Licentieovereenkomst voor eindgebruikers

Licentieovereenkomst Nitro PDF Pro Essentials en Nitro PDF Pro voor Mac

Nitro verleent u een niet-exclusieve licentie voor het gebruik van de PDFpen-software, onder de voorwaarden van deze overeenkomst.

U kunt het volgende doen:

1. U mag Nitro PDF Pro alleen voor evaluatiedoeleinden gebruiken. Als u Nitro PDF Pro langer dan 20 documenten of 30 dagen blijft gebruiken, MOET u een serienummer aanschaffen. De aankoop van serienummer(s) ontslaat u van deze voorwaarde voor het aantal exemplaren dat op uw ontvangstbewijs staat vermeld.

2. U mag Nitro PDF Pro installeren en gebruiken op elke computer die hoofdzakelijk door u wordt gebruikt (bijvoorbeeld werk- en thuiscomputers of desktop- en laptopcomputers). U mag Nitro PDF Pro niet delen of tegelijkertijd op verschillende computers gebruiken.

3. U mag reservekopieën van Nitro PDF Pro maken, mits u uw originelen en kopieën in uw bezit houdt. Elke kopie bevat in leesbare vorm alle eigendoms- en auteursrechtvermeldingen die op het origineel staan.

4. U mag kopieën van de schijfimage van Nitro PDF Pro verspreiden of op een openbare server plaatsen, mits dit ongewijzigde kopieën zijn van de op dat moment nieuwste versie van de rechtstreeks bij Nitro verkregen schijfimage van Nitro PDF Pro.

5. U kunt al uw rechten op het gebruik van Nitro PDF Pro aan een andere persoon of rechtspersoon overdragen, op voorwaarde dat u deze overeenkomst overdraagt, dat de ontvanger de voorwaarden van deze overeenkomst aanvaardt en dat u alle serienummers en alle kopieën en versies van Nitro PDF Pro overdraagt. U mag geen kopieën van Nitro PDF Pro bewaren.

U mag het volgende niet doen, aangezien Nitro PDF Pro eigendom is van Nitro:

1. Nitro PDF Pro verkopen, in sublicentie geven, verhuren, leasen of uitlenen.

2. Maak uw aangeschafte serienummer(s) van Nitro PDF Pro aan iemand anders dan Nitro bekend.

3. De broncode van Nitro PDF Pro wijzigen, reverse engineeren, demonteren, decompileren of pogen te achterhalen.

4. Nitro PDF Pro voor andere doeleinden gebruiken dan die welke in deze licentieovereenkomst zijn toegestaan.

U stemt ermee in alle redelijke inspanningen te leveren om ervoor te zorgen dat personen die door u in dienst zijn of onder uw leiding en toezicht staan, zich houden aan de voorwaarden van deze Eindgebruikersovereenkomst. In het geval u ontdekt dat Nitro PDF Pro door dergelijke personen wordt gebruikt op een manier die niet door deze Licentieovereenkomst is toegestaan, zult u Nitro onmiddellijk schriftelijk van deze feiten op de hoogte stellen en zult u onmiddellijk alle redelijke inspanningen leveren om dit ongeoorloofde gebruik van Nitro PDF Pro onmiddellijk te doen staken en alle kopieën van Nitro PDF Pro die in strijd met deze Licentieovereenkomst zijn gemaakt, terug te halen.

Nitro PDF Pro en de onderdelen daarvan zijn beschermd door het auteursrecht en andere eigendomsrechten van Nitro en een of meer externe softwareleveranciers. U kunt door dergelijke verkopers rechtstreeks aansprakelijk worden gesteld voor handelingen met betrekking tot de onderdelen van het Product die niet door deze Licentieovereenkomst zijn toegestaan. Voor zover wettelijk toegestaan doet u afstand van alle claims en rechtsvorderingen tegen dergelijke externe softwareleveranciers die voortvloeien uit deze Overeenkomst of in verband met uw gebruik van, of onvermogen tot gebruik van Nitro PDF Pro of de onderdelen daarvan. Dergelijke externe softwareleveranciers zijn op geen enkele wijze aansprakelijk jegens u in verband met dergelijke claims of rechtszaken.

Nitro garandeert dat gedurende 30 dagen na aankoop van serienummer(s) Nitro PDF Pro in wezenlijke overeenstemming met de documentatie zal functioneren.

Er zijn geen andere garanties of voorwaarden, expliciet of impliciet, en Nitro wijst alle impliciete garanties of voorwaarden af, inclusief enige impliciete garantie van titel, niet-vervalsing, verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel, ongeacht of wij op de hoogte zijn of reden hadden om op de hoogte te zijn van uw specifieke behoeften. Geen enkele werknemer, agent, dealer of distributeur van ons is gemachtigd om deze beperkte garantie te wijzigen, noch om aanvullende garanties te geven.

Onze volledige aansprakelijkheid en uw exclusieve remedie voor schending van de voorgaande garantie is de teruggave van de prijs die u hebt betaald voor uw serienummer(s).

IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ JEGENS U AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE, WAARONDER WINSTDERVING, GEMISTE BESPARINGEN OF ANDERE INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK OF HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE (ZELFS INDIEN WIJ OF EEN ERKENDE DEALER OF DISTRIBUTEUR OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DEZE SCHADE), OF VOOR ENIGE VORDERING DOOR EEN ANDERE PARTIJ.

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing:

1. Deze overeenkomst wordt van kracht bij uw gebruik van de software en blijft van kracht totdat deze wordt beëindigd. U kunt deze overeenkomst beëindigen door alle kopieën van Nitro PDF Pro en alle serienummers die in uw bezit zijn te vernietigen. Deze licentie wordt automatisch beëindigd als u zich niet aan een voorwaarde of voorwaarde houdt. Bij beëindiging van deze licentie stemt u ermee in alle kopieën van de Software en Documentatie die in uw bezit zijn te vernietigen.

2. Deze schriftelijke licentieovereenkomst is de exclusieve overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de Software en Documentatie en vervangt alle eerdere aankooporders, communicatie, reclame of verklaringen met betrekking tot de Software.

3. Deze licentieovereenkomst kan alleen worden gewijzigd door middel van een door u en ons ondertekend schrijven.

4. In het geval van een geschil tussen u en ons betreffende de Software of Documentatie, zal de winnende partij in het geschil het recht hebben om advocaatkosten en onkosten te verhalen op de andere partij.

5. Op deze licentieovereenkomst is de wetgeving van de staat Californië van toepassing.

6. U gaat ermee akkoord dat de Software niet zal worden verzonden, overgedragen of geëxporteerd naar een land of gebruikt op een manier die verboden is door de Amerikaanse Export Administration Act of andere exportwetten, -beperkingen of -voorschriften.

7. U.S. OVERHEIDSEINDGEBRUIKERS. Deze Sectie 7 is van toepassing op alle aankopen van het Product door of voor de federale overheid, of door een hoofdaannemer of onderaannemer (op elk niveau) in het kader van een contract, subsidie, samenwerkingsovereenkomst of andere activiteit met de federale overheid. Door de levering van het Product te aanvaarden, stemt de regering ermee in dat het Product wordt beschouwd als "commerciële" computersoftware in de zin van de acquisitieregeling(en) die op deze aanbesteding van toepassing is/zijn. De voorwaarden van deze Eindgebruikersovereenkomst hebben betrekking op het gebruik en de openbaarmaking van het Product door de overheid, en hebben voorrang op alle tegenstrijdige contractuele voorwaarden. Indien deze Eindgebruikersovereenkomst niet voldoet aan de behoeften van de overheid of in enig opzicht in strijd is met de federale wetgeving, stemt de overheid ermee in het Product ongebruikt te retourneren. De volgende aanvullende verklaring is alleen van toepassing op acquisities die vallen onder DFARS Subpart 227.4 (oktober 1988): "Beperkte rechten - Gebruik, verveelvoudiging en openbaarmaking door de regering is onderworpen aan beperkingen zoals uiteengezet in subparagraaf (c)(1)(ii) van de clausule Rights in Technical Data and Computer Software in DFARS 252.227-7013 (OCT. 1988)."

Aanvullende termen met betrekking tot exporteren in Microsoft® Word-formaat:

In het navolgende wordt met LICENSEE Nitro bedoeld. Service verwijst naar de OmniPage Cloud Document Conversion Service waarvoor Nitro een licentie heeft van Kofax, Inc.

1. LICENTIEVERLENING

De LICENSEE (of Reseller) verleent aan de Eindgebruiker een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht en licentie om de Software te gebruiken zoals opgenomen in het Product, voor het enige en beperkte doel van toegang tot de Dienst.

2. EIGENDOMSRECHTEN; BEPERKINGEN

Eindgebruiker erkent dat LICENTIE en haar rechtverkrijgenden alle rechten, titels en belangen behouden in en op het origineel, en eventuele kopieën, van Software die is opgenomen in het Product, en op de Dienst. Zonder de algemeenheid van het voorgaande te beperken, stemt de Eindgebruiker ermee in om niet: (a) geautomatiseerde of opgenomen verzoeken in te dienen bij de Dienst, tenzij anderszins schriftelijk goedgekeurd door LICENSEE en haar rechthebbenden; (b) de Dienst te gebruiken voor commercieel gebruik; (c) toegang te verkrijgen tot de Dienst met andere software of middelen dan het LICENSEE-product; (d) de Software of Dienst geheel of gedeeltelijk kopiëren, reproduceren, distribueren of op andere wijze dupliceren; (e) de Software geheel of gedeeltelijk verkopen, leasen, in licentie geven, in sublicentie geven, distribueren, toewijzen, overdragen of anderszins rechten verlenen; (f) de Software of Dienst wijzigen, porten, vertalen of er afgeleide werken van maken; (g) de broncode, onderliggende ideeën of algoritmen van de Software of Dienst op enigerlei wijze decompileren, demonteren, onderwerpen aan reverse engineering of anderszins proberen af te leiden, te reconstrueren, te identificeren of te ontdekken; (h) eigendomsvermeldingen, labels of merken van de Software of Dienst verwijderen; (i) de Dienst gebruiken voor vergelijking met of benchmarking van producten of diensten die door derden beschikbaar worden gesteld; of (j) bewust enige actie ondernemen waardoor een Product of Software in het publieke domein wordt geplaatst.

3. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN LICENTIE EN HUN OVERNEMERS TEN AANZIEN VAN DE EINDGEBRUIKER VOOR ELKE AANSPRAKELIJKHEID DIE UIT HOOFDE VAN DEZE OVEREENKOMST OF ANDERZIJDS UIT DE HIERBIJ OPGENOMEN TRANSACTIES voortvloeit, TEN AANZIEN VAN DE VORM VAN ACTIE, zal NIET MEER bedragen dan het TOTAAL AAN LICENTIE GEDRAGDEERDE VERGOEDINGEN DAN EEN JAAR VOORAF.

4. GEVOLGSCHADE

In GEEN GEVAL ZULLEN LICENTIE OF HUN OVERDRACHTEN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ALLE SPECIALE, INDIRECTE OF CONSQUENTIELE SCHADE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES OF INKOMSTEN EN VERLIES VAN PROFICTEN, EVEN ALS LICENTIE VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZIJN SCHADE OP DE hoogte WORDT gebracht.

5. HANDELSMERKEN

Handelsmerken, handelsnamen, productnamen en logo's van derden (de "Handelsmerken") die deel uitmaken van of gebruikt worden door de Software of Dienst zijn de handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars, en het gebruik van dergelijke Handelsmerken komt ten goede aan de eigenaar van het handelsmerk. Het gebruik van dergelijke Handelsmerken is bedoeld om interoperabiliteit aan te geven en houdt niet in: (i) een affiliatie door de LICENSEE en zijn rechtverkrijgenden met een dergelijk bedrijf, of (ii) een goedkeuring van een dergelijk bedrijf van de LICENSEE en zijn rechtverkrijgenden en zijn producten of diensten.

6. GEGEVENS

(a) GEGEVENS. Als onderdeel van de Dienst verzamelt LICENSEE en/of zijn toegewezenen Gegevens, zoals hieronder gedefinieerd, om ingediende beelden te converteren. Door de voorwaarden van deze Overeenkomst te aanvaarden, erkent en stemt de Eindgebruiker ermee in dat LICENSEE en/of haar rechtverkrijgenden de Gegevens kunnen verzamelen als onderdeel van de Dienst en dat deze gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt door LICENSEE en/of haar rechtverkrijgenden of derden die handelen onder leiding van LICENSEE en/of haar rechtverkrijgenden, op grond van geheimhoudingsovereenkomsten, voor het omzetten en verwerken zoals aangegeven door de Eindgebruiker. De LICENTIE en/of haar rechtverkrijgenden zullen de informatie-elementen in de Gegevens niet behouden of gebruiken voor enig ander doel dan hierboven uiteengezet. "Gegevens" betekent de beeldbestanden die door de Eindgebruiker op grond van deze Overeenkomst worden verstrekt of in verband met de Dienst worden gegenereerd. "Gegevens" omvatten ook datum en tijd, aantal pagina's, licentiegegevens, taal, softwareversie en een unieke identificatiecode, die kan worden bewaard en gebruikt om misbruik van de dienst te voorkomen.

(b) Alle informatie die de Eindgebruiker verstrekt, blijft vertrouwelijk en kan door LICENSEE en zijn rechtverkrijgenden openbaar worden gemaakt, indien dit vereist is om te voldoen aan wettelijke of regelgevende vereisten, zoals krachtens een gerechtelijk bevel of aan een overheidsinstelling indien dit wettelijk vereist of toegestaan is, of in het geval van een verkoop, fusie of overname aan een andere entiteit door LICENSEE of zijn rechtverkrijgenden.

7. BESCHIKBAARHEID

De dienst vereist internettoegang, die uitsluitend op kosten van de Eindgebruiker wordt geleverd. De dienst is onderhevig aan periodes van onbeschikbaarheid. De dienst kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd of verwijderd.

DISCLAIMER

Deze software wordt geleverd "as is" en alle expliciete of impliciete garanties, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel worden afgewezen. In geen geval zal de eigenaar van het auteursrecht of de medewerkers aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, exemplarische of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, de aanschaf van vervangende goederen of diensten; verlies van gebruik, gegevens of winst; of bedrijfsonderbreking) hoe dan ook veroorzaakt en op grond van enige theorie van aansprakelijkheid, hetzij in contract, strikte aansprakelijkheid of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of anderszins) die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze software, zelfs indien geadviseerd over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Deze software wordt geproduceerd door:

Nitro Software, Inc. Alle rechten voorbehouden.

150 Speer St., STE 1850

San Francisco, CA 94105

USA

Nitro, het Nitro-logo, Nitro Productivity Platform, Nitro PDF Pro, Nitro Sign en Nitro Analytics zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Nitro Software, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en/of andere landen.