EULA

Litro PDF Pro Essentials en Nitro PDF Pro voor Mac Licentieovereenkomst

Nitro verleent u een niet-exclusieve licentie om de PDFpen-software te gebruiken, onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Overeenkomst.

U kunt het volgende doen:

1 . U mag Nitro PDF Pro alleen gebruiken voor evaluatiedoeleinden. Als u Nitro PDF Pro langer dan 20 documenten of 30 dagen blijft gebruiken, MOET u een serienummer aanschaffen. De aankoop van serienummer(s) ontslaat u van deze voorwaarde voor het aantal exemplaren dat op uw kwitantie staat vermeld.

2 . U mag Nitro PDF Pro installeren en gebruiken op elke computer die u voornamelijk gebruikt (bijvoorbeeld werk- en thuiscomputers of desktop- en laptopcomputers). U mag Nitro PDF Pro niet delen of gelijktijdig op verschillende computers gebruiken.

3 . U mag reservekopieën maken van Nitro PDF Pro, op voorwaarde dat u uw originelen en uw kopieën in bezit houdt. Elke kopie bevat in leesbaar formaat alle eigendoms- en copyrightvermeldingen op het origineel.

4 . U mag kopieën van de Nitro PDF Pro-schijfkopie distribueren of op een openbare server plaatsen, op voorwaarde dat dit ongewijzigde kopieën zijn van de op dat moment laatste versie van de Nitro PDF Pro-schijfkopie die rechtstreeks van Nitro is verkregen.

5 . U mag al uw rechten om Nitro PDF Pro te gebruiken overdragen aan een andere persoon of rechtspersoon, op voorwaarde dat u deze Overeenkomst overdraagt, dat de ontvanger de voorwaarden van deze Overeenkomst aanvaardt en dat u alle serienummer(s) en alle kopieën en versies van Nitro-pdf-pro. U mag geen kopieën van Nitro PDF Pro bewaren.

U mag het volgende niet doen, aangezien Nitro PDF Pro eigendom is van Nitro:

1 . Nitro PDF Pro verkopen, in sublicentie geven, verhuren, leasen of uitlenen.

2 . Maak uw gekochte Nitro PDF Pro-serienummer(s) bekend aan iemand anders dan Nitro.

3 . De broncode van Nitro PDF Pro wijzigen, reverse-engineeren, demonteren, decompileren of enige poging doen om de broncode te achterhalen.

4 . Gebruik Nitro PDF Pro voor andere doeleinden dan toegestaan in deze licentieovereenkomst.

U stemt ermee in om alle redelijke inspanningen te doen om ervoor te zorgen dat personen die in dienst zijn van u of onder uw leiding en controle staan, zich houden aan de voorwaarden van deze Eindgebruikersovereenkomst. In het geval u zich ervan bewust wordt dat Nitro PDF Pro door dergelijke personen wordt gebruikt op een manier die niet is toegestaan door deze licentieovereenkomst, dient u Nitro onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen van dergelijke feiten en zult u onmiddellijk alle redelijke inspanningen doen om dergelijk ongeoorloofd gebruik van de Nitro PDF Pro onmiddellijk stopzetten en alle kopieën van Nitro PDF Pro herstellen die in strijd met deze licentieovereenkomst zijn gemaakt.

Nitro PDF Pro en zijn onderdelen zijn beschermd door het auteursrecht en andere eigendomsrechten van Nitro en een of meer externe softwareleveranciers. U kunt door dergelijke leveranciers rechtstreeks verantwoordelijk worden gehouden voor handelingen met betrekking tot de onderdelen van het product die niet zijn geautoriseerd door deze licentieovereenkomst. Voor zover maximaal toegestaan door de wet, doet u afstand van alle claims en rechtsvorderingen tegen dergelijke externe softwareleveranciers die voortvloeien uit deze Overeenkomst of in verband met uw gebruik van, of onvermogen om Nitro PDF Pro of zijn componenten te gebruiken. Dergelijke externe softwareleveranciers hebben geen enkele aansprakelijkheid jegens u in verband met dergelijke claims of rechtsvorderingen.

Nitro garandeert dat gedurende 30 dagen na aankoop van serienummer(s) Nitro PDF Pro in wezen in overeenstemming zal zijn met de documentatie.

Er zijn geen andere garanties of voorwaarden, expliciet of impliciet, en Nitro WIJST ALLE IMPLICIETE GARANTIES OF VOORWAARDEN AF, INCLUSIEF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE OP TITEL, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, ongeacht of we wisten of reden hadden van uw specifieke behoeften. Geen enkele werknemer, agent, dealer of distributeur van ons is bevoegd om deze beperkte garantie te wijzigen, noch om aanvullende garanties te geven.

Onze volledige aansprakelijkheid en uw enige verhaalsmogelijkheid voor schending van de voorgaande garantie is het retourneren van de prijs die u voor uw serienummer(s) hebt betaald.

IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ JEGENS U AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE, MET INBEGRIP VAN WINSTDERVEN, VERDERE BESPARINGEN OF ANDERE INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN (ZELFS ALS WIJ OF EEN ERKENDE DEALER OF OP DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE), OF VOOR ENIGE CLAIM VAN EEN ANDERE PARTIJ.

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing:

1 . Deze overeenkomst gaat in op uw gebruik van de software en blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd. U kunt deze overeenkomst beëindigen door alle exemplaren van Nitro PDF Pro en alle serienummers in uw bezit te vernietigen. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u zich niet aan enige voorwaarde of voorwaarde houdt. U stemt ermee in dat deze licentie wordt beëindigd om alle kopieën van de Software en Documentatie die u in uw bezit heeft, te vernietigen.

2 . Deze schriftelijke licentieovereenkomst is de exclusieve overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de Software en Documentatie en vervangt alle eerdere inkooporders, communicatie, advertenties of representaties met betrekking tot de Software.

3 . Deze licentieovereenkomst kan alleen worden gewijzigd door een door u en ons ondertekend schrijven.

4 . In het geval van een geschil tussen u en ons met betrekking tot de Software of Documentatie, heeft de winnende partij in het geschil het recht om advocaatkosten en onkosten van de andere partij terug te vorderen.

5 . Op deze licentieovereenkomst is de wetgeving van de staat Californië van toepassing.

6 . U stemt ermee in dat de Software niet wordt verzonden, overgedragen of geëxporteerd naar een land of wordt gebruikt op een manier die is verboden door de Export Administration Act van de Verenigde Staten of andere exportwetten, -beperkingen of -regelgeving.

7 . EINDGEBRUIKERS VAN DE AMERIKAANSE OVERHEID. Deze Sectie 7 is van toepassing op alle verwervingen van het Product door of voor de federale overheid, of door een hoofdaannemer of onderaannemer (op elk niveau) onder een contract, subsidie, samenwerkingsovereenkomst of andere activiteit met de federale overheid. Door de levering van het Product te accepteren, stemt de overheid er hierbij mee in dat het Product kwalificeert als “commerciële” computersoftware in de zin van de verkrijgingsregel(en) die van toepassing zijn op deze inkoop. De bepalingen en voorwaarden van deze eindgebruikersovereenkomst hebben betrekking op het gebruik en de openbaarmaking van het product door de overheid en vervangen eventuele tegenstrijdige contractuele voorwaarden. Als deze eindgebruikersovereenkomst niet voldoet aan de behoeften van de overheid of in enig opzicht niet in overeenstemming is met de federale wetgeving, stemt de overheid ermee in het product ongebruikt te retourneren. De volgende aanvullende verklaring is alleen van toepassing op acquisities die vallen onder DFARS Subpart 227 . 4 (oktober 1988 ): “Beperkte rechten – Gebruik, duplicatie en openbaarmaking door de overheid is onderworpen aan beperkingen zoals uiteengezet in subparagraaf (c)( 1 )(ii) van de rechten op technische gegevens en computer Softwareclausule bij DFARS 252.227-7013 (OKT. 1988 ).”

Aanvullende voorwaarden met betrekking tot exporteren in Microsoft® Word-indeling:

Voor de doeleinden van het volgende verwijst de LICENTIEHOUDER naar Nitro. Service verwijst naar de OmniPage Cloud Document Conversion Service in licentie gegeven door Nitro van Kofax, Inc.

1 . LICENTIEVERLENING

LICENTIEHOUDER (of Wederverkoper) verleent de Eindgebruiker een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht en licentie om de Software zoals opgenomen in het Product te gebruiken, met als enig en beperkt doel toegang te krijgen tot de Service.

2 . EIGENDOMSRECHTEN; BEPERKINGEN

Eindgebruiker erkent dat LICENTIEHOUDER en zijn rechtverkrijgenden alle rechten, titels en belangen behouden in en op het origineel, en alle kopieën, van de Software die in het Product en in de Service is opgenomen. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, stemt de Eindgebruiker ermee in om: (a) geen geautomatiseerde of geregistreerde verzoeken in te dienen bij de Dienst, tenzij schriftelijk anders is goedgekeurd door de LICENTIEHOUDER en zijn rechtverkrijgenden; (b) de Dienst gebruiken voor commercieel gebruik; (c) toegang krijgen tot de Service met software of andere middelen dan het LICENTIEHOUDER Product; (d) de Software of Service geheel of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren, distribueren of op enige andere manier dupliceren; (e) rechten op de Software geheel of gedeeltelijk verkopen, leasen, in licentie geven, in sublicentie geven, distribueren, toewijzen, overdragen of anderszins verlenen; (f) het wijzigen, overdragen, vertalen of creëren van afgeleide werken van de Software of Service; (g) enige broncode, onderliggende ideeën of algoritmen van de Software of Service op welke manier dan ook te decompileren, demonteren, reverse-engineeren of anderszins proberen af te leiden, reconstrueren, identificeren of ontdekken; (h) alle eigendomskennisgevingen, labels of markeringen van de Software of Service te verwijderen; (i) de Dienst gebruiken voor vergelijking met of benchmarking met producten of diensten die door derden beschikbaar worden gesteld; of (j) bewust enige actie ondernemen waardoor een Product of Software in het publieke domein zou worden geplaatst.

3 . BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

DE LICENTIEHOUDER EN HAAR ZIJN TOTAAL AANSPRAKELIJK AAN DE EINDGEBRUIKER VOOR ENIGE CLAIM DIE VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST OF ANDERSZINS VOORTVLOEIEND UIT DE HIERIN BEDOELDE TRANSACTIES, ONGEACHT DE VORM VAN ACTIE ZAL DE TOTALE KOSTEN DIE WERKELIJK AAN DE LICENTIEHOUDER BETAALD ZIJN.

4 . GEVOLGSCHADE

IN GEEN GEVAL ZULLEN DE LICENTIEHOUDER OF HAAR rechtverkrijgenden AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERLIES OF INKOMSTEN EN WINSTVERLIES, ZELFS ALS DE LICENTIEHOUDER OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE MOGELIJKHEID.

5 . HANDELSMERKEN

Handelsmerken, handelsnamen, productnamen en logo's van derden (de "Handelsmerken") in of gebruikt door de Software of Service zijn de handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren, en het gebruik van dergelijke Handelsmerken komt ten goede van de eigenaar van het handelsmerk. Het gebruik van dergelijke Handelsmerken is bedoeld om interoperabiliteit aan te duiden en houdt niet in: (i) een affiliatie door LICENTIEHOUDER en zijn rechtverkrijgenden bij een dergelijk bedrijf, of (ii) een goedkeuring of goedkeuring van een dergelijk bedrijf van LICENTIEHOUDER en zijn rechtverkrijgenden en zijn producten of diensten .

6 . GEGEVENS

(a) GEGEVENS. Als onderdeel van de Service verzamelen de LICENTIEHOUDER en/of zijn rechtverkrijgenden Gegevens, zoals hieronder gedefinieerd, om ingediende afbeeldingen te converteren. Door de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst te accepteren, erkent, stemt en stemt de Eindgebruiker ermee in dat LICENTIEHOUDER en/of zijn rechtverkrijgenden de Gegevens mogen verzamelen als onderdeel van de Service en dat dergelijke informatie alleen zal worden gebruikt door LICENTIEHOUDER en/of zijn rechtverkrijgenden of derde partijen die handelen onder leiding van LICENTIEHOUDER en/of zijn rechtverkrijgenden, in overeenstemming met vertrouwelijkheidsovereenkomsten, te converteren en te verwerken zoals aangegeven door de Eindgebruiker. LICENTIEHOUDER en/of zijn rechtverkrijgenden zullen de informatie-elementen in Gegevens voor geen enkel doel behouden of gebruiken, behalve zoals hierboven uiteengezet. "Gegevens" betekent de afbeeldingsbestanden die hieronder door de Eindgebruiker worden verstrekt of die zijn gegenereerd in verband met de Service. "Gegevens" omvatten ook de datum en tijd, het aantal pagina's, licentiegegevens, taal, softwareversie en een unieke identificatiecode, die kan worden bewaard en gebruikt om misbruik van de service te voorkomen.?

(b) Alle informatie die de Eindgebruiker verstrekt, blijft vertrouwelijk en kan, indien nodig, door LICENTIEHOUDER en zijn rechtverkrijgenden worden bekendgemaakt om te voldoen aan wettelijke of regelgevende vereisten, zoals op grond van een gerechtelijk bevel of aan een overheidsinstelling indien vereist of geautoriseerd door de wet, of in het geval van een verkoop, fusie of overname aan een andere entiteit door LICENTIEHOUDER of zijn rechtverkrijgenden.

7 . BESCHIKBAARHEID

Voor de service is internettoegang vereist, die uitsluitend op kosten van de eindgebruiker moet worden geleverd. Service is onderhevig aan perioden van onbeschikbaarheid. Service kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of verwijderd.

VRIJWARING

Deze software wordt geleverd "zoals ze is" en alle expliciete of impliciete garanties, inclusief, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel worden afgewezen. De eigenaar van het auteursrecht of de bijdragers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, voorbeeldige of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, aanschaf van vervangende goederen of diensten; verlies van gebruik, gegevens of winst; of bedrijfsonderbreking) ongeacht de oorzaak en op basis van enige aansprakelijkheidstheorie, hetzij in contract, strikte aansprakelijkheid of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of anderszins) die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze software, zelfs indien op de hoogte gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Deze software wordt geproduceerd door:

Nitro Software, Inc. Alle rechten voorbehouden.

150 Spear St., STE 1850

San Francisco, Californië 94105

Verenigde Staten

Nitro, het Nitro-logo, Nitro Productivity Platform, Nitro PDF Pro, Nitro Sign en Nitro Analytics zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Nitro Software, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Elektronische handtekeningen
Een leider in e-handtekeningen
Nitro Sign erkend als leider in het 2022 GigaOm Radar Report for eSignatures. Lees meer over GigaOm's evaluatie en analyse van de beste eSignature-leveranciers in de categorie.