Voorwaarden en beleid

Productspecifieke voorwaarden itsme® Diensten

Een kopie downloaden

DEZE PRODUCTSPECIFIEKE VOORWAARDEN ITSME®-DIENSTEN ZIJN OPGENOMEN IN DE OVEREENKOMST WAARONDER NITRO HEEFT AKKOORD GESTELD OM DE DIENSTEN TE VERLENEN EN ZIJN VAN TOEPASSING ALS U U HEBT AANGEMELD VOOR ITSME®-DIENSTEN (ZOALS GEDEFINIEERD IN SECTIE 1 HIERONDER) EN ZOALS UITGESCHREVEN IN HET BESTELFORMULIER DIE OOK DE SERVICEVOORWAARDEN VOOR NITRO SIGN PREMIUM EN NITRO IDENTITY HUB BEVAT.

BEZOEK ONZE ALGEMENE PRODUCTSPECIFIEKE VOORWAARDEN PAGINA ALS U OP ZOEK ZOEKT NAAR ANDERE PRODUCTSPECIFIEKE VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP ANDERE SPECIFIEKE NITRO-DIENSTEN.

1. DEFINITIES

Termen met een hoofdletter die in deze productspecifieke voorwaarden itsme®-diensten worden gebruikt en die hierin niet afzonderlijk worden gedefinieerd, hebben hun respectievelijke betekenis die aan dergelijke termen wordt toegeschreven in de Nitro-servicevoorwaarden voor Nitro Sign Premium en Nitro Identity Hub. Zoals gebruikt in deze Productspecifieke Voorwaarden itsme® Diensten, hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Identiteitsgegevens” betekent informatie met betrekking tot de identiteit van een eindgebruiker;

itsme® App” betekent de Mobiele App ontwikkeld door itsme®;

itsme® Merk(en)” betekent de woord- en beeldmerken die zijn ingeschreven in het Register van het Merken- en Modelregistratiebureau van de Europese Unie onder depotnummer 15761752 en in het Register van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom onder nummer 994231 en alle namen, logo's, handelsnamen, logotypen, handelsbenamingen en andere aanduidingen, symbolen en merken die itsme® nu of in de toekomst, waar dan ook ter wereld, bezit, beheert, in licentie geeft of anderszins controleert, al dan niet geregistreerd;

itsme® Diensten” heeft de betekenis zoals gegeven in Sectie 2.2;

Mobiele app” betekent de applicatiesoftware die is ontworpen om op een smartphone te draaien;

Bewerking” betekent elke handeling uitgevoerd door de eindgebruiker met de itsme® App (Authenticatie (inloggen), Identificatie (gegevens delen), Bevestiging (bevestigen) of Ondertekening);

Persoonsgegevens” heeft de betekenis zoals toegekend in de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming;

Transactie” betekent elke transactie tussen een eindgebruiker en een Klant waarvoor de itsme® Diensten worden gebruikt;

Transactiecontext” betekent de door de Klant gecommuniceerde gegevens die de gebruiker moet visualiseren voordat hij een Transactie met een dergelijke Klant goedkeurt.

2. IK BEN HET® DIENSTEN

2.1.     Nitro zal de itsme®-diensten zoals aangegeven in deze productspecifieke voorwaarden itsme®-diensten aan de klant leveren tegen betaling van de betaalde vergoedingen en onder de voorwaarden en bepalingen die in de overeenkomst zijn vastgelegd, met inbegrip van maar niet beperkt tot het bestelformulier, de servicevoorwaarden en deze productspecifieke voorwaarden. Voorwaarden itsme® Diensten.

2.2.     De “itsme® Diensten” kunnen de volgende diensten omvatten:

a) Ondertekeningsservice (gekwalificeerde elektronische handtekening): Gekwalificeerde elektronische handtekening (QES): geavanceerde elektronische handtekening die voldoet aan de vereisten zoals in Richtlijn 1999/93/EG [i.19], artikel 5(1), dat wil zeggen is gebaseerd op een Gekwalificeerd Certificaat (dit zorgt ervoor dat het Certificaat niet kan worden vervalst) en is aangemaakt door een Gekwalificeerd Handtekening Creatie Apparaat (dit zorgt ervoor dat de privésleutel alleen kan worden geactiveerd worden door de onderwerper van het Certificaat);

b) Identificatie- (of deelgegevens)-dienst: bestaande uit het verstrekken van bepaalde elementen van identiteitsgegevens met betrekking tot de eindgebruiker;

c) Authenticatiedienst (of login): bestaande uit de bevestiging dat een eindgebruiker die wil inloggen in de Nitro-omgeving correct gebruik heeft gemaakt van de authenticatiefactoren die aan die eindgebruiker zijn gekoppeld. Die bevestiging garandeert niet dat deze eindgebruiker daadwerkelijk de persoon is die hij verklaart te zijn op het moment van loggen, maar wel dat itsme® heeft geverifieerd dat de authenticatiefactoren gekoppeld aan die eindgebruiker correct zijn gebruikt op het moment van inloggen. .

d) Bevestigingsdienst (of Bevestiging): bestaande uit de bevestiging van de toestemming van een eindgebruiker voor een specifieke Transactie met een dergelijke eindgebruiker. De bevestiging van de goedkeuring door een eindgebruiker van een Transactie garandeert niet dat deze eindgebruiker daadwerkelijk de persoon is die hij verklaart te zijn op het moment van de Transactie, maar dat (i) voor de betreffende Transactie is geverifieerd dat de authenticatiefactoren correct zijn gebruikt door de persoon die de Transactie bevestigt en dat (ii) de persoon die de Transactie bevestigt op het moment van zijn/haar goedkeuring de Transactiecontext heeft ontvangen.

2.3.     De itsme® Diensten kunnen worden aangeboden in verschillende pakketten (zoals het Full Check-in pakket, dat de Identificatie- en Authenticatiediensten combineert), of het Van check-in tot check-out pakket (dat de Identificatie-, Authenticatie- en Bevestigingsdiensten combineert), zoals verder beschreven in de prijsvoorwaarden.

2.4.     Nitro zal redelijke inspanningen leveren om toegang te verlenen tot de itsme® Diensten. Alle itsme® Diensten worden uitgevoerd op basis van een redelijke inspanningsverplichting.

2.5.     De overeenkomst tussen Nitro en de Klant bestaat uit de Overeenkomst en de prijzen zoals uiteengezet in het Bestelformulier overeengekomen tussen Nitro en de Klant.

2.6.     Alle vergoedingen met betrekking tot de itsme® Diensten zijn onderworpen aan een automatische jaarlijkse indexering op 1januari van elk jaar in overeenstemming met een percentage dat gelijk is aan de totale procentuele stijging van 80% van de index “Agoria Referteloonkostenindex Digital” of indien de Agoria-index wordt niet langer gepubliceerd; de index vervangt deze en weerspiegelt de werkelijke kosten en parameters. Een negatieve index heeft geen impact op de vergoedingen. De gehanteerde basisindex is de index die drie (3) maanden vóór de ondertekening van het Bestelformulier van toepassing is.

 2.7.     Nitro behoudt zich het recht voor om deze Productspecifieke Voorwaarden itsme® Services op elk moment te wijzigen door de Klant hiervan op de hoogte te stellen. Dergelijke wijzigingen kunnen bijvoorbeeld nodig zijn als gevolg van wijzigingen en/of toevoegingen die zijn doorgevoerd door externe leveranciers die betrokken zijn bij de levering van de itsme® Diensten. Indien de Klant een dergelijke nieuwe versie van de Productspecifieke Voorwaarden van de Swisscom Signing Service niet accepteert, zal de Klant het gebruik van de Swisscom Signing Service onmiddellijk staken, zonder enige aansprakelijkheid of schadevergoeding jegens Nitro.

3.  INTEGRATIE VAN DE STAND-ALONE ITSME®-DIENSTEN

3.1.     Het is Nitro ook toegestaan specifieke stand-alone itsme® Diensten door te verkopen. Dergelijke zelfstandige itsme®-diensten worden beschreven in Sectie 2.2 (Identificatie-, authenticatie- en bevestigingsservices) die niet zijn geïntegreerd in de Nitro-services. Voor dergelijke specifieke stand-alone itsme® Diensten erkent de Klant en gaat hij ermee akkoord de volgende bepalingen na te leven:

3.1.1. Het is Klant toegestaan de stand-alone itsme® Diensten te integreren in de standaardoplossing van Klant. De Klant zorgt voor de technische integratie van de stand-alone itsme® Diensten en de itsme® App in de oplossingen die hij aan zijn eindgebruikers aanbiedt in overeenstemming met de technische documentatie meegedeeld door Nitro (of Belgian Mobile ID) of zoals gepubliceerd via http:// business.itsme.be onder meer: (i) De Klant zal de interfaces ontwikkelen, configureren en implementeren tussen de Belgische Mobile ID IT-systemen enerzijds en de IT-systemen van de Klant anderzijds die de interoperabiliteit tussen de Belgische Mobile ID IT zullen verzekeren systemen en de IT-systemen van de Klant die nodig zijn zodat gebruikers de stand-alone itsme® Diensten kunnen gebruiken. De Klant garandeert dat alle beveiligingsmaatregelen, zoals van tijd tot tijd bijgewerkt in overeenstemming met de beste praktijken en industriestandaarden, worden en zullen worden geïmplementeerd binnen de IT-systemen van de Klant, om op een professionele en adequate manier alle elementen van de IT-systemen van de Klant te beschermen. systemen tegen virusinfecties, storingen en frauduleus gebruik en om elke infectie van de Belgische Mobile ID IT-systemen door de Klant of de gebruikers te voorkomen. De Klant zal in zijn oplossing de nodige knoppen en displays implementeren zodat eindgebruikers de stand-alone itsme® Diensten gemakkelijk kunnen gebruiken. De bovengenoemde interfaces zullen worden ontwikkeld, geconfigureerd en geïmplementeerd in overeenstemming met de technische documentatie die van tijd tot tijd door Nitro of Belgian Mobile ID aan de Klant wordt meegedeeld. De Klant zal ervoor zorgen: (i) dat hij over alle noodzakelijke Intellectuele Eigendomsrechten beschikt om de interfaces te ontwikkelen, configureren, gebruiken en implementeren; en (ii) dat de gebruikers en, voor zover dit van toepassing is, Nitro en Belgian Mobile ID een geldig recht zullen hebben om dergelijke rechten en de interfaces kosteloos te gebruiken met het oog op het leveren van de itsme® Diensten. In geen geval zal Nitro of Belgian Mobile ID jegens enige persoon of entiteit aansprakelijk zijn voor enig probleem met betrekking tot, voortvloeiend uit of verband houdend met de ontwikkeling, configuratie, implementatie en/of gebruik van de interfaces tussen de Belgian Mobile ID IT-systemen en de systemen van de Klant. IT-systemen.

3.1.2. Nitro zal de Klant zo snel mogelijk op de hoogte stellen van elke optionele of verplichte upgrade/update van de itsme® Diensten waarvoor een actie van de Klant vereist is (bijvoorbeeld aanpassing van de interfaces). Indien de upgrade/update verplicht is om redenen van veiligheid of bedrijfscontinuïteit, zal de Klant de wijzigingen zo snel mogelijk binnen een redelijke termijn doorvoeren. In alle andere scenario's krijgt de Klant twaalf (12) weken, of een andere langere periode zoals redelijkerwijs bepaald door Nitro of Belgian Mobile ID en meegedeeld aan de Klant, om de gevraagde wijzigingen door te voeren.

4.  BEËINDIGING

4.1.     In het geval dat de Klant (of een van de gebruikers van de Klant) toepasselijke wet- of regelgeving inzake gegevensbescherming schendt, heeft Nitro het recht om deze Productspecifieke Voorwaarden itsme®-diensten te beëindigen (en om het aanbieden van de itsme®-diensten aan de Klant te staken) met onmiddellijke ingang. effect na schriftelijke kennisgeving aan de Klant en zonder enige aansprakelijkheid, inclusief zonder dat er enige schade aan de Klant hoeft te worden vergoed.

5.     GEGEVENSBESCHERMING

5.1.     In het kader van de Identificatiedienst ontvangt Klant Identiteitsgegevens met betrekking tot de eindgebruikers. Nitro zal nooit enig element van de Identiteitsgegevens vrijgeven dat, naar haar redelijke mening, niet noodzakelijk is voor de Klant om zijn diensten of producten te leveren, en de Klant zal geen enkel element van de Identiteitsgegevens opvragen, tenzij dergelijke gegevens noodzakelijk zijn voor het leveren van zijn diensten of producten. .

 5.2.     De identiteitsgegevens met betrekking tot de eindgebruikers zijn verzameld door Belgian Mobile ID. Met betrekking tot de Persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de itsme® Diensten, zal Belgian Mobile ID optreden als Gegevensbeheerder, met dien verstande dat zodra de Identiteitsgegevens aan de Klant zijn meegedeeld, de Klant zal worden beschouwd als de Gegevensbeheerder van alle Persoonsgegevens die op deze wijze aan haar zijn medegedeeld.

5.3.     De Klant zal te allen tijde de relevante wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming naleven en zal niet bewust enige actie ondernemen, of toestaan dat er actie wordt ondernomen, die kan leiden tot een inbreuk op de wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.

5.4.     De openbaarmaking aan de Klant van enig element van de Identiteitsgegevens is te allen tijde afhankelijk van de naleving door de Klant van al zijn verplichtingen met betrekking tot gegevensbescherming onder de Servicevoorwaarden en de wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming.

 6.     BIJKOMENDE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

6.1.     De Klant zal het itsme®-merk te allen tijde adequaat tonen om zijn klanten en eindgebruikers te informeren over de mogelijkheid om de itsme®-diensten te gebruiken, in overeenstemming met de merkrichtlijnen van itsme®: https://brand.belgianmobileid.be/d/ V8JsvxIYy349.

6.2.     De Klant zal Nitro op de hoogte stellen van alle geschillen met en claims van een eindgebruiker met betrekking tot, direct of indirect, een door die eindgebruiker uitgevoerde Operatie. De kennisgeving moet zo snel mogelijk worden gedaan (en niet later dan vijf (5) Werkdagen vanaf het moment waarop u zich bewust wordt van een dergelijk geschil of claim).

6.3.     De Klant zal zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat de IT-systemen van de Klant adequaat worden beschermd en dat er via de IT-systemen van de Klant geen softwarevirus in de IT-systemen van Nitro of Belgian Mobile ID wordt geïntroduceerd.

7.     GEBRUIKSVERIFICATIE

7.1.     Nitro heeft te allen tijde het recht om binnen een redelijke termijn van de Klant de nodige informatie te ontvangen om het exacte gebruik van de itsme® Diensten door de Klant te verifiëren met het oog op de berekening of verificatie van het bedrag van de vergoedingen die verschuldigd zijn voor de itsme®-diensten. ® Diensten.

7.2.     Wanneer de Klant de itsme® Diensten op een stand-alone basis gebruikt, worden alle rechten die onder deze sectie aan Nitro worden verleend, eveneens verleend aan Belgian Mobile ID, strikt beperkt tot de itsme® Diensten.

8.     INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1.     In haar hoedanigheid van licentiehouder van het itsme®-merk verleent Nitro aan de Klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-overdraagbaar recht om, voor de duur van de Overeenkomst, het/de itsme®-merk(en) te gebruiken met als enig doel De uitoefening door de Klant van zijn rechten of de uitvoering van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst.

8.2.     Het is de Klant alleen toegestaan de itsme® Merk(en) te gebruiken in overeenstemming met de richtlijnen en instructies van Belgian Mobile ID (inclusief de merkrichtlijnen zoals beschikbaar via https://brand.belgianmobileid.be/d/V8JsvxIYy349), zoals van tijd tot tijd gewijzigd door Belgian Mobile ID. De Klant mag de itsme® Merk(en) niet tonen op een manier die de geldigheid, het onderscheidend vermogen of de reputatie van de itsme® Merk(en) in gevaar zou kunnen brengen of die schadelijk zou kunnen zijn voor Belgian Mobile ID of voor de producten en diensten van Belgian Mobile ID. Het is Klant niet toegestaan, tijdens de Looptijd van de Overeenkomst, noch na beëindiging daarvan, enig handelsmerk, logo, handelsnaam, ander onderscheidend teken of ontwerp of ander kunstwerk te (proberen te) registreren of gebruiken dat identiek is aan of vergelijkbaar is met of afgeleid is van de itsme ® Merk. Het merk itsme® mag niet worden gebruikt in verband met enige illegale activiteit, of in verband met enige andere activiteit zoals van tijd tot tijd door Belgian Mobile ID kan worden meegedeeld. Alle goodwill die verband houdt met het merk itsme® komt ten goede aan Belgian Mobile ID, tenzij anders bepaald.

9.        AANSPRAKELIJKHEDEN EN VRIJWARING

 9.1.     Om twijfel te voorkomen, en zonder afbreuk te doen aan enige specifieke (uitgebreidere) beperking van de aansprakelijkheid van Nitro zoals uiteengezet in deze Productspecifieke Voorwaarden itsme® Services, is de sectie met betrekking tot de beperking van aansprakelijkheid in de Servicevoorwaarden van Nitro ook van toepassing. aan deze Productspecifieke Voorwaarden itsme® Diensten en de itsme® Diensten in het algemeen.

9.2.    De Klant zal geen enkele claim indienen tegen Belgian Mobile ID, noch zal hij enige andere actie ondernemen om Belgian Mobile ID op enigerlei wijze aansprakelijk te stellen met betrekking tot, direct of indirect, het handelen of nalaten van Nitro.

[EINDE PRODUCTSPECIFIEKE VOORWAARDEN ITSME® DIENSTEN]

Een kopie downloaden