALLE GOEDEREN, DIGITALE PRODUCTEN, INFORMATIE OF ITEMS DIE VIA HET NITRO PARTNER PORTAL WORDEN GEVONDEN OF VERKREGEN, WORDEN GELEVERD OP EEN "AS IS" EN "AS AVAILABLE" BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF NIET-INBREUK. HET VOORGAANDE HEEFT GEEN INVLOED OP GARANTIES DIE NIET KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT NITRO OF ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN ELK VAN DE VOORGAANDE RESPECTIEVELIJKE DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, AGENTEN, DIENSTVERLENERS, AANNEMERS, LICENTIEGEVERS, LICENTIEHOUDERS, LEVERANCIERS OF OPVOLGERS GEEN GARANTIE, VERKLARING OF GOEDKEURING GEVEN MET BETREKKING TOT DE VOLLEDIGHEID, VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, GESCHIKTHEID, NAUWKEURIGHEID, VALUTA OF BESCHIKBAARHEID VAN DE SERVICES OF DE INHOUD ERVAN OF DAT GOEDEREN, SERVICES, DIGITALE PRODUCTEN, INFORMATIE OF ITEMS DIE VIA DE DIENSTEN WORDEN GEVONDEN OF VERKREGEN, WORDEN

NAUWKEURIG, BETROUWBAAR, FOUTLOOS OF ONONDERBROKEN ZIJN, DAT DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, DAT ONZE DIENSTEN OF DE SERVER DIE DEZE BESCHIKBAAR STELT OF INHOUD VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN OF DESTRUCTIEVE CODE.

10. Hoe wij onze aansprakelijkheid jegens u beperken

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN NITRO (PER GEBEURTENIS OF REEKS SAMENHANGENDE GEBEURTENISSEN) DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST IN GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAN HONDERD AMERIKAANSE DOLLARS ($100 USD).

NIETS IN DEZE OVEREENKOMST ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN VAN BEIDE PARTIJEN UITSLUITEN OF BEPERKEN VOOR OVERLIJDEN OF PERSOONLIJK LETSEL VEROORZAAKT DOOR NALATIGHEID VAN DE PARTIJ (OF DIE VAN HAAR AGENT OF ONDERAANNEMER), OF VOOR DIEFSTAL OF VERDUISTERING VAN FONDSEN OF VOOR FRAUDE OF FRAUDULEUZE VERKEERDE VOORSTELLING VAN ZAKEN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS NITRO IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK OP GROND VAN OF IN VERBAND MET DE SERVICES OF DEZE OVEREENKOMST OP GROND VAN ENIGE JURIDISCHE OF BILLIJKE THEORIE, MET INBEGRIP VAN CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID EN ANDERSZINS, VOOR ENIGE INDIRECTE, PUNITIEVE, SPECIALE GEVOLGSCHADE OF SOORTGELIJKE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT SCHADE VOOR GEDERFDE WINST OF VERLIES VAN ZAKEN, GEDERFDE INKOMSTEN, VERLIES OF BESCHADIGING VAN GEGEVENS, VERLIES VAN KLANTEN EN CONTRACTEN, VERLIES VAN GOODWILL, DE KOSTEN VAN DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN OF ANDERSZINS OP WELKE MANIER DAN OOK, EN CLAIMS VAN DERDEN, IN ELK GEVAL VOORTVLOEIEND UIT OF GERELATEERD AAN DE OVEREENKOMST, ONGEACHT OF NITRO OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE VERLIEZEN OF SCHADE OF DERGELIJKE VERLIEZEN OF SCHADE ANDERSZINS TE VOORZIEN WAREN OF ZELFS ALS UW RECHTSMIDDELEN NIET AAN HUN ESSENTIËLE DOEL VOLDOEN. NITRO IS OOK NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE DIE VERBAND HOUDT MET OF HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN DE SERVICES DOOR U BUITEN HET TOEPASSINGSGEBIED. DE AANSPRAKELIJKHEDEN DIE DOOR DIT ARTIKEL 10 WORDEN BEPERKT, ZIJN VAN TOEPASSING TEN VOORDELE VAN NITRO EN ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN EN ELK VAN HUN RESPECTIEVELIJKE LICENTIEGEVERS, LEVERANCIERS, ADVERTEERDERS, AGENTEN, SPONSORS, DIRECTEUREN, FUNCTIONARISSEN, WERKNEMERS, CONSULTANTS, ANDERE VERTEGENWOORDIGERS, FUNCTIONARISSEN EN EXTERNE CONTRACTANTEN.

U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT NITRO ZIJN PRIJZEN HEEFT GEBASEERD OP EN DE OVEREENKOMST IS AANGEGAAN OP BASIS VAN DE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN AFWIJZINGEN VAN GARANTIES EN SCHADE ZOALS UITEENGEZET IN DEZE OVEREENKOMST EN DAT DERGELIJKE VOORWAARDEN EEN ESSENTIËLE BASIS VORMEN VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE PARTIJEN. INDIEN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING DE TOEPASSING VAN DE BEPALINGEN VAN DIT ARTIKEL 10BEPERKT, WORDT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN NITRO BEPERKT TOT DE MAXIMAAL TOEGESTANE OMVANG.

11. Schadeloosstelling

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, stemt u ermee in om Nitro, zijn moedermaatschappij, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, dienstverleners, aannemers, licentiegevers, leveranciers, opvolgers en rechtverkrijgenden te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims,

aansprakelijkheden, schade, vonnissen, toekenningen, verliezen, kosten, uitgaven of vergoedingen (met inbegrip van redelijke advocaatkosten) die voortvloeien uit of verband houden met uw schending van deze Overeenkomst of uw gebruik van het Nitro Partner Portal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, sites en inhoud van derden, elk gebruik van de inhoud en diensten van het Nitro Partner Portal anders dan uitdrukkelijk toegestaan in deze Overeenkomst.

12. Standaarden voor inzending

Zonder het voorgaande te beperken, garandeert u en gaat u ermee akkoord dat alles wat u indient, plaatst, publiceert, weergeeft of verzendt (gezamenlijk, "indienen") naar het Nitro Partner Portal, naar andere gebruikers of andere personen (gezamenlijk, "uw input") niet:

(a) op enigerlei wijze in strijd zijn met toepasselijke wetten;

(b) op enigerlei wijze in strijd zijn met de gebruiksvoorwaarden van een website van derden die is gekoppeld aan het Nitro Partner Portal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een website van derden op sociale media;

(c) materiaal bevatten of bevatten dat uitbuitend, obsceen, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, haatdragend, lasterlijk, seksueel expliciet of pornografisch, gewelddadig, opruiend of discriminerend is op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd of een andere dergelijke wettelijk verboden grond of anderszins verwerpelijk is, waarbij een dergelijke beslissing naar eigen goeddunken van Nitro moet worden genomen;

(d) Stalking, pogingen om een persoon (inclusief minderjarigen) op enigerlei wijze uit te buiten of schade toe te brengen door hen bloot te stellen aan ongepaste inhoud of anderszins, of om persoonlijke informatie te vragen zoals verboden onder de toepasselijke wet- en regelgeving of code;

(e) valse, onnauwkeurige of misleidende informatie te betrekken, te verstrekken of bij te dragen;

(f) Zich voordoen als Nitro, een werknemer van Nitro, een andere gebruiker of een andere persoon of entiteit (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het gebruik van e-mailadressen of schermnamen die verband houden met een van de voorgaande);

(g) Advertenties of promoties te verzenden of te laten verzenden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, te verkopen of andere commerciële activiteiten aan te moedigen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, "spam", "junkmail", "kettingbrieven", wedstrijden, sweepstakes en andere verkooppromoties, ruilhandel of advertenties of andere soortgelijke verzoeken.

(h) enig ander gedrag aan te moedigen dat het gebruik of genot van de Nitro Partner Portal door iemand beperkt of belemmert, of dat, zoals door ons bepaald, Nitro of gebruikers van de Nitro Partner Portal kan schaden of hen kan blootstellen aan aansprakelijkheid;

(i) ergernis, ongemak of onnodige angst te veroorzaken of een andere persoon van streek te maken, in verlegenheid te brengen of te alarmeren;

(j) het promoten van illegale activiteiten, of het bepleiten, bevorderen of ondersteunen van onwettige handelingen; en

(k) de indruk wekken dat ze afkomstig zijn van of worden onderschreven door ons of een andere persoon of entiteit, als dit niet het geval is.

13. Uw inbreng

Met inachtneming van het Privacybeleid is geen van uw inputs die u indient bij de Nitro Partner Portal onderworpen aan enige vertrouwelijkheid door Nitro. Door uw input te leveren aan het Nitro Partner Portal, verleent u ons en onze gelieerde ondernemingen en dienstverleners, en elk van hun en onze respectievelijke licentiehouders, opvolgers en rechtverkrijgenden het recht op een wereldwijde, royaltyvrije, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve licentie om dergelijk materiaal te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, uit te voeren, weer te geven, te distribueren en anderszins bekend te maken aan derden voor welk doel dan ook en in overeenstemming met uw accountinstellingen en/of dergelijk materiaal in welke vorm dan ook op te nemen, medium of technologie over de hele wereld zonder vergoeding voor u. U doet verder afstand van alle morele rechten of andere rechten van auteurschap als voorwaarde voor het indienen van uw inbreng.

U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u, niet Nitro of zijn moedermaatschappij of zijn gelieerde ondernemingen of de respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers, agenten, dienstverleners, aannemers, licentiegevers, leveranciers of opvolgers, volledig verantwoordelijk zijn voor al uw input die u indient of bijdraagt, en dat u volledig verantwoordelijk en wettelijk aansprakelijk bent, inclusief jegens derden, voor dergelijke inhoud en de nauwkeurigheid ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk of wettelijk aansprakelijk jegens derden voor de inhoud of nauwkeurigheid van uw input die door u of een andere gebruiker van het Nitro Partner Portal is ingediend.

14. Vertrouwelijkheid

Als Nitro informatie deelt of aan u beschikbaar stelt via het Nitro Partner Portal, moet u deze geheim houden en beschermen zoals u uw eigen vertrouwelijke informatie van soortgelijke aard zou beschermen en te allen tijde met niet minder dan een redelijke mate van zorg. U mag deze informatie aan niemand anders vertellen en deze alleen gebruiken voor het doel waarvoor Nitro het bedoeld heeft. Dit is niet van toepassing op informatie die openbaar wordt gemaakt of op informatie die u al wist of zelf uitzocht zonder de vertrouwelijke informatie van Nitro, of informatie die aan u is gegeven door iemand anders die het recht had om deze te delen. Op verzoek van Nitro dient u onze vertrouwelijke informatie te vernietigen of terug te geven. Als u vertrouwelijke informatie van Nitro laat glippen, begrijpt u dat dit ons echt pijn kan doen, en we hebben het recht op billijke rechtsmiddelen (bijv. een gerechtelijk bevel, enz.) of u voor de rechter te dagen om het goed te maken.

15. Privacybeleid

Uw verstrekking van persoonlijke gegevens via het Nitro Partner Portal is onderworpen aan ons privacybeleid dat te vinden is op https://www.gonitro.com/privacy-policy (het "Privacybeleid").

16. Toepasselijk recht

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Californië en alle toepasselijke federale wetten van de Verenigde Staten en de Partijen die zich hierbij onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van San Francisco, Californië. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de internationale verkoop van roerende zaken is niet van toepassing op de Overeenkomst. De partijen komen verder overeen af te zien van en af te zien van elke toepassing van de Uniform Computer Information Transactions Act (UCITA), of een versie daarvan, aangenomen door een staat van de Verenigde Staten in welke vorm dan ook. Dit artikel is van toepassing op alle vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vorderingen wegens onrechtmatige daad.

17. Andere verboden informatie

U verklaart, garandeert en stemt ermee in dat u beschermde gezondheidsinformatie ("PHI") zoals gedefinieerd door de toepasselijke wetgeving niet zult verstrekken, openbaar maken aan Nitro of Nitro zult toestaan deze te verzamelen of te openen (bijv. voor zover van toepassing zijnde wetgeving, de overdraagbaarheid van de ziektekostenverzekering en

Accountability Act of 1996 ("HIPAA") en de uitvoeringsvoorschriften daarvan), tenzij we uitdrukkelijk hebben ingestemd met het vooraf schriftelijk ontvangen van dergelijke informatie en de partijen een schriftelijke overeenkomst zijn aangegaan indien vereist door de toepasselijke wetgeving (bijv. een overeenkomst voor zakenpartners onder HIPAA). U verklaart, garandeert en verbindt zich ertoe dat u geen 'gedekte entiteit' of een 'zakenpartner' bent en erkent dat wij niet zullen optreden als een 'zakenpartner' onder HIPAA en dat wij geen verplichtingen of aansprakelijkheden hebben met betrekking tot de bescherming, het gebruik of de openbaarmaking van PHI met betrekking tot u; en

(b) u verklaart, garandeert en verbindt zich ertoe dat u zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen burgerservicenummers of andere door de overheid uitgegeven identificatienummers zult bevatten; biometrische informatie; wachtwoorden voor online accounts; inloggegevens voor financiële rekeningen; gegevens van de belastingaangifte; kredietrapporten of consumentenrapporten; alle betaalkaartgegevens die onderworpen zijn aan de Payment Card Industry Data Security Standard; informatie die onderworpen is aan de Gramm-Leach-Bliley Act, de Fair Credit Reporting Act of de regelgeving die op grond van een van deze wetten is uitgevaardigd; bijzondere categorieën persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming of informatie die onderworpen is aan beperkingen op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming met betrekking tot persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle informatie over kinderen jonger dan 13 jaar of van kinderen die anderszins worden beschermd door wetgeving inzake de bescherming van kindergegevens ("Gevoelige gegevens").

(c) U stemt er verder mee in om Nitro, haar moedermaatschappij en gelieerde ondernemingen en elk van hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en consultants te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle verliezen (inclusief redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit of verband houden met uw verstrekking of openbaarmaking van PHI en/of Gevoelige gegevens aan ons of enige schending van uw verplichtingen in dit artikel 17.

18. Overige zaken

De titels in deze overeenkomst dienen uitsluitend ter referentie en zijn niet van invloed op de interpretatie van deze overeenkomst.

Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en Nitro met betrekking tot uw toegang tot en gebruik van het Nitro Partner Portal, de inhoud ervan en vervangt alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten tussen u en Nitro. Voor alle duidelijkheid: deze Overeenkomst loopt gelijktijdig met een afzonderlijk contract tussen u en Nitro of zijn gelieerde onderneming die u aanwijst als channel partner van Nitro ("Channel Partner Contract"), en voor zover er een conflict wordt geïnterpreteerd tussen deze Overeenkomst en een Channel Partner Contract, prevaleert het Channel Partner Contract.

Het niet afdwingen van een bepaling van deze Overeenkomst door Nitro wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een dergelijke bepaling, noch van het recht om een dergelijke bepaling af te dwingen.

Indien een deel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat deel worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en blijven de overige delen volledig van kracht.

We kunnen u op grond van deze Overeenkomst op de hoogte stellen door: (i) een bericht te sturen naar het e-mailadres dat u aan ons verstrekt en waarmee u ons toestemming geeft om het te gebruiken; of (ii) door te posten op het Nitro Partner Portal. Kennisgevingen die per e-mail worden verzonden, zijn van kracht wanneer we de e-mail verzenden en kennisgevingen die we per post verstrekken, worden van kracht op het moment dat ze worden geplaatst. Het is uw verantwoordelijkheid om uw e-mailadres up-to-date te houden.

Om ons op grond van deze Overeenkomst op de hoogte te stellen, dient u als volgt contact met ons op te nemen: (i) per persoonlijke bezorging, koerier of aangetekende of aangetekende post naar Attn: Legal Department, Nitro Software Inc., 447 Sutter St, STE 405 #1015, San Francisco, CA 94108, Verenigde Staten, met een kopie van elke kennisgeving aan Nitro die via e-mail naar legalnotices@gonitro.com is verzonden. We kunnen het adres voor kennisgevingen aan ons bijwerken door een

kennisgeving op het Nitro Partner Portal. Kennisgevingen die door persoonlijke overhandiging worden verstrekt, worden onmiddellijk van kracht zodra ze persoonlijk zijn ontvangen door een geautoriseerde vertegenwoordiger van Nitro. Kennisgevingen die per koerier of aangetekende of aangetekende post worden verstrekt, zijn van kracht zodra ze zijn ontvangen en waarbij een bevestiging is verstrekt om de ontvangst van de kennisgeving te bewijzen.

Het Nitro-partnerportaal wordt beheerd door Nitro Software Inc., 447 Sutter St, STE 405 #1015, San Francisco, CA 94108, Verenigde Staten.

Mocht u zich bewust worden van misbruik van de website, inclusief lasterlijk of lasterlijk gedrag, dan moet u dit melden aan Nitro. Alle meldingen van misbruik en andere feedback, opmerkingen, verzoeken om technische ondersteuning en andere communicatie met betrekking tot de Nitro Partner Portal moeten worden gericht aan channel.team@gonitro.com.

Laatst bijgewerkt: 14juni , 2024