Dankbetuigingen

Auteursrechten en licenties

PDFpen bevat objective-c-jwt-simple, waarin staat dat we het volgende opnemen:

Auteursrecht en toestemmingsverklaring

Auteursrecht (c) 2015 Nathan Ducrey

Hierbij wordt kosteloos toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om zonder beperking in de Software te handelen, inclusief maar niet beperkt tot de rechten om te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen , publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of verkopen van kopieën van de Software, en om personen aan wie de Software wordt geleverd toe te staan dit te doen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingsmelding zullen worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF Copyright 2003 - 2020 SmileOnMyMac LLC, dba Smile-HOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN ACTIE VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBINDING MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

PDFpen bevat MGTemplateEngine-code van Matt Gemmell

Licentieovereenkomst voor broncode geleverd door Matt Gemmell

Deze software wordt aan u geleverd door Matt Gemmell als tegenprestatie voor uw instemming met de volgende voorwaarden, en uw gebruik, installatie, wijziging of herdistributie van deze software betekent acceptatie van deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik, installeer, wijzig of verspreid deze software dan niet.

Als tegenprestatie voor uw akkoord om u te houden aan de volgende voorwaarden, en onder voorbehoud van deze voorwaarden, verleent Matt Gemmell u een persoonlijke, niet-exclusieve licentie om de software te gebruiken, reproduceren, wijzigen en herdistribueren, met of zonder aanpassingen, in bron- en/of of binaire vormen; op voorwaarde dat als u de software in zijn geheel en zonder aanpassingen herdistribueert, u deze kennisgeving en de volgende tekst en disclaimers moet behouden bij al dergelijke herdistributies van de software, en dat in alle gevallen de toekenning van Matt Gemmell als de oorspronkelijke auteur van de broncode worden opgenomen in al dergelijke resulterende softwareproducten of distributies.

Noch de naam, handelsmerken, servicemerken of logo's van Matt Gemmell of Instinctive Code mogen worden gebruikt om producten die zijn afgeleid van de software te onderschrijven of te promoten zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming van Matt Gemmell. Behalve zoals uitdrukkelijk vermeld in deze kennisgeving, worden geen andere rechten of licenties, expliciet of impliciet, verleend door Matt Gemmell hierin, met inbegrip van maar niet beperkt tot octrooirechten waarop mogelijk inbreuk wordt gemaakt door uw afgeleide werken of door andere werken waarin de software mogelijk is opgenomen.

De software wordt geleverd door Matt Gemmell op een "AS IS"-basis. MATT GEMMELL EN INSTINCTIVE CODE GEVEN GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE IMPLICIETE GARANTIES VAN NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, MET BETREKKING TOT DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK EN DE WERKING DAARVAN, ALLEEN OF IN COMBINATIE MET UW PRODUCTEN.

IN GEEN GEVAL ZAL MATT GEMMELL OF INSTINCTIVE CODE AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERKRIJGING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF BEDRIJFSONDERBREKING) DIE VOORTVLOEIT UIT ENIGE UITBREIDING VAN HET GEBRUIK, DE REPRODUCTIE, DE WIJZIGING EN/OF DE DISTRIBUTIE VAN DE SOFTWARE, WELKE OORZAAK ER OOK OORZAAK IS EN HETZIJ OP GROND VAN DE CONTRACTIE, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID), STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERSZINS, ZELFS ALS MATT GEMMELL OF INSTINCTIVE CODE OP DE HOOGTE ZIJN GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

PDFpen bevat libcurl, waarin staat dat we het volgende opnemen:

Auteursrecht en toestemmingsverklaring

Copyright (c) 1996 – 2002 , Daniel Stenberg, daniel@haxx.se.

Alle rechten voorbehouden.

Hierbij wordt toestemming verleend voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen en distribueren van deze software voor welk doel dan ook, met of zonder vergoeding, op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding en deze toestemmingsvermelding in alle kopieën voorkomen.

De software wordt geleverd "as is", zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-schending van rechten van derden. In geen geval zullen de auteurs of houders van auteursrechten aansprakelijk zijn voor enige claim, schade of andere aansprakelijkheid, hetzij in een actie van contract, onrechtmatige daad of anderszins, die voortvloeit uit, voortvloeit uit of verband houdt met de software of het gebruik of andere transacties in de software.

Behalve zoals vermeld in deze kennisgeving, mag de naam van een houder van het auteursrecht niet worden gebruikt in advertenties of anderszins om de verkoop, het gebruik of andere handelingen in deze Software te promoten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht.

PDFpen bevat PDF-gegevensstructuren, waarop het auteursrecht berust bij AdobeSystems Incorporated.

Deze structuren worden met toestemming gebruikt, zoals uiteengezet in sectie 1 . 4 van "PDF Reference (derde editie)" door AdobeSystems Incorporated (ISBN 0 - 201 - 75839 - 3 ).

PDFpen bevat BDAlias, waarin staat dat we het volgende opnemen:

Copyright © 2001 - 2002 , bDistributed.com, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder aanpassingen, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

* Bij herdistributies van de broncode moeten de bovenstaande copyrightmelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer behouden blijven.

* Herdistributies in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightmelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer reproduceren in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden geleverd.

* Noch de naam van bDistributed.com, Inc. noch de namen van zijn bijdragers mogen worden gebruikt om producten die zijn afgeleid van deze software te onderschrijven of te promoten zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Deze software wordt geleverd door de auteursrechthouders en bijdragers "zoals ze is" en alle expliciete of impliciete garanties, inclusief maar niet beperkt tot de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel, worden afgewezen. In geen geval zullen de regenten of bijdragers aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, voorbeeldige of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, aanschaf van vervangende goederen of diensten; verlies van gebruik, gegevens of winst; of bedrijfsonderbreking) door welke oorzaak dan ook en op basis van elke theorie van aansprakelijkheid, hetzij in contract, strikte aansprakelijkheid of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of anderszins) die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze software, zelfs als op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade.

PDFpen bevat software van Dave Batton, waarvoor naamsvermelding is vereist en waarvoor de volgende licentie is verleend:

http://creativecommons.org/licenses/by/ 2 . 5 /

PDFpen omvat expat, wat inhoudt dat we het volgende opnemen:

Copyright (c) 1998 , 1999 , 2000 Thai Open Source Software Center Ltd en Clark Cooper Copyright (c) 2001 , 2002 Expat-beheerders.

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om zonder beperking in de Software te handelen, inclusief maar niet beperkt tot de rechten om te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen , publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of verkopen van kopieën van de Software, en om personen aan wie de Software wordt geleverd toe te staan dit te doen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingsmelding zullen worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

De software wordt geleverd "as is", zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. In geen geval zullen de auteurs of houders van auteursrechten aansprakelijk zijn voor enige claim, schade of andere aansprakelijkheid, hetzij in een actie van contract, onrechtmatige daad of anderszins, die voortvloeit uit, voortvloeit uit of verband houdt met de software of het gebruik of andere transacties in de software.

PDFpen bevat software van Apache Thrift Copyright 2006 - 2009 TheApache Software Foundation, et al.

Gelicentieerd onder de Apache-licentie, versie 2 . 0 (de "Licentie"); u mag dit bestand alleen gebruiken in overeenstemming met de Licentie. U kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-{0 2 . 0

Tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving of schriftelijk overeengekomen, wordt software gedistribueerd onder de Licentie gedistribueerd op een "AS IS"-BASIS, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE OF VOORWAARDEN, expliciet of impliciet. Zie de Licentie voor de specifieke taal die machtigingen en beperkingen onder de Licentie regelt.

PDFpen bevat het Sparkle-framework Copyright (c) 2006 AndyMatuschak

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om zonder beperking in de Software te handelen, inclusief maar niet beperkt tot de rechten om te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen , publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of verkopen van kopieën van de Software, en om personen aan wie de Software wordt geleverd toe te staan dit te doen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingsmelding zullen worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

De software wordt geleverd "as is", zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. In geen geval zullen de auteurs of houders van auteursrechten aansprakelijk zijn voor enige claim, schade of andere aansprakelijkheid, hetzij in een actie van contract, onrechtmatige daad of anderszins, die voortvloeit uit, voortvloeit uit of verband houdt met de software of het gebruik of andere transacties in de software.

PDFpen bevat objectcode en links naar de Nuance OmniPageCapture SDK Copyright (c) 1995 - 2008 , Nuance Communications, Inc.

De lees- en schrijfcapaciteit van JPEG-afbeeldingen van de Nuance OmniPage CaptureSDK is gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.

De lees- en schrijfmogelijkheden van Portable Network Graphics (PNG)-afbeeldingsbestanden van de Nuance OmniPage Capture SDK zijn gedeeltelijk gebaseerd op het werk van Colosseum Builders, Inc.

De lees- en schrijfcapaciteit van Portable Network Graphics (PNG)-afbeeldingsbestanden van de Nuance OmniPage Capture SDK is gedeeltelijk gebaseerd op de PNGReference Library (libpng).

De PNG-afbeelding (Portable Network Graphics) en de lees- en schrijfmogelijkheden van PDF-bestanden van de Nuance OmniPage Capture SDK zijn gedeeltelijk gebaseerd op de zlib Compression Library.

De PDF-leesmogelijkheid van de Nuance OmniPage Capture SDK is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van het FreeType-team.

De lees- en schrijfmogelijkheid voor JPEG 2000 -afbeeldingen van de Nuance OmniPageCapture SDK is ontwikkeld met behulp van de Kakadu-software.

De taalwoordenboekondersteuning van de Nuance OmniPage Capture SDK is deels afkomstig van Proximity. De Proximity-woordenboeken © 2000 , alle rechten voorbehouden Proximity Technology, Inc.

Dit product bevat software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit ( http://www.openssl.org/ ).

Dit product bevat cryptografische software geschreven door Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Dit product bevat software geschreven door Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

XML-lezen is deels gebaseerd op de Xerces- en Xqilla-bibliotheken.

— PDFpen bevat FsprgEmbeddedStore Copyright (c) 2010 FastSpring, LLC

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om zonder beperking in de Software te handelen, inclusief maar niet beperkt tot de rechten om te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen , publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of verkopen van kopieën van de Software, en om personen aan wie de Software wordt geleverd toe te staan dit te doen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingsmelding zullen worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF Copyright 2003 - 2020 SmileOnMyMac LLC, dba Smile-HOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN ACTIE VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBINDING MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

PDFpen bevat BlocksKit Copyright (c) 2011 - 2012 ZacharyWaldowski, Alexsander Akers en de BlocksKit-bijdragers.

Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om zonder beperking in de Software te handelen, inclusief maar niet beperkt tot de rechten om te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen , publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of verkopen van kopieën van de Software, en om personen aan wie de Software wordt geleverd toe te staan dit te doen, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightmelding en deze toestemmingsmelding zullen worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

De software wordt geleverd "as is", zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. In geen geval zullen de auteurs of houders van auteursrechten aansprakelijk zijn voor enige claim, schade of andere aansprakelijkheid, hetzij in een actie van contract, onrechtmatige daad of anderszins, die voortvloeit uit, voortvloeit uit of verband houdt met de software of het gebruik of andere transacties in de software.

Alle code in BlocksKit is gelicenseerd onder BSD of MIT, of bevindt zich anderszins in het publieke domein. U kunt BlocksKit gebruiken in elk project, openbaar of privé, met of zonder toeschrijving.

PDFpen bevat NSAlert-SynchronousSheet Copyright (c) 2011 , Incredible Bee Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder aanpassingen, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

– Bij herdistributies van de broncode moeten de bovenstaande copyrightmelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer behouden blijven. – Herdistributies in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightkennisgeving, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer reproduceren in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden geleverd. – Noch de naam van Incredible Bee Ltd., noch de namen van zijn bijdragers mogen worden gebruikt om producten die zijn afgeleid van deze software te onderschrijven of te promoten zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR HET Copyright 2003 - 2020 SmileOnMyMac LLC, dba Smile-HOUDERS EN BIJDRAGER "ASIS" EN ELKE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZAL INCREDIBLE BEE LTD. AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDSCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERKRIJGING VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST; OF BEDRIJFSONDERBREKING) ONGEACHT DE OORZAAK EN OP ELKE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN OP DE HOOGTE GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.