Zakelijke voorwaarden

BELANGRIJK - DEZE SERVICEVOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP HET GEBRUIK DOOR DE LICENTIEHOUDER VAN NITRO DIENSTEN EN/OF SOFTWARE ZOALS HIERIN BESCHREVEN EN/OF OP EEN BESTELFORMULIER EN/OF AANKOOPORDER. DEZE SERVICEVOORWAARDEN SAMEN MET ELKE BESTELBON OF AANKOOPORDER, INCLUSIEF EVENTUELE ADDENDA EN BIJLAGEN WORDEN GEZAMENLIJK DE "OVEREENKOMST" GENOEMD. DEZE OVEREENKOMST IS TUSSEN NITRO SOFTWARE, INC., EEN CALIFORNISCHE ONDERNEMING, MET ALS HOOFDVESTIGING 150 SPEAR ST, STE 1500, SAN FRANCISCO CA 94105 USA (" Nitro ") EN DE LICENTIENEMER DIE OP HET ORDERFORMULIER EN/OF DE KOPEROVEREENKOMST WORDT GEÏdentificeerd (" Licentienemer ") VOOR ZICHZELF EN HUN FILIATEN.

DOOR DE DIENSTEN EN/OF DE HIERIN BESCHREVEN SOFTWARE TE GEBRUIKEN, GARANDEERT U DAT U DE BEVOEGDHEID HEBT OM LICENTIEHOUDER TE BINDEN EN ERKENT U NAMENS LICENTIEHOUDER DAT U DE INHOUD VAN DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN BEGREPEN, DEZE BEGRIJPT EN ERMEE INSTEMT AAN DE VOORWAARDEN ERVAN GEBONDEN TE ZIJN. ALS U DEZE OVEREENKOMST AANGAAT NAMENS EEN ENTITEIT, VERKLAART EN GARANDEERT U AAN NITRO DAT U WETTELIJK BEVOEGD BENT OM DIE ENTITEIT TE BINDEN.

WHEREAS, Nitro is een leverancier van software en diensten op het gebied van documentproductiviteit en workflow;

OVERWEGENDE, wenst Licentienemer een licentie te nemen op de software en diensten van Nitro zoals gespecificeerd in het Bestelformulier en/of de Inkooporder.

TEN BLIJKE, in overweging van de wederzijdse convenanten en voorwaarden in deze overeenkomst, komen de partijen het volgende overeen:

1. DEFINITIES.

Zoals gebruikt in deze Overeenkomst hebben de hieronder met een hoofdletter geschreven termen de volgende betekenis:

 • 1.1 "Filiaal(s)" betekent elke entiteit die direct of indirect wordt gecontroleerd door, zeggenschap heeft over of onder gemeenschappelijke zeggenschap staat met een partij, of die anderszins door de Licentiehouder of zijn Filialen wordt geëxploiteerd of beheerd via een beheer- of exploitatieovereenkomst of door eigendom.
 • 1.2 "Documentatie" betekent Nitro's op dat moment actuele gebruikershandleidingen, trainingsmateriaal en ander materiaal in schriftelijke of elektronische vorm dat algemeen beschikbaar wordt gesteld aan haar licentiehouders met betrekking tot de Gelicentieerde Producten.
 • 1.3 "Gelicentieerde Producten" betekent de Software en/of Diensten die aan Licentiehouder in licentie zijn gegeven zoals gespecificeerd op het Bestelformulier, inclusief eventuele Productupdates en bijbehorende Documentatie.
 • 1.4 "Bestelformulier" betekent het als zodanig geïdentificeerde document van Nitro dat tussen Nitro en Licentiehouder wordt gesloten, dat is opgenomen in en deel uitmaakt van de Overeenkomst en dat de bijzonderheden bevat van de te leveren Gelicentieerde Producten, de te betalen vergoeding en eventuele aanvullende voorwaarden die hierin niet zijn opgenomen.
 • 1.5 "Productupdates" betekent elke combinatie van fixes, beveiligingspatches, verbeteringen, wijzigingen, revisies, verbeteringen en/of nieuwe functies die worden vrijgegeven voor Gelicentieerde Producten, inclusief bijbehorende Documentatie.
 • 1.6 "Reseller" betekent een onafhankelijke derde partij die zich bezighoudt met de distributie of wederverkoop van softwareproducten en -diensten. Licentiehouder kan Gelicentieerde Producten van Nitro kopen via de wederverkoper onder de voorwaarden van deze Overeenkomst.
 • 1.7 "Diensten" betekent de door Nitro aan de Licentiehouder in licentie gegeven cloud-gebaseerde diensten van Nitro, zoals gespecificeerd in het Bestelformulier.
 • 1.8 "Software" betekent Nitro's desktopsoftwaretoepassing (in objectcodevorm) waarvoor Nitro licenties verleent aan Licentiehouder, zoals gespecificeerd in het Bestelformulier.
 • 1.9 "Gebruiker" betekent alle werknemers, agenten en/of contractanten van de Licentiehouder die de Gelicentieerde Producten gebruiken krachtens en in overeenstemming met deze Overeenkomst.

2. LICENTIEVERLENING/ANDERE VERPLICHTINGEN.

2.1 Bestelformulier. Telkens wanneer de partijen overeenstemming bereiken over specifieke, door Nitro te leveren gelicentieerde producten, komen de partijen een bestelformulier overeen en wordt dat document opgenomen in en onderdeel van deze overeenkomst. Geen enkele voorwaarde of bepaling van een inkooporder of ander zakelijk formulier of geschrift van de Licentiehouder is van invloed op de rechten, plichten of verplichtingen van de partijen uit hoofde van deze overeenkomst.

2.2 Licentie. Indien dit op het Bestelformulier is aangegeven en met inachtneming van de voorwaarden van deze Overeenkomst (inclusief de betaling door de Licentiehouder van de bijbehorende vergoedingen), verleent Nitro hierbij aan de Licentiehouder een niet-exclusieve, niet-overdraagbare (behalve zoals hierin uitdrukkelijk is toegestaan), licentie voor de Termijn (zoals hierin gedefinieerd) om de Gelicentieerde Producten uitsluitend te gebruiken voor interne bedrijfsdoeleinden van de Licentiehouder en uitsluitend voor het beoogde doel, in overeenstemming met de specificaties die in de Documentatie zijn uiteengezet. Het gebruik van de Licentiehouder is beperkt tot het aantal Gebruikers waarvoor de Licentiehouder de overeenkomstige vergoedingen heeft betaald zoals aangegeven in het Bestelformulier.

2.3 Beperkingen/Voorbehoud van rechten. Behalve de hierin verleende Licenties worden er geen andere licenties, uitdrukkelijk of stilzwijgend, aan Licentienemer verleend. De Licentiehouder zal niet en zal geen enkele Gebruiker toestaan om (a) rechten op toegang tot en/of gebruik van de Gelicentieerde Producten te verhuren, uit te lenen of opnieuw in licentie te geven; (b) software die deel uitmaakt van de Gelicentieerde Producten te wijzigen, te disassembleren, te decompileren of te onderwerpen aan reverse engineering; (c) gebruikersnamen, wachtwoorden of activeringscodes te delen; of (d) de Gelicentieerde Producten te gebruiken op een wijze die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst is bepaald. De Licentiehouder mag geen eerdere versie van de Gelicentieerde Producten gebruiken nadat hij een Product Update heeft ontvangen ter vervanging van een eerdere versie, en de Licentiehouder mag de Gelicentieerde Producten niet gebruiken bij de bediening van apparatuur waarin het falen daarvan kan leiden tot persoonlijk letsel, overlijden of materiële schade. Licentiehouder zal de copyright- of handelsmerkkennisgevingen van Nitro, of de copyright- en handelsmerkkennisgevingen van derden die Nitro bij de Gelicentieerde Producten heeft gevoegd, niet verwijderen of onleesbaar maken. De Licentiehouder zal zich houden aan alle toepasselijke lokale, staats-, nationale en buitenlandse wetten en voorschriften in verband met zijn gebruik van de Gelicentieerde Producten, met inbegrip van alle toepasselijke wetten en voorschriften inzake import-, export- en herexportcontrole van alle landen, met inbegrip van de U.S. Export Administration Regulations, de U.S. International Traffic in Arms Regulations, Verordening (EG) nr. International Traffic in Arms Regulations, Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad betreffende de controle op de uitvoer van producten en technologie voor tweeërlei gebruik, en landspecifieke economische sanctieprogramma's of embargo's tegen landen of personen krachtens enige toepasselijke nationale of internationale wetgeving, met inbegrip van maatregelen die worden uitgevoerd door het U.S. Office of Foreign Assets Control. Licentiehouder stemt ermee in dat, tussen Licentiehouder en Nitro, Licentiehouder als enige verantwoordelijk is voor de naleving van de voorschriften met betrekking tot de wijze waarop Licentiehouder en zijn Gebruikers ervoor kiezen de Gelicentieerde Producten te gebruiken, met inbegrip van de overdracht en verwerking van inhoud door Licentiehouder en zijn Gebruikers via de Gelicentieerde Producten.

2.4 Activering. Na uitvoering van deze Overeenkomst zal Nitro of Reseller de Licentiehouder onverwijld een activeringscode of een uitnodiging per e-mail verstrekken om de Gelicentieerde Producten te activeren.

2.5 Gegevensoverdracht. Indien de Licentiehouder is gevestigd in of ten behoeve van de in de Europese Unie vastgestelde EU-wetgeving inzake gegevensbescherming, gaat de Licentiehouder hierbij akkoord met en sluit hij hierbij de "Standard Contractual Clauses 2010 Controller to Processor" (Besluit 2010/87/EU van de Commissie) ("C2P SCCs"), zoals van tijd tot tijd bijgewerkt of gewijzigd, met Nitro, waarvan de voorwaarden hierbij in deze Overeenkomst zijn opgenomen. Voor de toepassing van de C2P SCC's is de Licentiehouder de Gegevensexporteur en Nitro de Gegevensimporteur en is het toepasselijke recht van de C2P SCC's dat van de EU-lidstaat waar de Licentiehouder is gevestigd of gevestigd. De bijlagen 1 en 2 bij de C2P SCC's zijn zoals meer in het bijzonder uiteengezet aan het einde van deze Overeenkomst (Bijlage A). Voor zover de bepalingen van de C2P SCC's strijdig zijn met andere bepalingen van deze Overeenkomst, zullen de bepalingen van de C2P SCC's prevaleren. Nitro behoudt zich het recht voor de C2P SCC's tussen de partijen te beëindigen in het geval dat de partijen zich beroepen op een ander adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie voor de doorgifte van persoonsgegevens naar de Verenigde Staten.

2.6 Gegevensgebruik. De partijen komen overeen dat Nitro alle Persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in de DPA) die deel uitmaken van de Klantgegevens (zoals gedefinieerd in de DPA) zal gebruiken en openbaar zal maken in overeenstemming met het Addendum Gegevensverwerking ("DPA") op https://www.gonitro.com/legal/dpa, evenals haar privacybeleid op https://www.gonitro.com/legal/privacy-policy, die beide door middel van verwijzing hierin zijn opgenomen. Licentiehouder verklaart en garandeert dat (i) hij heeft voldaan, en zal blijven voldoen, aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot zijn verwerking van Persoonsgegevens en alle aan Nitro verstrekte verwerkingsinstructies; en (ii) hij alle kennisgevingen heeft verstrekt, en zal blijven verstrekken, en alle toestemmingen en rechten heeft verkregen, en zal blijven verkrijgen, die krachtens toepasselijke wetten noodzakelijk zijn voor Nitro om Persoonsgegevens te verwerken voor de in deze Overeenkomst beschreven doeleinden. Licentiehouder is als enige verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid, kwaliteit en wettigheid van de Persoonsgegevens en de wijze waarop Licentiehouder de Persoonsgegevens heeft verkregen.

3. ONDERSTEUNING.

Nitro zal de Licentiehouder voorzien van Product Updates zodra deze beschikbaar komen en zal ondersteuning en diensten verlenen overeenkomstig haar VIP Access programma zoals beschreven op www.gonitro.com/sla. Licentiehouder zal Nitro alle technische informatie en assistentie verstrekken die Nitro redelijkerwijs kan vragen om ondersteuning te kunnen bieden.

4. BETALING.

4.1 Licentiehouder zal Nitro of Reseller de op het Bestelformulier vermelde bedragen betalen. Op verzoek van Nitro stemt Licentiehouder ermee in alle factuur- en andere gegevens te verstrekken die Nitro nodig heeft om de betaling te innen. Tenzij de prijzen voor elk jaar van de Termijn in het Bestelformulier zijn gespecificeerd, zullen de door de Licentiehouder te betalen vergoedingen per Gebruiker elk jaar van de Termijn automatisch met 5% stijgen. Tenzij anders bepaald, zijn alle betalingen verschuldigd dertig (30) dagen na de factuurdatum. Voor achterstallige betalingen wordt één procent (1%) in rekening gebracht voor elke maand of fractie daarvan dat de factuur achterstallig is, of de hoogste rentevoet die volgens de toepasselijke wetgeving is toegestaan, indien deze lager is. Nitro of Reseller worden ook vergoed voor de incassokosten die zij hebben gemaakt bij pogingen om late betalingen te innen, inclusief redelijke advocaatkosten.

4.2 De in de offertes van Nitro of Reseller vermelde prijzen zijn exclusief alle federale, staats- of andere overheidsbelastingen, heffingen, vergoedingen of tarieven die nu of in de toekomst op de Gelicentieerde Producten worden geheven. Licentiehouder is verantwoordelijk voor, en vergoedt indien nodig, Nitro of Reseller voor al deze belastingen, rechten, vergoedingen, accijnzen of tarieven, met uitzondering van belastingen die worden geheven op de netto inkomsten van Nitro of Reseller.

5. TERMIJN/BEËINDIGING.

5.1 Term. Deze Overeenkomst gaat in op de Ingangsdatum en blijft van kracht totdat zij wordt beëindigd zoals hierin bepaald. Elke Bestelbon gaat in op de ingangsdatum vermeld op de Bestelbon en blijft van kracht voor de initiële termijn (indien van toepassing) zoals gespecificeerd in de Bestelbon ( "Initiële Termijn" ), tenzij eerder beëindigd zoals hierin bepaald Bij het verstrijken van de Initiële Termijn en tenzij anders overeengekomen in de Bestelbon, wordt deze Bestelbon automatisch verlengd voor aanvullende perioden van gelijke duur als de Eerste Termijn (elk een "Verlengingstermijn" ), tenzij een van de partijen anders heeft besloten door de andere partij ten minste negentig (90) dagen voor het verstrijken van de dan geldende Termijn hiervan schriftelijk in kennis te stellen. Naar de Eerste Termijn en eventuele Verlengingstermijnen wordt gezamenlijk verwezen als de "Termijn". Behalve in geval van beëindiging wegens inbreuk (Artikel 5.3(b)), worden abonnementsgelden, indien betaald, niet gerestitueerd en gelden zij op de eerste dag van de Eerste Termijn of opeenvolgende Verlengingstermijnen totdat zij worden beëindigd in overeenstemming met deze Overeenkomst, ongeacht of de Gebruiker de Diensten daadwerkelijk gebruikt.

5.2 Beëindiging. Elke partij kan deze Overeenkomst (en/of alle Orderformulieren die dan van kracht zijn) onmiddellijk beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de andere partij indien de andere partij een wezenlijke inbreuk pleegt op een verplichting uit hoofde van deze Overeenkomst die niet kan worden verholpen, of, indien de inbreuk kan worden verholpen, indien de inbreuk niet wordt verholpen binnen dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving daarvan. Beëindiging wegens schending belet de beëindigende partij niet andere rechtsmiddelen wegens schending uit te oefenen. Elke partij kan deze Overeenkomst (en/of Orderformulieren die op dat moment van kracht zijn) ook onmiddellijk na schriftelijke kennisgeving beëindigen als de andere partij een overdracht doet ten gunste van schuldeisers, of als een faillissement, reorganisatie, schuldregeling of andere procedure in het kader van een faillissement of insolventierecht wordt geïnitieerd door de andere partij, of wordt geïnitieerd tegen haar en niet binnen zestig ( 60 ) dagen verworpen, of als de andere partij stopt met actief bezig zijn met zaken.

5.3 Effect van beëindiging. Bij beëindiging of afloop van deze Overeenkomst om welke reden dan ook:

(a) worden alle hierin verleende Licenties onmiddellijk beëindigd; en

(b) alle onbetwiste betalingen die door Licentiehouder aan Nitro of Reseller verschuldigd en betaalbaar zijn, blijven verschuldigd en betaalbaar in overeenstemming met de voorwaarden hiervan (met dien verstande dat, voor zover deze Overeenkomst door Licentiehouder wordt beëindigd wegens schending en enige vergoedingen vooruitbetaald en ongebruikt zijn vanaf de effectieve datum van beëindiging of afloop van deze Overeenkomst, deze vooruitbetaalde en ongebruikte vergoedingen door Nitro worden terugbetaald.

6. EIGENDOMSRECHTEN.

Alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Gelicentieerde Producten en kopieën daarvan blijven het exclusieve eigendom van Nitro.

(a) Licentiehouder stemt ermee in dat Nitro contact opneemt met Licentiehouder en zijn Gebruikers voor marketingdoeleinden en om hun mening te vragen over de Gelicentieerde Producten.

(b) Licentiehouder verleent Nitro hierbij het eeuwige, royaltyvrije recht om alle suggesties, ideeën, feedback of andere aanbevelingen te gebruiken die door Licentiehouder met betrekking tot de Gelicentieerde Producten worden verstrekt.

(c) Nitro mag de naam en/of het logo van Licentiehouder op de website van Nitro en in haar marketingmateriaal gebruiken om aan te geven dat Licentiehouder een klant van Nitro is.

7. GARANTIES.

7.1 Wederzijdse garanties. Elke partij verklaart en garandeert aan de andere dat: (a) zij de bevoegdheid heeft om de in deze Overeenkomst beschreven taken en verplichtingen aan te gaan en uit te voeren; (b) de uitvoering van haar in deze Overeenkomst beschreven verplichtingen en taken niet in strijd is met enige andere overeenkomst waarbij zij partij is; en (c) zij zich zal houden aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op haar uitvoering krachtens deze Overeenkomst.

7.2 Beperkte garantie. Nitro garandeert de Licentiehouder dat de Gelicentieerde Producten bij normaal gebruik en onder normale omstandigheden materieel functioneren in overeenstemming met de dan geldende Documentatie. De exclusieve aansprakelijkheid van Nitro en het enige en exclusieve rechtsmiddel van de Licentiehouder voor schending van de garantiebepalingen van deze Overeenkomst is dat Nitro de ondersteuning en diensten levert die te vinden zijn op www.gonitro.com/sla. De in dit artikel 7.2 uiteengezette garantie is niet van toepassing voor zover de non-conformiteit is veroorzaakt door producten die niet door Nitro zijn geleverd, door ongeoorloofde wijziging, misbruik of verkeerd gebruik van de gelicentieerde producten, door het niet gebruiken van de laatste versie van de gelicentieerde producten of door andere gebeurtenissen waarover Nitro geen controle heeft.

7.3 Disclaimer. BEHALVE ZOALS SPECIFIEK BEPAALD IN DEZE OVEREENKOMST, WIJST NITRO ALLE ANDERE GARANTIES EN VOORWAARDEN AF, EXPLICIET OF IMPLICIET. NITRO WIJST UITDRUKKELIJK ALLE IMPLICIETE GARANTIES AF, MET INBEGRIP VAN DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK. NITRO GARANDEERT NIET DAT DE WERKING VAN DE GELICENTIEERDE PRODUCTEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZAL ZIJN.

8. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.

AFGEZIEN VAN GROVE NALATIGHEID OF OPZETTELIJK WANGEDRAG, DE VERPLICHTINGEN VAN EEN PARTIJ IN SECTIE 9, EEN SCHENDING VAN SECTIE 10 OF EEN SCHENDING OF VERDUISTERING VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOM VAN EEN PARTIJ, IS GEEN VAN BEIDE PARTIJEN AANSPRAKELIJK JEGENS DE ANDERE PARTIJ VOOR BIJZONDERE, INDIRECTE, VOORBEELDIGE, BESTRAFFENDE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK. IN ELK GEVAL, AFGEZIEN VAN GROVE NALATIGHEID OF OPZETTELIJK WANGEDRAG, DE VERPLICHTINGEN VAN EEN PARTIJ IN SECTIE 9, EEN SCHENDING VAN SECTIE 10 OF EEN SCHENDING OF VERDUISTERING VAN DE INTELLECTUELE EIGENDOM VAN EEN PARTIJ, ZAL DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN PARTIJ DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET DEZE OVEREENKOMST NIET HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG DAT DOOR DE LICENTIEHOUDER AAN NITRO IS BETAALD OF VERSCHULDIGD GEDURENDE DE PERIODE VAN ZES MAANDEN DIE ONMIDDELLIJK VOORAFGAAT AAN EEN DERGELIJKE VORDERING. DE BEPALINGEN INZAKE GARANTIE, BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN EXCLUSIVITEIT VAN RECHTSMIDDELEN IN DEZE OVEREENKOMST ZIJN VAN TOEPASSING ONDANKS HET FALEN VAN HET ESSENTIËLE DOEL VAN EEN BEPERKT RECHTSMIDDEL HIERIN.

9. VRIJWARING

9.1 Door Nitro. Gedurende de Termijn zal Nitro de Licentiehouder en zijn functionarissen, directeuren, werknemers, gebruikers, opvolgers en rechtverkrijgenden verdedigen tegen, schadeloosstellen voor en vrijwaren van alle verliezen, schade, aansprakelijkheden, schikkingen, kosten en uitgaven die het gevolg zijn van of voortvloeien uit vorderingen, eisen of rechtszaken van derden die beweren dat de Gelicentieerde Producten inbreuk maken op een naar behoren afgegeven octrooi, auteursrecht of handelsmerk of zich een handelsgeheim van een derde partij wederrechtelijk toe-eigenen ("Claim"). Licentiehouder zal Nitro onverwijld schriftelijk van elke Claim in kennis stellen en Nitro toestaan de verdediging, schikking, aanpassing of compromis van een dergelijke Claim te controleren. Licentiehouder is niet bevoegd om namens Nitro een claim te regelen. Bovendien, in het geval het gebruik van de Gelicentieerde Producten gedurende de Termijn het onderwerp wordt, of naar Nitro's redelijke mening waarschijnlijk zal worden, van een inbreukclaim zoals uiteengezet in dit Artikel 9.1, Nitro kan, naar eigen keuze en op eigen kosten: (a) voor Licentiehouder het voortgezette recht verkrijgen om dergelijke Gelicentieerde Producten te gebruiken; of (b) de Gelicentieerde Producten wijzigen of vervangen door een wezenlijk functioneel equivalent zodat zij niet langer inbreuk maken; of (c) indien noch (a) noch (b) redelijkerwijs uitvoerbaar is, de Licentie van de Licentiehouder voor dat vermeende inbreukmakende Gelicentieerde Product beëindigen en de Licentiehouder het bedrag van de aan Nitro betaalde vergoedingen als bepaald in dit artikel terugbetalen, in welk geval deze Overeenkomst en het recht van de Licentiehouder om de Gelicentieerde Producten te gebruiken wordt beëindigd en deze terugbetaling een pro-rata deel van de met betrekking daartoe betaalde vergoeding zal zijn, gebaseerd op de gebruiksperiode, lineair verminderd over een periode van twee (2) jaar). Dit artikel 9 bepaalt de volledige aansprakelijkheid van Nitro en het exclusieve rechtsmiddel van Licentiehouder met betrekking tot elke claim inzake inbreuk op intellectuele eigendom.

9.2 Limieten op schadeloosstelling. Nitro heeft geen verplichting krachtens artikel 9.1 voor enige vordering gebaseerd op het gebruik door de Licentiehouder van de Gelicentieerde Producten of Documentatie in een andere vorm dan door Nitro verstrekt, indien een dergelijke vordering zou zijn vermeden door het gebruik van een ongewijzigde versie van dezelfde, of gebaseerd op het gebruik van de Gelicentieerde Producten of Documentatie met andere zaken die niet door Nitro zijn verstrekt, indien een dergelijke vordering zou zijn vermeden door het gebruik van de Gelicentieerde Producten of Documentatie alleen, of gebaseerd op het niet implementeren van door Nitro verstrekte Product Updates, indien een dergelijke vordering zou zijn vermeden door het gebruik van dezelfde.

9.3 Door Licentiehouder. Gedurende de Termijn zal Licentiehouder Nitro en haar functionarissen, directeuren, werknemers, opvolgers en rechtverkrijgenden verdedigen tegen, schadeloosstellen voor en vrijwaren van alle verliezen, schade, aansprakelijkheden, schikkingen, kosten en uitgaven als gevolg van of voortvloeiend uit vorderingen, eisen of rechtsvorderingen van derden die voortvloeien uit, verband houden met of voortvloeien uit (a) inhoud die Licentiehouder naar de Services uploadt; (b) het verzuim van de Licentiehouder om de vereiste updates voor de Services uit te voeren; (c) misbruik van de Services door de Licentiehouder; (d) wezenlijke schending door de Licentiehouder van deze Overeenkomst; of (d) schending door de Licentiehouder van toepasselijke wetten, regels of voorschriften door of in verband met het gebruik van de Services. Nitro zal Licentiehouder onverwijld schriftelijk in kennis stellen van een Claim en Licentiehouder toestaan de verdediging, schikking, aanpassing of compromis van een dergelijke Claim te controleren. Nitro is niet bevoegd om een Claim namens Licentiehouder te schikken.

10. NITRO SIGN ABONNEMENTSVOORWAARDEN

Facturering voor Nitro Sign-plannen kan worden gebaseerd op het aantal gebruikers of het aantal verwachte transacties, handtekeningen of ter ondertekening verzonden documenten. De prijzen, functies en opties van Nitro Sign zijn afhankelijk van het door de Licentiehouder gekozen abonnementsplan en van door de Licentiehouder geïnitieerde wijzigingen. Bijvoorbeeld, afhankelijk van het gekozen Nitro Sign-plan: (a) als Licentiehouder Gebruikers toevoegt, zal Nitro Sign het toepasselijke abonnementsbedrag in rekening brengen voor elke extra Gebruiker; of (b) als Licentiehouder meer documenten ter ondertekening verstuurt dan in het abonnementsplan van Licentiehouder is opgenomen, kan Nitro Sign extra documenten in rekening brengen of Licentiehouder op een nieuw abonnementsplan zetten. De Licentiehouder kan ook optionele diensten kopen op periodieke basis of per gebruik. Nitro kan de prijzen voor of de functies en opties in een bepaald abonnementsplan van Nitro Sign wijzigen, of zonder kennisgeving nieuwe opties voor abonnementen toevoegen.

Niettegenstaande iets anders in deze Overeenkomst of een bepaald Bestelformulier, waarbij het abonnementsplan is gebaseerd op het aantal Gebruikers, is de Licentiehouder beperkt tot 150 handtekeningen per Gebruiker per jaar zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht. In de toekomst kan Nitro aanvullende, op verbruik gebaseerde abonnementsopties toevoegen op basis van het aantal verwachte transacties, handtekeningen of ter ondertekening verzonden documenten. Naast alle andere rechten in deze Overeenkomst, kan Nitro Sign de Licentiehouder beëindigen op basis van het gebruik van de Nitro Sign-services door de Licentiehouder dat de bovengenoemde limieten overschrijdt.

11. VERTROUWELIJKHEID.

Elke partij stemt ermee in dat zij gedurende en na het bestaan van deze Overeenkomst alle Vertrouwelijke Informatie van de andere partij strikt vertrouwelijk zal houden en niet zal gebruiken voor enig doel dat geen verband houdt met de uitvoering van deze Overeenkomst, noch aan een derde partij bekend zal maken. De term "Vertrouwelijke informatie" betekent alle niet-openbare informatie, van zakelijke of technische aard, die door de andere partij als vertrouwelijk wordt aangemerkt, of die onder de omstandigheden van openbaarmaking als vertrouwelijk dient te worden behandeld en omvat (maar is niet beperkt tot) informatie betreffende bedrijfsmethoden, bedrijfsplannen, nieuwe productlanceringen, informatie over klanten en verkopers, interne beleidslijnen en procedures en prijsstelling en andere financiële informatie. Geen der partijen mag de bepalingen of voorwaarden van deze Overeenkomst openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, behalve (a) indien wettelijk vereist of (b) aan haar werknemers, contractanten of agenten die een specifieke noodzaak hebben om deze informatie te kennen en die onderworpen zijn aan een schriftelijke verplichting tot geheimhouding die minstens even beperkend is als die in deze Afdeling. Niettegenstaande het voorgaande wordt informatie niet als vertrouwelijk beschouwd indien deze (i) bij de ontvangende partij bekend was, en deze informatie via de juiste methoden is verkregen, voordat deze van de bekendmakende partij werd ontvangen, zoals blijkt uit schriftelijke documentatie van de ontvangende partij; (ii) nu algemeen bekend is of (zonder toedoen of nalatigheid van de ontvangende partij) later algemeen bekend wordt, zonder dat de ontvangende partij deze Overeenkomst schendt; (iii) aan de ontvangende partij wordt verstrekt door een derde die vrij is om deze informatie zonder beperkingen bekend te maken; of (iv) onafhankelijk wordt ontwikkeld door de ontvangende partij zonder gebruik te maken van of te verwijzen naar Vertrouwelijke Informatie die door de bekendmakende partij is verstrekt. De door deze afdeling opgelegde beperkingen op de openbaarmaking zijn niet van toepassing op informatie die bij wet of op last van een rechtbank, een administratieve instantie of een ander overheidsorgaan door de ontvangende partij openbaar moet worden gemaakt, mits de ontvangende partij de openbaarmakende partij in elk van deze gevallen onverwijld schriftelijk van het bevel of de eis in kennis stelt en de openbaarmakende partij redelijkerwijs bijstaat bij het verkrijgen van een beschermingsbevel of een andere passende maatregel.

12. ALGEMEEN.

12.1 Certificering. Binnen dertig (30) kalenderdagen na een verzoek van Nitro, of de bevoegde vertegenwoordiger van Nitro, zal de Licentiehouder volledige documentatie verschaffen waaruit blijkt, en op straffe van meineed verklaren, dat het gebruik door de Licentiehouder van alle Gelicentieerde Producten in overeenstemming is met deze Overeenkomst. Licentiehouder zal Nitro of haar vertegenwoordigers tevens toestaan om de relevante administratie van Licentiehouder te controleren en de faciliteiten van Licentiehouder te inspecteren, teneinde de naleving van deze Overeenkomst te verzekeren. Nitro zal Licentiehouder ten minste tien (10) dagen van tevoren van een dergelijke inspectie in kennis stellen en deze tijdens de normale kantooruren uitvoeren op een wijze die de normale werkzaamheden van Licentiehouder niet onredelijk verstoort. In het geval dat deze inspectie een excessief gebruik van de Gelicentieerde Producten door Licentiehouder aan het licht brengt, zal Licentiehouder, naast alle andere rechtsmiddelen die Nitro ter beschikking staan, Nitro binnen tien (10) dagen na de factuur alle te weinig betaalde bedragen betalen en indien het te weinig betaalde bedrag groter is dan vijf procent (5%) van de totale vergoeding die door Licentiehouder voor deze Gelicentieerde Producten krachtens deze Overeenkomst is betaald, zal Licentiehouder tevens de redelijke kosten die Nitro voor het uitvoeren van deze inspectie heeft gemaakt, vergoeden.

12.2 Ethisch zakelijk gedrag. Nitro zet zich in voor integriteit en hoge normen van zakelijk gedrag bij alles wat zij doet, met name in de omgang met haar klanten, leveranciers en aannemers. Bijgevolg ondersteunt Nitro de volgende principes en stemt ermee in deze na te leven: (i) het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving voor haar zakelijke gedrag wereldwijd, met inbegrip van haar aanwervingspraktijken en wet- en regelgeving met betrekking tot antidiscriminatie en gedwongen, verplichte of kinderarbeid; (ii) het eerlijk, rechtvaardig en betrouwbaar zijn in haar relaties en zich niet inlaten met corruptie in welke vorm dan ook, met inbegrip van afpersing en omkoping; en (iii) het streven naar het creëren van een veilige werkplek en de bescherming van het milieu en door middel van leiderschap op alle niveaus een cultuur in stand houden waarin ethisch gedrag wordt erkend en gewaardeerd.

12.3 Verklaring van afstand/wijziging. Deze Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd bij een schriftelijk instrument dat door beide partijen is ondertekend. Het niet afdwingen van een bepaling van deze Overeenkomst door een der partijen zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van toekomstige handhaving van die of een andere bepaling.

12.4 Opdracht. Geen der partijen mag deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdragen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij; Nitro mag deze Overeenkomst echter zonder dergelijke toestemming overdragen in verband met een fusie, consolidatie, verkoop van alle of vrijwel alle activa of een andere transactie waarbij meer dan vijftig procent (50%) van haar stemgerechtigde effecten wordt overgedragen, met inachtneming van alle bepalingen van deze Overeenkomst. Elke poging om deze Overeenkomst over te dragen anders dan in overeenstemming met deze bepaling is nietig.

12.5 Toepasselijk recht/advocaatkosten. Op de rechten van de partijen hieronder is het recht van de Staat Californië van toepassing, zonder inachtneming van de beginselen van wetsconflicten. Alle rechtsvorderingen die hieronder vallen, worden ingesteld bij de federale of staatsrechtbanken in San Francisco, CA. In het geval van een vordering, actie of gerechtelijke procedure die voortvloeit uit deze Overeenkomst, heeft de winnende partij het recht om redelijke honoraria van advocaten en kosten die zijn gemaakt bij het oplossen van een dergelijke vordering, actie of gerechtelijke procedure terug te vorderen.

12.6 Overheidsgebruikers. Indien de Licentiehouder een filiaal of agentschap van de Amerikaanse overheid is, erkent en stemt de Licentiehouder ermee in dat de Gelicentieerde Producten en Documentatie kwalificeren als "commerciële items," zoals die term is gedefinieerd in de Federal Acquisition Regulation ("FAR") (48 C.F.R.) 2.101, bestaande uit "commerciële computersoftware" en "commerciële computersoftwaredocumentatie" zoals dergelijke termen worden gebruikt in FAR 12.212. Gebruik van de Gelicentieerde Producten of Documentatie door de Overheid houdt aanvaarding in van de rechten en beperkingen in deze Overeenkomst.

12.7 Scheidbaarheid/kennisgeving. Indien enige bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank in strijd met de wet wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst volledig van kracht. Elke kennisgeving, instemming of andere mededeling hieronder dient schriftelijk te geschieden, en dient persoonlijk te worden gedaan, per post te worden bezorgd of per e-mail met ontvangstbevestiging te worden verzonden aan beide partijen op hun respectieve adressen zoals vermeld in het Bestelformulier (of een ander adres zoals verstrekt door die partij). Kennisgevingen aan Nitro worden gericht aan de CEO. Kennisgevingen worden geacht te zijn gedaan wanneer zij zijn afgeleverd.

12.8 Onafhankelijke contractanten. De relatie tussen de partijen is die van onafhankelijke contractanten en niets in deze Overeenkomst mag zo worden uitgelegd dat een van de partijen een agent, partner, joint venturer of vertegenwoordiger van de ander wordt voor welk doel dan ook.

12.9 Overmacht. Afgezien van de betalingsverplichtingen van een partij, is de niet-nakoming van een partij verontschuldigd voor zover nakoming onmogelijk wordt gemaakt door enige reden wanneer de niet-nakoming te wijten is aan onvoorziene oorzaken buiten de redelijke controle van de niet-nakomende partij.

12.10 Volledige overeenkomst Deze Overeenkomst, met inbegrip van bestelformulieren, inkooporders, addenda of bijlagen, vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle eerdere schriftelijke of mondelinge afspraken. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen van het hoofddeel van deze Overeenkomst en enig ander document, heeft het hoofddeel van deze Overeenkomst voorrang, tenzij het andere document is ondertekend door een bevoegde ondertekenaar van beide partijen en de strijdige bepaling in het hoofddeel van deze Overeenkomst uitdrukkelijk vervangt. Geen enkele inkooporder, verkoopbevestiging, factuur of ander document dat door Licentienemer is uitgegeven of ingediend, zal enige invloed hebben op de voorwaarden van deze Overeenkomst, tenzij een dergelijk document is ondertekend door een bevoegde ondertekenaar van beide partijen.

12.11 Overleving Naast de rechten die vóór de beëindiging zijn ontstaan, blijven de bepalingen van de artikelen 5.3 en 6 tot en met 12 van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst, overeenkomstig hun voorwaarden.

Bijlage A

Gegevensuitvoerder

De Data-exporteur is de Licentienemer die een licentie wenst te nemen op de cloud-gebaseerde Diensten en/of Software van de Data-importeur.

Gegevensimporteur

De gegevensimporteur, Nitro, is een leverancier van cloud-gebaseerde diensten en software met betrekking tot documentproductiviteit en workflow.

Betrokkenen

De doorgegeven persoonsgegevens hebben betrekking op de volgende categorieën betrokkenen:

 • De gegevensexporteur (voor zover hij een natuurlijke persoon is);
 • Gebruikers van de Diensten en/of Software; en
 • Betrokkenen waarvan de persoonsgegevens zijn gegenereerd, gedeeld, opgevraagd of geüpload door de Data Exporter en/of Gebruikers van de Diensten en/of Software.

Categorieën van gegevens

De overgedragen persoonsgegevens zijn:

 • De persoonsgegevens die door de Gegevensuitvoerder of Gebruikers van de Diensten en/of Software worden gegenereerd, gedeeld, geüpload of opgevraagd.

Deze persoonsgegevens kunnen de volgende vormen aannemen:

 • Persoonsgegevens in documenten, afbeeldingen en andere media; en
 • Door gebruikers gegenereerde inhoud zoals documenten, tekst, foto's en andere inhoud.

Speciale categorieën van gegevens

De Gegevensimporteur mag alle in Richtlijn 95/46/EG beschreven categorieën gevoelige persoonsgegevens verwerken indien deze door de Gegevensimporteur of Gebruikers worden gedeeld of vrijwillig worden verstrekt.

Verwerking

De doorgegeven persoonsgegevens kunnen het voorwerp uitmaken van de volgende verwerkingsactiviteiten:

 • levering van de Diensten en/of de Software aan de Gegevensexporteur;
 • het verlenen van technische en andere ondersteuning om de Gegevensexporteur in staat te stellen de Diensten en/of de Software te gebruiken; en
 • ondersteuning van de klantenservice voor de Data Exporter.

Beschrijving van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen die door de Gegevensimporteur overeenkomstig Clausule 4(d) en 5(c) zijn getroffen (of bijgevoegd document/wetgeving):

 • De werknemers en contractanten van Data Importer moeten worden opgeleid met betrekking tot specifieke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen;
 • Persoonlijke gegevens moeten worden opgeslagen op beveiligde servers achter firewalls;
 • Bedrijfssystemen en -databases moeten met een wachtwoord worden beveiligd;
 • Wachtwoorden van gebruikers worden gehasht en gezouten en opgeslagen in een aparte database;
 • Scheiding en beperking van toegangsrechten van werknemers; en
 • Actieve en geautomatiseerde bewaking van kritische toegangslogs en anomaliedetectie.